Weryndieling leveret finansjeel neat op

Proefskrift Geertsema bij COELO

Gemeentelike weryndieling hat alhiel gjin ynfloed op de oerheidsfinânsjes of de gemeentelike doelmjittigens. Gemeentelike gearwurkingsferbannen wurkje sels ûndoelmjittigens yn'e hân. 'Nei weryndieling wurde de útjeften net minder en de foarsjennings wurde ek net better', seit ûndersiker bij Pro Facto en COELO-promovendus Bieuwe Geertsema fan de RUG yn Grins. 

 

Minister Plasterk tocht yn it earstoan in miljard besparje te kinnen troch skaalfergrutting. 'Totaal net te bewizen, driuwsân' seit Geertsema (36), dy't op 5 jannewaris yn Grins promovearre op it proefskrift The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation.

 

Lês mear op Binnenlands Bestuur2019 FNP Fryslân - Disclaimer