02-05-2013 - Ferwerderadiel: Fragen fan de referindumkommisje
19-04-2013 - Littenseradiel: Jiergearkomste oer weryndieling
27-02-2013 - Fryslân: FNP: Europeeske stipe foar takomst Fryslân
10-02-2013 - Frjentsjerteradiel: Gaos yn Fryslân
09-02-2013 - Fryslân: 'Plasterk hat lak oan miening boargers'
03-02-2013 - Littenseradiel: Doarpepetear oer weryndieling jannewaris –maart 2013
07-01-2013 - Kollumerlân: Oer in pear jier gjin Kollumerlân mear
27-12-2012 - Littenseradiel: Weryndieling , in oare kant.
04-12-2012 - Frjentsjerteradiel: FNP en weryndieling
01-12-2012 - Frjentsjerteradiel: Federaasje fan Doarpsbelangen wol bettere kommunikaasje oer fuzjeproses
09-11-2012 - Hegere kosten yn fúzjegemeenten
03-10-2012 - Frjentsjerteradiel: Mar 38% fan de ynwenners posityf oer fuzje
03-10-2012 - Frjentsjerteradiel: Rûne tafelpetearen mei ûndernimmers, doarpsbelangen en wykferienings
28-09-2012 - Littenseradiel: FNP stimt yn mei trajekt weryndieling Littenseradiel
28-06-2012 - Sjenswize Provinsje weryndielingsadvys Boarnsterhim
22-06-2012 - Fryslân: Problemen grûnbelied oplosse foar weryndieling
21-06-2012 - Ljouwerteradiel: Skriuwen FNP Ljouwerteradiel oan DS
02-06-2012 - FNP: toansetting rapport weryndieling kontraproduktyf
26-04-2012 - Keamerbrief weryndieling
18-04-2012 - Nijefurd 1984 - siik fan weryndieling
13-04-2012 - Fisy Kolleezje DS op lokaal bestjoer Súdeast-Fryslân en Waadeilannen
12-02-2012 - Littenseradiel: Weryndieling as Haarlimmer oalje!
26-01-2012 - Littenseradiel: Weryndieling NWF hoe fierder...
23-01-2012 - Fryslân: FNP: 'Ynwenners baas oer takomst eigen gemeente'
24-12-2011 - Littenseradiel: De demokrasy bûtenspul set
16-12-2011 - Ferwerderadiel: Weryndieling
22-10-2011 - Boarger weryndielingsgemeente fan de rein yn de drup
12-08-2011 - Minister beheint fergoeding kosten weryndieling
13-07-2011 - Nij Beliedsramt Gemeentlike Weryndieling 2011
17-06-2011 - Ferset tsjin weryndieling leannet
04-06-2011 - 'Amtlike fusy is foarportaal weryndieling'
20-04-2011 - Weryndieling Skarsterlân: FNP nimt ferantwurdlikheid
16-03-2011 - Rapport Kommisje-Koopmans iepenbier
11-10-2010 - Deputearre Konst: gearwurking Middelsee 'onzinnig en onverstandig'
01-10-2010 - Galema set Frysk plattelân bestjoerlik yn'e kjeld

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer