BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Polityk Den Haach


FNP Fryslan Sijbe
04-02-2023

Dizze ferkiezingen gean oer Fryslân

Oer sa’n oardel moanne meie de ynwenners fan Fryslân wer nei de stimbus ta. Yn alle provinsjes wurde de leden fan Provinsjale Steaten en it bestjoer fan it wetterskip keazen. It binne ferkiezingen dy’t yn it earste plak oer de provi ...

FNP Fryslan Paleis fan justysje ljou
28-10-2021

Opiny: De Fryske taal as tongerlieder?

Ofrûne tiisdei (26-10-2021) gong it yn de Twadde Keamer oer de ‘tolkenkwestje’. De tolken dy’t o sa wichtich binne foar fertochten om dy yn de rjochtseal yn dyn eigen taal, de taal fan it hert te ferdigenje te kinnen, wurde al ...

FNP Fryslan Gerbengerbrandy
12-03-2019

[Bloch] Gerben Gebrandy: Frysk lûd yn de Earste Keamer

Stim op de FNP as wêzentlik Frysk lûd yn Den Haach. Dat is ek de ynset foar 20 maart. Dat de FNP gjin fileaal is fan in lanlike partij hat de ôfrûne jierren fertúten dien. Mei Hendrik ten Hoeve hat de Onafhankelijke Sen ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer