BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Partijnijs


FNP Fryslan Neat te ki
08-03-2021

[FNPodcast] #7 - TK ferkiezingen

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer