BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Algemien


FNP Fryslan Tjibbe brin
06-05-2021

Opiny: Frijheid

Op 4 maaie steane we stil by de slachtoffers fan de twadde wrâldoarloch en de oarloch situaasjes en fredesoperaasjes dêrnei. Op 5 maaie fiere we de frijheid. De frijheid dy o sa swier befochten is oer de hiele wrâld. Wy meie ú ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer