Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

 

Besprekpunten 

   

08. Jierstikken 2017 provinsje Fryslân en Fûns neisoarch Stortplakken

  

09. Inisjatyfútstel Yntegrale oanpak behâld Fryske natuer en lânskip

 

10. Rapport Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers "Internet, en snel een beetje graag!"

 

11. Sjenswize konsept begrutting 2019 FUMO, konsept begruttingswiziging 2018 en ynstelle bestjoerskommisje

 

12. Sjenswize konsept begrutting 2019 Waadfûns

 

13. Sjenswize konsept begrutting 2019  SNN

 

Stimming

          

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)