BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan Tjibbe brin
02-03-2022

Opiny Tjibbe Brinkman: In diktator kinne we net feroarje mar wy kinne wol help jaan oan de flechtlingen

Al dagen sit ik alle nijs te folgjen rûn de situaasje yn Oekraïne. De grinsoergong nei Poalen herken ik noch fan myn rûnreis troch Oekraïne. Ik haw foto’s fan de stêden en dy sille aanst net mear te fergelykjen w&eci ...

FNP Fryslan Spoar by ljou
22-01-2022

Opiny: Goedkeape kaugom

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

FNP Fryslan Aant jelle soep
06-11-2021

Opiny: Draai it sosjale goud yn ús mienskip, de frijwilligers, net de nekke om

It ferplicht dwaan moatten fan in natoertoets makket frijwilligers it organisearjen fan lytse eveneminten ûnmooglik. Uteinlik is sokke trochsleine regeljouwing de deastek foar in libbene plattelânsmienskip. ...

FNP Fryslan Ni
04-09-2021

Opiny: Bou op it plak dêr't wy wenje wolle

It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84% fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gji ...

FNP Fryslan Hindrik ten h
21-05-2021

Opiny: Stek spoar- en huzenjild yn eigen plannen

In folle bettere ferbining mei de Rânestêd, in soad huzen en in soad nije minsken. It Deltaplan biedt allegear kânsen. Mar wol kânsen dêr't wy goed oer neitinke moatte. ...

FNP Fryslan Aant jelle soep
05-02-2021

Opiny Aant Jelle Soepboer: De Rânestêd is fallyt, de regio lonket

De ballon fan de Rânestêd driget te knappen. Stêden binne grôtfol, huzeprizen himelheech. Stress spilet de minske parten en romte is krap.

Technyk en digitalisearring binne yntusken sa fier dat yn de Rânestê ...

FNP Fryslan Karbydsji
18-11-2020

Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf

Oersetting út de twadde Rykstaal fan in iepen brief oan de ynwenners fan de Rânestêd en de boargemasters fan Amsterdam, De Haach en Rotterdam ...

FNP Fryslan Ni
17-10-2020

Bou nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

FNP Fryslan Sijbe
19-06-2020

De wolf (it earlike ferhaal)

Woansdei wiene wy tsjûge fan de grutste kolder yn dizze bestjoersperioade fan Provinsjale Steaten oant no ta. In rjochts blok wol de wolf út Fryslân wei hâlde. Yn it foar oppere Marten Dijkstra fan de VVD yn in artikel fan it ...

FNP Fryslan By st.
30-05-2020

Sijbe Knol: Grutte romte foar it lytse

Twongen troch in firus waard de wrâld in pear moanne lyn yn ien kear in stikje lytser, alteast sa fielde it foar my. No in pear moannen letter freegje ik my lûd op ôf oft ik in lytsere wrâld ek slim fyn? Want is lytser minder? ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer