Corlienke de Jong


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk

   

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejongfryslan.nl

Tillefoan: 06 - 220 190 66

 Corlienke (1966) wurket yn it ûnderwiis (beropsopliedingen, sektor Technyk). Wie acht jier foarsitter fan FNP Wymbrits en skaadfraksjelid. Wol har graach ynsette om Fryslân moai en leefber te hâlden. Ekstra omtinken foar de Fryske taal en kultuer is nedich om ek de kommende generaasjes de wearde dêrfan mei te jaan en fiele te litten.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer