Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Algemiene Ledegearkomste FNP

Fan 20:00 oant 23:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux, Wurdum

Utnûging

 

 

It haadbestjoer fan de FNP nûget jo fan herten út ta it bywenjen fan de

Algemiene Ledegearkomste

op freed 25 maaie 2018 om 20.00 oere yn Hotel Duhoux, Greate Buorren 4 te Wurdum

 

Wurklist

1 Iepenjen en meidielingen

2 Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan 24 novimber 2017 (*bylage 1 )

3 Jierferslach Haadbestjoer 2017 (*bylage 2)

4 Finânsjes - mûnling ferslach fan de Finansjele Kommisje - mûnling ferslach fan de Kaskommisje - fêststellen jierrekken 2017 (*bylage 3.1) en bystelde begrutting 2018 (*bylage 3.2)

5 Neibeskôging gemeenteriedsferkiezingen 21 maart 2018

6 Neibeskôging referindum sleepwet 21 maart 2018

SKOFT

7 Stân fan saken Provinsjale Steaten (Corlienke de Jong)

en Deputearre Steaten (Johannes Kramer)

8 Tarieding provinsjale steateferkiezingen en wetterskipsferkiezingen 2019

9 Stân fan saken wurkgroepen Enerzjy, Twadde Keamerferkiezingen en útwurking fyzjestik Nij perspektyf foar Fryslân

10 Omfreegjen

11 Sluten

 

Ut namme fan it haadbestjoer,

Jehannes Elzinga, skriuwer

 

 

Sjoch ek de Frijbûtser fan april Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)