Filmke FNP fytspartij

Sybren Posthumus en Johannes Kramer prate oer it fytsbelied fan de FNP

Filmke FNP fytspartij2019 FNP Fryslân - Disclaimer