Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Algemiene Ledegearkomste FNP

Fan 20:00 oant 22:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux te Wurdum

Klik hjir nei de Frijbûtser foar de offisjele útnûging  

 

WURKLIST

 

1 Iepenjen en meidielingen
2 Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan 19 maaie 2017 (bylage*) 

3 Neibeskôging EFA-konferinsje oer duorsume enerzjy 27 en 28 oktober 2017

4 Neibeskôging gemeenteriedsferkiezingen Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke (22 novimber 2017)

5 Griene Map: Utstel oangeande kêst karbrief oer nije leden fan ús partij

Taljochting: It giet om de fraach oft nije leden daliks stimrjocht hawwe of dat se earst in skoftsje kandidaatlid binne. Eftergrûn fan dy fraach is de tadracht fan ôfrûne simmer yn de ôfdlieling Ljouwert.

6 Utstel nije opset foar projekten.

Oanfraach, rapportaazje en begrutting komt in nije opset foar.

7 Neibeskôging Klustergearkomsten. Wer gie it oer en wat wie wichtich?

8 Begrutting 2018 (bylage*)

9 Nij bloed foar it HB

 

SKOFT

 

10 Stân fan saken en fragen oan de Steatefraksje

Graach de fragen maile foar 21 novimber nei de Steatefraksje: fnpfryslan.frl

11 Syds Wiersma: Frysk Film Argyf (Jetske Lysbeth de Groot)

12 Sluten

 

*) De bylagen binne fan 16 novimber ôf digitaal (of op papier) te krijen by it Partijhûs, e-post: fnphusfnp.frl of telefoan (058) 213 14 22.

Op de ledegearkomste sille der eksimplaren fan de bylagen op de tafels lizze.Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)