Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP-verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen 2008

WETTERSKIP FRYSLÂN, GOEDKEAPER EN BETTER!

Inleiding

Wetterskip Fryslân is een beheers- en uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de veiligheid,  kwaliteit en kwantiteit van het water. Het Wetterskip werkt binnen het beleidskader vastgelegd in het provinciaal Waterhuishoudingsplan, het Streekplan en het provinciaal Milieubeleidsplan. Plannen die worden vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân. De FNP is daarom ook van mening dat het bestuur fan het Wetterskip op zou kunnen gaan in het provinciaal bestuur. De nieuwe waterwet gaat echter uit van het waterschap als een gekozen bestuursorgaan. De FNP wil zijn invloed ook hier laten gelden en heeft daarom besloten mee te doen met de verkiezing van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

 

FNP-beleidsprogramma 2007

Skjinwetter en droege fuotten

Fryslân is wetterlân. Veel waarden van Fryslân zijn gebonden aan het water, de meren, vaarten, polders en het Wad. Met de klimaatsveranderingen krijgt het water een steeds belangrijker plaats, zowel voor de natuur als voor onszelf. Uitgangspunt voor de FNP is skjin wetter en droege fuotten.

De klimaatverandering is een feit. Wij staan nu voor de vraag hoe hier mee om te gaan. De gevolgen moeten snel in kaart worden gebracht. Er komt meer neerslag. De ruimtelijke en economische inrichting van Fryslân zal hierop aangepast moeten worden. Een grotere capaciteit van de gemalen is nodig om op termijn ook droege fuotten te houden. Het peilbeheer zal dynamisch moeten worden. Meer maalcapaciteit gecombineerd met een anticiperend peilbeheer kan Fryslân droog houden. Met een extra gemaal kan de waterhuishouding onder andere in de hand worden gehouden.

Feiligens foar mins en bist

De hoogte van de zee- en IJsselmeerdijken is onvoldoende gezien de toekomstige verhoging van het zeeniveau. De provincie zal hier op korte termijn actie op moeten nemen. 

FNP- uitvoeringsprogramma verkiezingen Wetterskip Fryslân 2008

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van taken op het gebied van veiligheid en waterhuishouding voor zowel kwaliteit als kwantiteit.

De FNP is van mening dat in het kader van Wetterskip Fryslân als doelmatige, effectieve en deskundige organisatie, een goede analyse van dubbel werk nodig is. Het onderzoek is gericht op bestuur, beleid en kosten.

 

Hoe ziet de FNP de organisatie van Wetterskip Fryslân?

 • Dienstverlenende organisatie dicht bij de burger, goed bereikbaar en met als vanzelfsprekend plaats voor de Fryske taal. Refererend aan de taalartikelen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) valt ook Wetterskip Fryslân als zelfstandig bestuursorgaan onder de wettelijk geregelde rechten en plichten aangaande het gebruik van het Frysk.
 • Slagvaardige uitvoerende en beherende organisatie die tegen zo laag mogelijke  maatschappelijke kosten zijn taken zo doelmatig en efficiënt mogelijk uitvoert.
 • Kennisinstituut in dienst van de gemeenschap, wat kennis ontwikkeld en toepast in samenwerking met andere belanghebbende instanties en bedrijven.
 • Vergunningverlener met een vlotte behandeling van aanvragen.

 

Wat is de FNP visie op de taken van Wetterskip Fryslân?

Veiligheid

Veilige dijken zijn voor mens en dier van levensbelang. Het veiligheidsplan vormt een goede aanzet daartoe. Het is van groot belang dat:

 • zee- en IJsselmeerdijken op de kortst mogelijke termijn op hoogte worden gebracht. Het Rijk zal hiervoor voldoende middelen ter beschikking moeten stellen;
 • Wetterskip Fryslân de mogelijkheden van buitendijkse kustbescherming door middel van bijvoorbeeld kweldervorming inzichtelijk maakt;
 • de mogelijkheden voor het benutten van gelden uit het Waddenfonds zo snel mogelijk in te kaart brengen.

 

Waterkwaliteit

Mens, dier, natuur en economie kunnen niet zonder schoon water. Slechts 2 % van de totale wereldhoeveelheid water is zoet. Daar moeten wij zuinig mee omgaan. Veel kan worden bereikt door de scheiding van afvoer van regen- en rioolwater. Diepere en bredere sloten met een schuin talud bevorderen plantengroei en schoon water. Hier kan zich ook natuur ontwikkelen. Tegelijkertijd vraagt het minder onderhoud en wordt de bergingscapaciteit vergroot. De FNP zet zich in voor:

 • maatregelen die bijdragen aan schoon water worden bevorderd en beloond;
 • in overleg met gemeenten zo snel mogelijk saneren van riooloverstorten;
 • de afvoer van schoon regenwater via poldersloten en niet door het riool;
 • bredere en diepere sloten en vaarten;
 • schoon water door de aanplant van rietkragen.   

 

Waterhuishouding en waterkwantiteit

Omdat het klimaat verandert zal de waterhuishouding van Fryslân aangepast en op orde moeten worden gebracht. De FNP gaat uit van de volgorde: afvoeren, vasthouden en bergen. De verwachting is dat lange periodes van neerslag afgewisseld zullen worden met droogte. Vlotte afvoer zal overal in Fryslân gecombineerd moeten worden met voldoende voorraad. De FNP zet in op:

 • droege fuotten door een soepel peilbeheer en voldoende maalcapasiteit onder andere door een gemaal bij Lauwersoog;
 • bij de afvoer van water via de gemalen inspelen op weersvoorspellingen van veel neerslag;
 • indien nodig bergen in polders zonder bebouwing met een toereikende schadevergoeding voor de eigenaren en huurders;
 • meer brede en diepe sloten en vaarten voor snelle afvoer en ruime berging;
 • onderzoek in samenwerking met waterinstituten (bv Wetsus) naar slimme combinaties van waterafvoer en duurzame energie;
 • bij inrichtingswerkzaamheden het praktisch combineren van landbouw, natuur en recreatie;
 • indien mogelijk het weer op boezempeil brengen van afgekoppelde vaarten;
 • het optimaliseren van het peilbeheer, peilbeheer op maat;
 • visvriendelijke gemalen en verbindingen tussen polders en boezem;
 • het Wetterskip zal niet meewerken aan het oplossen van onomkeerbare gevolgen van de winning van gas en zout;
 • voorkomen en vergoeden van schade aan gebouwen als gevolg van peilwijzigingen. 

 

Bestuur

Het waterbeleid wordt door de Staten van Fryslân vastgelegd in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het Wetterskip als taak de zorg voor en het beheer van het watersysteem (peilbeheer, waterkeringen, kunstwerken en gemalen) en het zuiveren van afvalwater. De Provincie maakt het beleid en heeft de rol van opdrachtgever. Het Wetterskip is uitvoerder en beheerder en speelt de rol van opdrachtnemer. Het te kiezen bestuur kan daarom alleen gericht zijn op de functionele taak van Wetterskip Fryslân. Voor de FNP is het onderscheid tussen beleid en uitvoering scherp en duidelijk. De partij wil het volgende optimaliseren:

 • het doorlichten van de waterschapsorganisatie gericht op het voorkomen van dubbel (beleids-)werk;
 • het besparen van overbodige bestuurskosten;
 • het verbeteren van de dienstverlening aan de burger;
 • een vanzelfsprekende plaats voor de Fryske taal.

 

 

 

   Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)