Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

Achtkarspelen: SAMMELLIST FERKIEZINGS 2018

Hjirby de nammen sa't dy neamd binne troch sa'n 38 leden fan de FNP Achtkarspelen.Der binne ek noch in stikmannich nammen neamt fan minsken dy't  (noch) gjin lid binne. Yn ferbân mei de privacy steane dy der net op.  De list is yn alfabetyske folchoarder. It bestjoer sil meikoarten in advyslist opstelle dêr't de leden oer stimme kinne. Uteraard wurde de minsken earst frege oft sy wol op de list stean wolle.

 

Adema Dijkstra Minke

Benedictus Jan

Brinkman Tjibbe

Broos Dykman Minke

Buruma Wiebe

Dotinga van der Veen Maaike

Groenhof Sjoerd

Hamstra de Vries Jellie

Heide Marianne van der

Hovinga Andrys

Jong Piet de

Kammen Yde van

Klein Hilda de

Kooi Kees van der

Kromkamp Anna

Lammers Jan

Luimstra Siemen

Meer Marianne van der

Meer  Sake van der

Nijboer Baukje

Poelman Wietske

Terpstra Broer

Veen Marten van der

Veenstra Wopke

Velde Geert van der

Visser Lys

Vogel Rinske

Vries Albert de

Wal Rein van der

Wouda Wim

 

   

As wethâlderskandaten binne de folgjende persoanen neamt.

Benedictus Jan

Brinkman Tjibbe

Groenhof Sjoerd

Kammen Y van

Lammers Jan

Meer Sake van der

Poelman Wietske

Veen Marten van der

Veenstra Wopke

Visser Lys

 

 Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)