Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing

Wat is der te rêden mei de lêste trije tunnels dy't yn de N359 tusken Boalsert en Wommels tasein binne? De FNP wol dat deputearre Poepjes Provinsjale Steaten streekrjocht op de hichte stelt fan de tûkelteammen mei plenning en finânsjes. De FNP hat skriftlike fragen steld oan Deputearre Steaten oer de kwestje.

Wurdfierder Klaas Fokkinga fan de FNP wol útlis oer de fertraging by de oanlis fan taseine tunnels yn de krusingen Boalsert-Noard, Wommels-Noard en Burchwert. Hy fernuveret him der oer dat de Steaten út de krante en fan wethâlders hearre moatte dat der problemen binne. Fokkinga freget om de ynhâldlike oarsaken foar de finansjele oerskrieding lykas dy summier yn de provinsjale Jierrekken 2016 suggerearre wurdt.

 

Fokkinga: ‘De FNP wol der fan op oan kinne dat der hoe dan ek trije ûngelykflierse krusingen komme. Dêr is ein 2014 yn de Steaten om frege mei in moasje en it is tasein oan de streek. Der hat maatskiplik en polityk in soad om te dwaan west.' Yn 2015 is 12 miljoen beskikber steld. De fraach is no oft de foarsjoene mearkosten opfongen wurde kinne binnen it rinnende projekt, of dat de deputearre werom moat nei de Steaten om jild. It wurk soe yn 2018 begjinne; de fraach is no oft dat noch wol realistysk is.Downloads:
FNP skriftlike fragen trije tunnels n359 westergoawei
Antwurd op FNP fragen trije tunnels n359 westergoawei


Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)