BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Jongerein


FNP Fryslan Haadfoto surhuzum wurkgroep gewoon
08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum

Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatslik Belang, Klaas Pool en algemien bestjoerslid Afke Rijpma. De hannen ynien slaan en soargje dat er saken feroarje kinne. ...

FNP Fryslan Hoofdfoto hylpen
06-02-2023

FNP: Jou de jongerein yn Hylpen harren plak

‘’Eltse kear at ien fan de lokale jongerein in plak krij’t yn Hylpen, dan giet hjir de flagge út’’. De FNP wie koartlyn op besite yn Hylpen. Sintraal stie it fraachstik wenjen. Pleatslik Belang Hylpen is al jierre ...

FNP Fryslan Karbydsji
18-11-2020

Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf

Oersetting út de twadde Rykstaal fan in iepen brief oan de ynwenners fan de Rânestêd en de boargemasters fan Amsterdam, De Haach en Rotterdam ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer