Our blogs and podcasts

NEWS


FNP Fryslan Yde dijk
27-09-2022

Yde Dijkstra 1966 - 2022

We are sad now that our Yde Dijkstra is no longer with us. ...

FNP Fryslan
24-09-2022

FNP chooses a Frisian approach for a better future

De community, the landscape and being able to live pleasantly. These subjects form the core of the FNP-election manifesto ‘Sa dogge wy dat hjir’ (transl. ‘that is how we do it here’) for the 2023 election of the Frisian Parlia ...

FNP Fryslan EFA ga
14-05-2022

EFA General Assembly supports FNP plea on container safety at sea

All the FNP's motions have been adopted at the annual congress of the European Free Alliance (EFA). The European regional parties were particularly content with the motion that asks for more container safety at sea, in the aftermath of the MSC Zo&eum ...

FNP Fryslan Yn it fjild by r
07-05-2022

Open space. Our landscape. Our gold! Field visit farmland birds in Raard.

The meadows are full of young farmland bird at the moment. Because it did not rain for a long time, the upper part of the soil has dried out and has become a hard layer. Therefore, birds cannot access food. An artificial pond that creates a soggy are ...

FNP Fryslan Las palmas de gran can
06-05-2022

FNP attends political assembly on Gran Canaria

Next week a delegation of FNP will attend the general assembly of the European Free Alliance (EFA) to meet up with other regional parties and to ask for support for a number of important political issues. Furthermore the new board for the coming thre ...

FNP Fryslan Delta
22-03-2022

FNP wants debate in the Frisian Parliament about Lelylijn-railway / Deltaplan

FNP in the Frisian Parliament requested a debate in the Frisian Parliament about the plans for the Lelylijn railway and the Deltaplan for the North, the masterplan for the construction of thousands of houses in the northern part of the Netherlands. T ...

FNP Fryslan Tige
18-03-2022

Breakthrough result for FNP in local elections

In the local elections of Wednesday, FNP achieved many more votes than four years earlier. The breakthrough result was the culmination of a great campaign, in which FNP’s messages could not be missed: in the streets, in the countryside, on soci ...


Become an FNP Fryslân member

IN THE PICTUREStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


01-03-2019

Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk


Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hier ...

12-31-2018

Gasprotest yn myn âlde studintestêd


13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wac ...

12-20-2018

Hâld de tsjerketoer yn't midden


Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer