Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP: samenwerking over de grenzen met Friezen in Duitsland

Een 'Fryske jûn' in Berlijn om de culturele samenwerking van de Friezen in Nederland en in Duitsland onder de aandacht te brengen bij de Duitse parlementariërs.

‘Wij willen de meerwaarde benadrukken van culturele samenwerking over de grenzen in Europa.' Met die boodschap komt FNP fractievoorzitter Corlienke de Jong vandaag bij een werkbezoek aan het Duitse parlement in Berlijn. Een delegatie van de Provincie Fryslân spreekt daar met de commissie voor de minderheden van de Bundestag.

  

De ‘Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten' en de deelstaat Sleeswijk-Holstein organiseren samen een ‘Fryske jûn' om de culturele samenwerking van de Friezen in Nederland en in Duitsland onder de aandacht te brengen bij de Duitse parlementariërs.  

 

Culturele Hoofstad 2018

Naast een politieke gedachtenwisseling staan er voordrachten op het programma over culturele zaken en over de situatie van de Friezen als nationale minderheid in Duitsland en in Nederland. Ook Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 komt in dit verband aan de orde. Naast de FNP-fractievoorzitter zijn de Friese gedeputeerde Poepjes, NHL-lector meertaligheid Alex Riemersma en het Europees Bureau voor Kleine Talen te gast bij de Friese kopstukken en politici uit Sleeswijk-Holstein en de Bundestag. 

 

Permanente commissie

De Bundestag heeft, in tegenstelling tot het parlement in Den Haag, een aparte commissie voor de nationale minderheden. ‘Mei sa'n permaninte kommisje hast mear omtinken as fan de Haachske kommisje BZK foar Ynlânske Saken, dy't it Frysk ‘der by docht'. Boppedat sjogge wy dat yn Dútslân de dielsteaten eins it folsleine wetjaande foech hawwe oer kultuer, taal en ûnderwiis. De susterpartij fan de FNP de SSW sit yn it dielsteatregear yn Sleeswyk-Holstein. Wy sjogge dat soks no ek echt fertuten docht foar de Frysktaligen yn dat lân. De kulturele gearwurking dy't no ûntstiet oer de Europeeske grinzen hinne is in prachtige útkomst fan de moasjes en ideeën dy't wy as FNP earder nei foaren brocht hawwe by de beslútfoarming oer Kulturele Haadstêd.'

 

 

Bijlage:

Programma Fryske jûn Berlijn Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)