04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman
Marten Bierman wie fan 1999-2003 de earste Senator foar de OSF. Ek wie hy de oprjochter fan it Wittenskiplik Buro.

03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online
Maart 2019 binne der wer Steateferkiezings. Dit nûmer fan Locomotie is foar it grutste part wijd oan de tariedingen.

10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling
Mienskiplike behanneling wetsútstellen gearfoegjen gemeenten.
H. ten Hoeve / OSF / 9 en 10 july 2018

14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal'
Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme.

15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online
Yn dizze Locomotie wer in soad FNP: Durk Stoker as OSF-foarsitter, Cees van Mourik oer it referindum Sleepwet, Hindrik ten Hoeve oer de Donorwet, Sicco Rypma oer de FNP tema-jûn Lânbou.

06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer
FNP-OSF senator Hindrik ten Hoeve wol allinnich foar de Donorwet stimme, as de nabesteanden it lêste wurd krije. Hy freget om in tasizzing yn de twadde ronde fan it debat.

07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve
Wol it nije kabinet dat de Provinsje weryndielingen trochdrukt tsjin it sin fan lytse gemeenten? Dy fraach stelde Ten Hoeve by de Skôgings yn de Earste Keamer op 4 en 5 desimber 2017. Fierder omtinken foar de mestfraude, glyfosaat, Sint Maarten en de politike striid yn Catalonië.

06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online
Yn dit nûmer in grut fraachpetear mei FNP'er Durk Stoker as nije foarsitter fan de Onafhankelijke Senaatsfractie: 'Het begint allemaal met een heldere visie.'

20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF
De lederied fan de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) hat sneon 14 oktober har nije foarsitter keazen. De ôfgeand foarsitter, Jabik van der Bij (76), hat nei 10 jier de foarsittershammer trochjûn.

28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF
'Je moet altijd boven de partijen staan'. Dat seit Jabik van der Bij yn de nije Locomotie. It tiidskrift fan de Onafhankelijke Senaatsfractie jout rom omtinken oan de skiedend foarsitter mei in wiidweidich fraachpetear.

08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF
Us senator Hindrik ten Hoeve giet yn op de politike beslútfoarming yn OSF en Earste Keamer. Fierder in artikel oer it politike Praathûs fan FNP Ljouwert, en oer it FNP-ûndersyk nei kânsen foar duorsume enerzjy.

17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje
FNP Senator Hindrik ten Hoeve fan de OSF is ‘not amused' oer de wetsútstellen oer de fosfaatreduksje

24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta
Algemiene Finansjele Skôgings

20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân
Hindrik ten Hoeve yn de Earste Keamer 11 oktober 2016

02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop
Mediadebat yn Earste Keamer op 1 maart

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer