NIJS


FNP Fryslan We
03-12-2021

FNP: Provinsje, wiis gemeenten op mooglikheden foar stjoer op wentebou

De fraksje fan de FNP yn Provinsjale Steaten wol dat de Provinsje de gemeenten aktyf wiist op de nije lânlike mooglikheden om as lokaal bestjoer mear te stjoeren op de wenningmerk. ...

FNP Fryslan StEFAn seidler en sijbe knol yn pe
27-11-2021

Bloch: FNP docht ynspiraasje op by SSW yn Noarddútslân

Ofrûne wykein wie it dan sa fier. Mei in moaie ploech FNP’ers binne wy ôfset yn de rjochting fan Noard-Fryslân. Sintraal stie de besite oan en in konferinsje mei ús EFA-susterpartij de SSW, dy’t as ûnderwerp ...

FNP Fryslan FNP op besite by de
17-11-2021

Kin nei susterpartij SSW ek de FNP de stap nei de Twadde Keamer meitsje?

De SSW, de partij fan de Deenske en Fryske minderheid yn Dútslân, is it by de ferkiezingen foar de Bundestag yn septimber slagge om yn it Dútske parlemint te kommen. As ienling njonken seis oare fraksjes fan tusken de 39 en 206 si ...

FNP Fryslan Paleis fan just
16-11-2021

FNP stelt Nederlânske regear yn fersom om Frysk

De FNP stelt it Nederlânske regear formeel yn fersom (‘in gebreke') om't in part fan de Wet Gebrûk Fryske Taal noait offisjeel yn wurking set is. It giet om it artikel dat yn de prosessen ferbaal fan de rjochtbank alles ek yn it Fry ...

FNP Fryslan Merke j&ucir
03-11-2021

FNP yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

Al skoften ferset de FNP him tsjin trochsleine regeljouwing dy´t it foar frijwilligersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip wichtige eveneminten te organisearjen. Yn 2018 kaam de partij bygelyks mei in `Meldpunt foar bedrige tradysjes ...

FNP Fryslan Paleis fan justysje ljou
28-10-2021

Opiny: De Fryske taal as tongerlieder?

Ofrûne tiisdei (26-10-2021) gong it yn de Twadde Keamer oer de ‘tolkenkwestje’. De tolken dy’t o sa wichtich binne foar fertochten om dy yn de rjochtseal yn dyn eigen taal, de taal fan it hert te ferdigenje te kinnen, wurde al ...

FNP Fryslan Wenje yn frysl&aci
20-10-2021

Reaksje op LC-kommentaar ‘Fries voelen kent geen grenzen’

Ton van der Laan skriuwt yn syn kommentaar fan tiisdei 19 oktober ‘Fries voelen kent geen grenzen’ en hy hat gelyk. Fryslân is iepen foar elk dy’t hjir thús wêze wol. Dat minsken dy’t de provinsje op in bepa ...

FNP Fryslan EFA-kon
15-10-2021

EFA unanym efter FNP-moasje oer wenjen

De FNP hat hjoed unanym stipe krigen foar syn moasje oer it wenjen by it EFA-kongres yn Brussel. Mei de moasje wol de partij mear romte meitsje foar maatregelen op it mêd fan wenjen en oproppe om de beskikbere Europeeske programma’s te br ...

FNP Fryslan Wenje yn frysl&aci
11-10-2021

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem ...

FNP Fryslan Fundearringsproblem
02-10-2021

Acht partijen út de Steaten stelle fragen oer fundearringsproblematyk feangreide

Acht partijen út Provinsjale Steaten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stelle mei-inoar fragen oan it kolleezje oer de stân fan saken mei de fersakjende huzen yn it feangreidegebiet. ...

FNP Fryslan Ge
01-10-2021

Taname oantal geiten oanlieding foar nije geitestop

It oantal kij en geiten yn Fryslân is it ôfrûne jier tanaam. It oantal kij gie licht omheech mei 0,4%, mar benammen it oantal geiten naam stevich ta, mei 9,6% nei in oantal fan 27.000. De stiging fan benammen it oantal geiten is foa ...

FNP Fryslan Westhoek
29-09-2021

FNP: Stopljocht op de Westhoek ‘waansin’

Is it de minsken yn’e plasse slein? Dat is de earste reaksje fan de FNP Steatefraksje op it nijs dat de Fûgelbeskerming in stopljocht pleatse wol op it Waad by de Westhoek. Hjirmei soe de grutte tastream fan besikers wat regulearre wurde ...

FNP Fryslan Seedyk swarte
28-09-2021

Algemien Bestjoer Wetterskip wol gjin wikselpolder by de Westhoek

It plan om by de Westhoek fan in lânboupolder fan 36 ha. in wikselpolder (tagonglik foar seewetter) te meitsjen stuitet by it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip op grutte wjerstân. In moasje hjiroer is oannommen. It wie op inisjatyf fan ...

FNP Fryslan Gerjocht
22-09-2021

Fryske tolken yn de rjochtbank

Op oanstean fan de FNP stelle ChristenUnie en D66 fragen yn de Twadde Keamer oer de kwestje mei de Fryske tolken by de rjochtbank. ...

FNP Fryslan Blikje yn we
13-09-2021

FNP stelt fragen swimwetter De Leijen-Burgumermar

It offisjele swimplak by Eastermar stiet noch hieltyd mei in oranje warskôging op de swimwetterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Fan't simmer stie it sels lange tiid op read fanwege de minne wetterkwaliteit. Der is hieltyd wer sprake fan blau-a ...

FNP Fryslan Gasboa
06-09-2021

Partijen yn de Steaten lilk oer fergunning foar gaswinning ûnder de Waadsee

Seis partijen yn de Steaten fan Fryslân (GrienLinks, FNP, PvdA, D66, SP, PvdD) binne lilk dat de minister in fergunning jûn hat foar it winnen fan gas ûnder de Waadsee by Ternaard. Dêrom stelle se fragen it it Fryske kolleezje ...

FNP Fryslan Ni
04-09-2021

Opiny: Bou op it plak dêr’t wy wenje wolle

It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84% fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gji ...

FNP Fryslan Tú
03-09-2021

Provinsjale fraksjes wolle ôfbou gebrûk pestisiden

De provinsjale fraksjes fan GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS wolle dat it brûken fan gemyske middels tsjin ynsekten, bisten, skimmels en net-winske planten yn Fryslân ôfboud wurdt. Dêrom tsjinje se in foarstel yn ...

FNP Fryslan Ekskurzje Wetterskipsfraksje
30-08-2021

Drûchte, wetteroerlêst en oanpak fan de seediken

Drûchte, wetteroerlêst, oanpak fan de seediken. Jildkrapte, belestingferheging en it Deltaplan. Folle net genôch spilet der yn it Wetterskipsbestjoer. Lês hjir yn de Skôgings by de Kadernota foar de Begrutting 2022 wat d ...

FNP Fryslan Pytsje de g
28-07-2021

Noardeastfryslân: Wethâlder de Graaf leit it wurk definityf del

FNP Wethâlder Pytsje de Graaf leit per 1 septimber 2021 har wurk foargoed del. Ein maart is se troffen troch in beroerte en alhoewol't it herstel him al aardich gau ynsette duorret it fierdere herstel langer as tocht. De lêste 4 moannen w ...

30-06-2021

Weromsjen, stilstean en foarút sjen!

Bydrage fan FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol yn de Steategearkomste fan 30 juny 2021. ...

14-06-2021

FNP en PvdA wolle in miljoen euro foar lânboutransysjefûns

Ein juny komme FNP en PvdA mei in moasje om in nij lânboutransysjefûns fan ien miljoen euro yn it libben te roppen. Dêrtroch kinne agraryske bedriuwen dy’t omskeakelje wolle, aanst makliker de oerstap meitsje nei natuerynklusi ...

11-06-2021

Ekologysk behear provinsjale bermen

Wêrom meant de Provinsje bermen fan wegen en sleatswâlen plat dy't op it stuit yn folle bloei steane? Natuer, duorsumheid, lânskipsbeleving en bioferskaat moatte neist de feiligens noch hieltyd útgongspunt wêze foar it ...

07-06-2021

FNP en PvdA wolle reinwetter opfange: in ton foar in tonne

De FNP en de PvdA komme ein juny mei in moasje om 100.000 euro beskikber te meitsjen foar in regeling wêrmei’t stimulearre wurdt dat húshâldings in reintonne oanskaffe. Sa kinne ynwenners fan Fryslân himelwetter fê ...

03-06-2021

Plaid Cymru en de ferkiezing yn Wales

Plaid Cymru is in sosjaal-demokratyske partij yn Wales. Oprjochte yn 1925, stiet de partij foar in ûnôfhinklik Wales. Sy stride ek foar in twatalige mienskip (Welsk en Ingelsk) mei respekt foar gelikensens op alle mêden, sa as taal, ...

04-05-2021

FNP stjoert brief oan de ynformateur: Jou ús de romte!

Yn in skriuwen oan de ynformateur freget de FNP Steatefraksje omtinken foar de grutte útdagingen dy’t yn Fryslân en Nederlân spylje. As grutste regionale partij fan Nederlân sûnt 1962, freget de partij de romte om ...


21-04-2021

Gerben van der Mei nij Steatelid foar de FNP

Gerben van der Mei fan Tsjummearum is ynhammere yn Provinsjale Steaten. Hy folget Sybren Posthumus op as Steatelid foar de FNP. ...

19-04-2021

FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan

De FNP Steatefraksje is bûtengewoan min te sprekken oer de wize wêrop’t noardlike bestjoerders de plannen foar it Deltaplan voor het Noorden fan ‘e moarn bekendmakke hawwe. Oer de hollen fan ynwenners en keazen folksfertsjintw ...

16-04-2021

FNP, CDA, PvdA en VVD: Bouwe blinder!

Der is op ’t heden in grutte fraach nei wenromte. Mei de krapte fleane de prizen omheech, net allinne yn ’e stêd, ek op ’e doarpen. De keapers komme foar in part út ús eigen provinsje of út oare parten fan ...

15-04-2021

FNP slim fernuvere oer plannen enerzjylânskip Waadhoeke

De FNP Steatefraksje is slim fernuvere oer plannen fan de gemeente Waadhoeke om by Seisbierrum in grutskalich ‘enerzjylânskip’ fan 800 hektare oan te lizzen en dêr konsintrearre alle enerzjy opwekke te wollen om yn 2040 as gem ...

14-04-2021

Partijen kritysk oer kosten ferbûne partijen

De fraksjes fan FNP, GrienLinks en 50PLUS yn Provinsje Steaten fan Fryslân (PS) wolle mear ynsjoch yn de koste-ûntwikkelings fan de ferbûne partijen en mienskiplike regelingen. Dat stelle se foar yn in suggestje oan de Noardlike Rek ...

07-04-2021

Sybren Posthumus (FNP) ferlit aktive polityk

Steatelid Sybren Posthumus fan de FNP hâldt nei mear as tsien jier op as lid fan de Fryske Steaten. In tal nije útdagings binne op syn paad kaam. Gerben van der Mei fan Tsjommearum folget Posthumus op as Steatelid foar de FNP. De wikseli ...

01-04-2021

Petysje tsjin nije gaswinning Tytsjerksteradiel online

De fraksjes fan FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66, ChristenUnie en CDA yn Provinsjale Steaten hawwe in petysje online set tsjin nije gaswinning yn Tytsjerksteradiel en oanswettende gemeenten. De partijen roppe eltsenien op om massaal de pe ...

31-03-2021

Hâld Fryslân berikber

‘Hâld Fryslân berikber’, mei dy oprop stelle de FNP, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en GrienLinks skriftlike fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten. Op 30 maart binne de Steatefraksjes op de hichte brocht fan ...

29-03-2021

FNP komt yn aksje: it nije kabinet moat ophâlde mei gaswinning

De FNP wol dat de nije regearing de belangen fan ynwenners boppe de kommersjele belangen fan de mynboubedriuwen stelt. No’t yn De Haach socht wurdt nei in nij kabinet dat rekkenje kin op it fertrouwen fan de ynwenners fan ús lân, w ...

19-03-2021

Oanpak fundearingsskea feangreide

Tûzenen wenningen yn it Fryske Feangreidegebiet hawwe tsientûzenen euro's fundearringsskea oprûn troch it lege grûnwetterpeil. Ek op oare plakken yn Nederlân is sprake fan fundearringsskea, feroarsake troch oerheidsbelie ...

11-03-2021

Opiny: Deltaplan ‘oer’ it Noarden, net foar en fan it Noarden

In soad bestjoerlike drokte. Dat is de earste útkomst fan de moasje fan CDA-Twadde Keamerlid Mustafa Amhaouch oer de fraach nei plannen foar in Deltaplan voor het Noorden. En sjoch, dy drokte ûntstiet no al. Wat hawwe Flevolân, Fry ...

09-03-2021

FNP: Grutte fragen by beëinigjen ymmuniteit Katalaanske EP-leden

De Steatefraksje fan de FNP hat grutte fragen by it beslút fan it Europeesk Parlemint om de ymmuniteit fan trije Katalaanske parlemintsleden op te heffen. De wize wêrop in mearderheid fan de Europarlemintariërs trije fan harren koll ...

02-03-2021

FNP: dúdlikens oer Deltaplan voor het Noorden

De FNP wol dat der mear dúdlikens komt foar Provinsjale Steaten oer it saneamde Deltaplan voor het Noorden. De konsekwinsjes fan dat Deltaplan mei de Lelylijn en mooglik 100.000 nije wenningen binne neffens de partij sa grut foar Fryslân ...

01-03-2021

FNP: Trochpakke mei akwatermy yn Fryslân!

De FNP Steatefraksje stelt skriftlike fragen oer de ûntwikkeling fan akwatermy en is fan betinken dat it goed wêze as der in pilot komt wêryn’t nei ferskillende situaasjes sjoen wurdt. Ut ferskate stúdzjes hat bliken di ...

22-02-2021

In memoriam Roel Falkena 1936-2021

Op 20 febrewaris 2021 kaam Roel Falkena te ferstjerren. In drôf berjocht dat in soad tinzen opropt. De betsjutting fan dizze markante man foar de FNP falt net gau te oerskatten. Fan it begjin ôf wie hy belutsen en letter tsjinne hy de pa ...

16-02-2021

Krityk op it yn stilte ferlingen fan in gaswinningskonsesje

‘Dat bewenners, gemeenten en provinsje net iens troch it Ryk en de gaswinners op de hichte brocht binne oer it ferlingen fan de gaswinningskonsesje De Gerdyk mei yn alle gefallen frjemd neamd wurde en is net mear fan dizze tiid.’ Steateli ...

15-02-2021

Ferkearsfeiligens yn Waskemar: wurkbesite FNP

Op tongersdei 11 febrewaris binne Wopke Veenstra en Rein van der Wal út namme fan de FNP Steatefraksje op wurkbesite west yn it doarp Waskemar. Se wienen hjir op útnûging fan de kommisje ‘Waskemar ferkearsfeilich’. ...

12-02-2021

Wurkbesite oan boargerinisjatyf 'De Warren natuerlik grien'

De Steatefraksje fan de FNP hie woansdei in noflik petear mei de minsken fan it boargerinisjatyf De Warren natuerlik grien, dy’t plannen hawwe om De Warren by Burgum as grien kultuerlânskip yn stân te hâlden en te fersterkjen. ...

11-02-2021

Opiny: Stjoer oer eigen libben en eigen omjouwing.

Takom wike giet it oer bestjoerlike fernijing yn de Steaten fan Fryslân. At wy echt de bestjoerlike krêft fan Fryslân fersterkje wolle is der in yngreven feroaring nedich. Guon útstellen kinne mei helpe om de earste stappen t ...

10-02-2021

FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean

Advysorgaan DINGtiid hat nei in fersyk fan Deputearre Steaten it advys útbrocht om de ûnderwiisynspeksje oer it Frysk ûnder tafersjoch fan it Ryksregear te hâlden. It besykjen om de ferantwurdlikens foar it Frysk nei de Provi ...

05-02-2021

Opiny: De Rânestêd is fallyt, de regio lonket

De ballon fan de Rânestêd driget te knappen. Stêden binne grôtfol, huzeprizen himelheech. Stress spilet de minske parten en romte is krap.

Technyk en digitalisearring binne yntusken sa fier dat yn de Rânestê ...

05-02-2021

#Seedyksesje 3. In goed petear mar oare opfettings. Yn petear mei BBB

Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak ...

04-02-2021

Lanlike Koroana-regelingen MKB slute net oan op Fryske situaasje

Lanlike Koroana-stipe slút net altyd goed oan by de situaasje fan it Fryske MKB. Dat konstatearret de FNP op basis fan in eigen ynventarisaasje ûnder in grut tal bedriuwen yn de regio. De Steatefraksje freget oan it provinsjebestjoer (DS ...

04-02-2021

#Seedyksesje 2. Fan Scheveningen nei de Westhoek. Yn petear mei Code Oranje.

Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak ...

03-02-2021

GrienLinks, PvdA en FNP: Fragen oer kabaal troch útwreiding oefengebiet F35

De Steatefraksjes fan GrienLinks, PvdA en FNP binne benaud foar mear lûdsoerlêst boppe in grutter part fan Fryslân troch de útwreiding fan it militêre oefengebiet. Dêroer stelle de partijen fragen oan it Fryske ko ...

01-02-2021

#Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop.

Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak ...

27-01-2021

PvdA en FNP wolle in oplossing foar de lûdoerlêst troch definsjeradar

De nije SMART-L radar fan Definsje soarget foar oerlêst by de ynwenners fan Wier. Dy nije radarynstallaasje makket folle mear leven as syn foargonger. Yn ‘e nacht wurdt de radar no útskeakele, mar dat is gjin strukturele oplossing ...

26-01-2021

FNP en CDA: Stypje de amateurkeunst yn Fryslân

Koartlyn hawwe de provinsje en de gemeenten in brief fan de Organisaasje fan Muzykferienings yn Fryslân (OMF) krigen. Yn it brief wurdt in berop dien op stipe troch de oerheid oan de muzykkoepel. Troch koroana geane tal fan aktiviteiten net tro ...

25-01-2021

De FNP en de Twadde Keamerferkiezings fan maart 2021

Yn maart mei elk dy’t dat wol wer stimme foar de Twadde Keamer. Lykas alle oare jierren ropt dat ek wer de fraach op: wat docht of fynt de FNP? Lit dúdlik wêze dat de FNP GJIN stimadvys jout. Yn ús partij binne einliks de me ...

20-01-2021

Europeeske Kommisje krijt moasje fan treurnis fan Fryske parlemint

De Fryske Steaten hawwe hjoed unanym in moasje fan treurnis oannaam tsjin de Europeeske Kommisje. Dy hat ferline wike wegere om nei oanlieding fan it boargerinisjatyf Minority SafePack mei nij belied en wetjouwing foar taalminderheden en minderheidst ...

14-01-2021

FNP: fyts- en kuierpaden gemaal Ryptsjerk moatte wer iepen

Kin it Wetterskip de fyts- en kuierpaden oer it terrein fan it gemaal Ryptsjerk sa gau mooglik wer iepen stelle? Dat freget de Wetterskipsfraksje fan de FNP yn skriftlike fragen oan it Deistich Bestjoer (DB) fan it Wetterskip. De rûtes binne no ...


07-01-2021

FNP Fryslân ropt inisjatyfnimmers wolvestek op ta realiteitssin

De provinsjale fraksje fan de Fryske Nasjonale Partij hat kennis naam fan it inisjatyf fan de stifting Wolvenhek Fryslân. Mei dat inisjatyf wol de stifting it fêstigjen fan de wolf yn Fryslân te foaren komme mei in stek fan it Iselm ...

06-01-2021

PvdA en FNP: Wês sunich op ús lânskip!

De fraksjes fan de FNP en de PvdA yn de Steaten hawwe grutte soarch oer de nije beliedsregel dy’t it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Waadhoeke op 15 desimber 2020 fêststeld hat. It giet om de karakteristike ...

30-12-2020

Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier

Nei oanlieding fan fragen fan ûnder oare de Feilichheidsregio Fryslân makket de FNP nochris bekend dat de partij moarn, op âldjiersdei gjin aksjes rûnom it karbydsjitten hâlde sil. ...

22-12-2020

FNP en FvDF: Frysk befoarderje mei oersettingen jeudliteratuer

Hoe kin der sa gau mooglik in ‘Jeugd-Obe'-priis komme foar de bêste Fryske oersetting fan jeugdliteratuer? Dat freegje de FNP en FvDF yn de Fryske Steaten. Oanlieding is it grutte sukses fan Pipi Langkous yn it Frysk. Op basis fan ent&uci ...

18-12-2020

FNP: Soarch oer gefaarlik krúspunt De Harkema

De FNP wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten oan de slach giet mei in feilige oplossing foar it krúspunt yn De Harkema mei de provinsjale wei N369. Op it krúspunt wienen de lêste jierren ferskate ûngelokken. ...

16-12-2020

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

Hjoed waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar de demokrasy en de belutsenheid fan boargers yn de Europeeske Uny. ...

14-12-2020

Fryske partijen stean efter Minority SafePack

In hiele romme mearderheid fan de Fryske Steaten wol dat de Europeeske Uny yn syn wetjouwing en belied rekken hâldt mei nasjonale minderheden en it kulturele en talige ferskaat dat der rûnom yn Europa is. ...

11-12-2020

FNP-PvdA-GL: fraachtekens by evaluaasje Top Dutch

De evaluaasje fan Top Dutch krijt ek yn de Fryske Steaten noch in polityk sturtsje. De fraksjes fan FNP, PvdA en GrienLinks stelle meiinoar skriftlike fragen oer it útbliuwen fan oantoanber resultaat en it trochsetten fan dizze ekonomyske mark ...

08-12-2020

FNP: Help ús ûndernimmers út it stikstofmoeras

Dit wykein waard dúdlik dat paprikateler Jaap Vink fan Bitgum en de agraryske natuerferiening De Alde Delte fan De Sweach de driging boppe de holle hinget dat har houtsnippersintrales freed al ticht moatte. Op oanstean fan de miljeuklup MOB ha ...

03-12-2020

FNP, ChristenUnie en PvdA: Ferfangend busferfier moat better

Reizgers dy’t mei de trein fan Bûtenpost nei Ljouwert geane moasten troch wurk oan it spoar gebrûk meitsje fan bussen dy’t smoarfol sieten. De Steatefraksjes fan de ChristenUnie, FNP en de PvdA hawwe dêr in soad klachten ...

02-12-2020

Kolleezje wol mei de Antillen besykje it Frysk en Papiamintsk yn de Grûnwet te krijen

Ut antwurden op skriftlike fragen docht bliken dat it Kolleezje fan Deputearre Steaten fynt dat it Frysk thúsheart yn de Grûnwet. Dat soe de status fan de taal en de útwurking fan it Frysk yn oare wetten tige fuortsterkje kinne. O ...

04-02-2021 - #Seedyksesje 2. Fan Scheveningen nei de Westhoek. Yn petear mei Code Oranje. Lês mear >>
03-02-2021 - GrienLinks, PvdA en FNP: Fragen oer kabaal troch útwreiding oefengebiet F35 Lês mear >>
01-02-2021 - #Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop. Lês mear >>
27-01-2021 - PvdA en FNP wolle in oplossing foar de lûdoerlêst troch definsjeradar Lês mear >>
26-01-2021 - FNP en CDA: Stypje de amateurkeunst yn Fryslân Lês mear >>
25-01-2021 - De FNP en de Twadde Keamerferkiezings fan maart 2021 Lês mear >>
20-01-2021 - Europeeske Kommisje krijt moasje fan treurnis fan Fryske parlemint Lês mear >>
14-01-2021 - FNP: fyts- en kuierpaden gemaal Ryptsjerk moatte wer iepen Lês mear >>
13-01-2021 - Opiny oer wolvestek: Reële polityk duorret it langste Lês mear >>
07-01-2021 - FNP Fryslân ropt inisjatyfnimmers wolvestek op ta realiteitssin Lês mear >>
06-01-2021 - PvdA en FNP: Wês sunich op ús lânskip! Lês mear >>
30-12-2020 - Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier Lês mear >>
22-12-2020 - FNP en FvDF: Frysk befoarderje mei oersettingen jeudliteratuer Lês mear >>
18-12-2020 - FNP: Soarch oer gefaarlik krúspunt De Harkema Lês mear >>
16-12-2020 - Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative Lês mear >>
14-12-2020 - Fryske partijen stean efter Minority SafePack Lês mear >>
11-12-2020 - FNP-PvdA-GL: fraachtekens by evaluaasje Top Dutch Lês mear >>
08-12-2020 - FNP: Help ús ûndernimmers út it stikstofmoeras Lês mear >>
03-12-2020 - FNP, ChristenUnie en PvdA: Ferfangend busferfier moat better Lês mear >>
02-12-2020 - Kolleezje wol mei de Antillen besykje it Frysk en Papiamintsk yn de Grûnwet te krijen Lês mear >>
25-11-2020 - FNP en ChristenUnie: Tsjokfolle bus yn koroana-tiid net akseptabel Lês mear >>
24-11-2020 - Opiny: Biedt perspektyf Lês mear >>
18-11-2020 - Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf Lês mear >>
14-11-2020 - Fryslân fertsjinnet better Lês mear >>
13-11-2020 - Fragen FNP oer útklaaien akute soarch yn Fryslân Lês mear >>
10-11-2020 - Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk Lês mear >>
03-11-2020 - FNP: Regelje it Frysk yn de heechste wet Lês mear >>
21-10-2020 - Thom Feddema beëdige as nij kommisjelid FNP Lês mear >>
19-10-2020 - FNP: ‘Noardlik' ferkiezingsdebat oer regionale ûnderwerpen Lês mear >>
17-10-2020 - Bloch: Bou nije wennings yn elk doarp Lês mear >>
14-10-2020 - Europeeske struktuerfûnsen foar regionale ûntwikkeling hâlde Lês mear >>
13-10-2020 - Europe direct-fêstiging nei Fryslân ta helje Lês mear >>
21-09-2020 - FNP: Fryslân moat him oanslute by wolvekommisje Drinte Lês mear >>
17-09-2020 - Reaksje FNP op ‘Prinsjesdei' Lês mear >>
16-09-2020 - Rein van der Wal nij Steatelid foar de FNP Lês mear >>
16-09-2020 - Ofskied Corlienke de Jong fan Provinsjale Steaten Lês mear >>
14-09-2020 - FNP: lanlike kultuerjilden tenei fia de regio ferdiele Lês mear >>
09-09-2020 - Brede soargen yn Steaten oer kommunikaasje Drents-Friese Wold Lês mear >>
02-09-2020 - Skriftlike fragen FNP oer ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân Lês mear >>
30-08-2020 - Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP Lês mear >>
24-08-2020 - FNP: buertbus moat gau de dyk wer op Lês mear >>
19-08-2020 - FNP: eigen regels skealike planten útfiere Lês mear >>
10-08-2020 - Skôging fan de FNP op de finansjele posysje fan it Wetterskip Lês mear >>
02-07-2020 - Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost Lês mear >>
30-06-2020 - Mear ynsette op fakmanskip Lês mear >>
23-06-2020 - FNP: bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones Lês mear >>
18-06-2020 - FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân Lês mear >>
16-06-2020 - FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns Lês mear >>
08-06-2020 - Krityk op nij ferdielsysteem jild gemeentefûns Lês mear >>
05-06-2020 - FNP yn Koroanatiid Lês mear >>
28-05-2020 - Iepenbiere expertmoeting Thialf op 3 juny Lês mear >>
27-05-2020 - Moasje stikstofbelied: FNP, CDA en VVD wolle regy provinsje en ynset op ynnovaasje en ferduorsuming Lês mear >>
26-05-2020 - FNP wol ‘slank' Europabelied Lês mear >>
19-05-2020 - Krityk regionale partijen op OV-plannen regearing: kinne studinten aanst noch wol op skoalle komme? Lês mear >>
15-05-2020 - Krityk FNP op wei hâlden studinten út it iepenbier ferfier Lês mear >>
11-05-2020 - Skriftlike fragen oer de weingatten yn de Alddyk ûnder Anjum Lês mear >>
30-04-2020 - FNP: Soarch oer behâld lânskip yn Noardwest-Fryslân Lês mear >>
21-04-2020 - FNP: Balâns hâlde tusken natuer en rekreaasje Lês mear >>
15-04-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Regels sinneljedder binend fêststelle Lês mear >>
09-04-2020 - FNP: yntegraal finansjeel krisispakket by provinsje Lês mear >>
02-04-2020 - FNP: Wentebou Goutum net ten koste fan greidefûgels Lês mear >>
01-04-2020 - Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen Lês mear >>
16-03-2020 - De FNP is de kommende tiid stil Lês mear >>
11-03-2020 - FNP: foar Fryslân as reinbôgeprovinsje Lês mear >>
11-03-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Gjin enerzjylânskip op goede lânbougrûn Lês mear >>
06-03-2020 - FNP: Provinsje moat ferklearring sânwinning Iselmar ynlûke Lês mear >>
04-03-2020 - Expertmeeting 5G op oanstean fan FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren Lês mear >>
03-03-2020 - Fakatuere: kommunikaasje-adviseur Lês mear >>
26-02-2020 - Bewiislêst skea troch gas- en sâltwinning moat by bedriuwen lizze, net by de boarger Lês mear >>
24-02-2020 - FNP wol legere kosten NOM Lês mear >>
12-02-2020 - FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne Lês mear >>
31-01-2020 - Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF Lês mear >>
29-01-2020 - Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35) Lês mear >>
22-01-2020 - Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân Lês mear >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide Lês mear >>
15-01-2020 - FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân Lês mear >>
15-01-2020 - FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân Lês mear >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutte foar ûndertiteling riedsgearkomsten Lês mear >>
01-01-2020 - Dokuminten digitale algemiene ledegearkomste FNP Lês mear >>
31-12-2019 - De FNP knalt it jier út ! Lês mear >>
24-12-2019 - Noflike krystdagen! Lês mear >>
18-12-2019 - Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy Lês mear >>
09-12-2019 - FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich? Lês mear >>
03-12-2019 - FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels Lês mear >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP Lês mear >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP Lês mear >>
27-11-2019 - FNP hat eigen foarstel foar rekreaasjefarwei Aldheadamsleat Lês mear >>
26-11-2019 - Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân Lês mear >>
12-11-2019 - FNP wol opheldering krusing by Hallum Lês mear >>
29-10-2019 - Steatefragen FNP oer nije kearndoelen Frysk yn it ûnderwiis Lês mear >>
28-10-2019 - Slagge aksje foar frijlitten Katalaanske politike finzenen Lês mear >>
22-10-2019 - FNP wol regy provinsje by oplossen PFAS-stoffen-krisis Lês mear >>
17-10-2019 - Johannes Kramer foardroegen as boargemaster Noardeast-Fryslân Lês mear >>
16-10-2019 - De oplossing leit yn de regio Lês mear >>
11-10-2019 - FNP: In Fryske oanpak foar de PAS Lês mear >>
09-10-2019 - FNP: garânsjes foar takomst Fryske Akademy Lês mear >>
07-10-2019 - FNP komt mei tsjinútstel ferkiezing Earste Keamer Lês mear >>
30-09-2019 - FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt Lês mear >>
27-09-2019 - FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing Lês mear >>
25-09-2019 - Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
23-09-2019 - FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân Lês mear >>
20-09-2019 - FNP: krityk op Miljoenenota regear Lês mear >>
05-09-2019 - FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak Lês mear >>
02-09-2019 - FNP wol opheldering sinnepark Iselmar Lês mear >>
28-08-2019 - FNP fragen oer subsydzjekwestje Adelaartsjerke Lês mear >>
05-08-2019 - FNP fragen oer liening provinsje oan kweker Hartman Lês mear >>
16-07-2019 - Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid) Lês mear >>
08-07-2019 - Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar Lês mear >>
03-07-2019 - FNP fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns Lês mear >>
27-06-2019 - Johannes Kramer foar tredde kear FNP deputearre Lês mear >>
26-06-2019 - De enerzjytransysje berêst op draachflak en in realistysk tempo Lês mear >>
25-06-2019 - Besteande ynfrastrukturiele knyppunten wurde oanpakt Lês mear >>
24-06-2019 - Wy ynvestearje 20-25% mear yn taal en ûnderwiis Lês mear >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat Lês mear >>
20-06-2019 - Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje Lês mear >>
19-06-2019 - Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen Lês mear >>
18-06-2019 - Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk Lês mear >>
18-06-2019 - FNP wiis mei eigen partijlûd yn Provinsjehûs Lês mear >>
13-06-2019 - FNP fragen oer ûntwikkelingen Omrop Fryslân Lês mear >>
28-05-2019 - Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa Lês mear >>
24-05-2019 - Fragen oer mear romte foar it Frysk by de rjochtbank Lês mear >>
19-05-2019 - FNP: opheldering oer efterbliuwen Europeeske subsydzjes Lês mear >>
15-05-2019 - Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje Lês mear >>
09-05-2019 - Europeeske ferkiezings en de FNP Lês mear >>
12-04-2019 - Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân Lês mear >>
04-04-2019 - Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë Lês mear >>
20-03-2019 - In superkampanje yn 6 bylden Lês mear >>
19-03-2019 - Dêrom 20 maart FNP! Lês mear >>
18-03-2019 - Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings Lês mear >>
13-03-2019 - Us ynset foar de Fryske greidefûgels Lês mear >>
12-03-2019 - FNP fiert sichtber kampanje Lês mear >>
12-03-2019 - Ús ynset foar Ljouwert Lês mear >>
12-03-2019 - Us ynset foar it Fryske lânskip Lês mear >>
11-03-2019 - Us ynset foar Súdeast-Fryslân Lês mear >>
11-03-2019 - Ús ynset foar it Wetterskip Lês mear >>
08-03-2019 - Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe Lês mear >>
06-03-2019 - Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân Lês mear >>
04-03-2019 - Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen Lês mear >>
26-02-2019 - Fan de Wetterskipsfraksje Lês mear >>
25-02-2019 - Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum Lês mear >>
25-02-2019 - Kear nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
19-02-2019 - Doarpen en wiken moatte profitearje fan Wynpark Fryslân Lês mear >>
07-02-2019 - Ynsette op solide takomst Fryske Akademy Lês mear >>
05-02-2019 - Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings Lês mear >>
02-02-2019 - Treinrit Rânestêd healoere sneller Lês mear >>
29-01-2019 - Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers Lês mear >>
26-01-2019 - Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen Lês mear >>
23-01-2019 - Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou Lês mear >>
21-01-2019 - Kom mei alternativen foar djoere advysburo’s Lês mear >>
19-01-2019 - "Faklju helpe oan better imago" Lês mear >>
11-01-2019 - Oprin faklju yn ambachtsdoarp De Jouwer Lês mear >>
08-01-2019 - Fragen FNP yn Europeesk Parlemint Lês mear >>
05-01-2019 - Kom nei de kampanjestart 2019 yn Boalsert Lês mear >>
27-12-2018 - FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes Lês mear >>
24-12-2018 - Doch de wolf in halsbân om Lês mear >>
17-12-2018 - Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer Lês mear >>
12-12-2018 - Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
09-12-2018 - Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte Lês mear >>
07-12-2018 - Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre? Lês mear >>
06-12-2018 - FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden Lês mear >>
26-11-2018 - Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân Lês mear >>
18-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk Lês mear >>
16-11-2018 - FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum Lês mear >>
14-11-2018 - FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen Lês mear >>
12-11-2018 - FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring Lês mear >>
07-11-2018 - Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum Lês mear >>
04-11-2018 - FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân Lês mear >>
25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân Lês mear >>
24-10-2018 - Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân Lês mear >>
20-10-2018 - FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân Lês mear >>
17-10-2018 - Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert Lês mear >>
01-10-2018 - Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân Lês mear >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lês mear >>
20-09-2018 - FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette Lês mear >>
14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado Lês mear >>
07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lês mear >>
03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online Lês mear >>
06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar Lês mear >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lês mear >>
10-07-2018 - Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân Lês mear >>
10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling Lês mear >>
03-07-2018 - Mear Arriva treinen nei Snits Lês mear >>
20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp Lês mear >>
11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje Lês mear >>
24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip Lês mear >>
22-05-2018 - Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns Lês mear >>
14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' Lês mear >>
11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken Lês mear >>
10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân Lês mear >>
21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij Lês mear >>
13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 Lês mear >>
06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied Lês mear >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lês mear >>
28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion Lês mear >>
27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân Lês mear >>
26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio Lês mear >>
22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen Lês mear >>
15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren Lês mear >>
12-03-2018 - Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre Lês mear >>
05-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
26-02-2018 - Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean Lês mear >>
23-02-2018 - 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân Lês mear >>
21-02-2018 - Gjin takomstich kearnôffal yn de Fryske boaiem Lês mear >>
12-02-2018 - Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten Lês mear >>
07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer Lês mear >>
05-02-2018 - FNP: fergees belje nei ‘Jobinder' Lês mear >>
03-02-2018 - Lanlike regeljouwing sirkulêre ekonomy foar Fryslân oanpasse Lês mear >>
25-01-2018 - Faasje mei maatregels pealrot en fundearringsskea Lês mear >>
23-01-2018 - Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide Lês mear >>
16-01-2018 - Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers Lês mear >>
10-01-2018 - FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân? Lês mear >>
19-12-2017 - FNP: fragen oer nije fertraging breedbân ynternet Lês mear >>
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle Lês mear >>
07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve Lês mear >>
06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
19-11-2017 - FNP: kompinsaasje BTW-ferheging op drinkwetter fia fermogen Vitens Lês mear >>
16-11-2017 - FNP fragen oer takomst soarchfersekerder ‘De Friesland' Lês mear >>
07-11-2017 - FNP: mear ynsette op geotermy Lês mear >>
06-11-2017 - FNP: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels Lês mear >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lês mear >>
30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017 Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF Lês mear >>
18-10-2017 - FNP wol legere behearskosten Frysk finansieringsfûns FOM Lês mear >>
11-10-2017 - Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert Lês mear >>
22-09-2017 - FNP fragen oer befoardering Fryske Literatuer Lês mear >>
18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online Lês mear >>
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert Lês mear >>
13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje Lês mear >>
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter Lês mear >>
03-09-2017 - Frysk natoerbehear: mei de boeren Lês mear >>
01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied Lês mear >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF Lês mear >>
14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas? Lês mear >>
21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen Lês mear >>
19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen Lês mear >>
14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens Lês mear >>
11-07-2017 - Pak skea fan guozzen ynternasjonaal oan Lês mear >>
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken Lês mear >>
14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny Lês mear >>
08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF Lês mear >>
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas Lês mear >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje Lês mear >>
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou Lês mear >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota' Lês mear >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing Lês mear >>
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje Lês mear >>
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke Lês mear >>
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding Lês mear >>
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lês mear >>
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou Lês mear >>
28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân Lês mear >>
22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân Lês mear >>
17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice Lês mear >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP Lês mear >>
06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer Lês mear >>
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten Lês mear >>
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân Lês mear >>
06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online Lês mear >>
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch Lês mear >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens Lês mear >>
15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch Lês mear >>
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok Lês mear >>
12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel Lês mear >>
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle Lês mear >>
24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta Lês mear >>
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme Lês mear >>
11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP Lês mear >>
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle Lês mear >>
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren Lês mear >>
31-10-2016 - Frijbûtser no online Lês mear >>
28-10-2016 - Trein nei Swolle moat faker ride Lês mear >>
27-10-2016 - Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân Lês mear >>
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens Lês mear >>
20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge Lês mear >>
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding) Lês mear >>
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze Lês mear >>
17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje Lês mear >>
12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje Lês mear >>
03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg Lês mear >>
06-07-2016 - FNP: belang fan de EU foar Fryslân yn kaart bringe Lês mear >>
30-06-2016 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk Lês mear >>
22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains Lês mear >>
21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy Lês mear >>
20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen Lês mear >>
09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân Lês mear >>
02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis Lês mear >>
26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân Lês mear >>
25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer Lês mear >>
02-05-2016 - Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône Lês mear >>
02-05-2016 - Fryslân moat TTIP frije sône wurde Lês mear >>
28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje Lês mear >>
22-04-2016 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
04-04-2016 - Gjin permaninte grinskontrôles yn Europa Lês mear >>
25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
21-03-2016 - FNP mei 8 minsken nei kongres op Korsika Lês mear >>
15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne Lês mear >>
12-03-2016 - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten Lês mear >>
02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop Lês mear >>
01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris Lês mear >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP Lês mear >>
22-02-2016 - FNP: ûndersyk farwei Drachten breder besjen Lês mear >>
16-02-2016 - Burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
15-02-2016 - FNP: maksimale druk fia oandielhâlders REC Omrin Lês mear >>
08-02-2016 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat Lês mear >>
04-02-2016 - FNP wurkbesite soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
28-01-2016 - Gjin jild foar gala's en sponsoring troch SNN Lês mear >>
19-01-2016 - FNP: legere pachtprizen by duorsum boaiembehear Lês mear >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast by In Bosk fan Minsken fan Tryater Lês mear >>
06-01-2016 - Net alle aaien ûnder ien hin lizze Lês mear >>
05-01-2016 - Partijfoarsitter: FNP fernije en ferbreedzje Lês mear >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP nei Pieter Weening Lês mear >>
31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd Lês mear >>
18-12-2015 - Histoaryske Steategearkomste mei Campus Fryslân Lês mear >>
17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lês mear >>
14-12-2015 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
09-12-2015 - FNP: fluggere reparaasje spoarbrêge Ostfriesland Lês mear >>
25-11-2015 - FNP: aksje omkearde bewiislêst skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
13-11-2015 - Helikopters ambulânsesoarch faak te let Lês mear >>
12-11-2015 - FNP bringt Fryslân nei Brussel Lês mear >>
09-11-2015 - FNP komt op foar partikulieren by skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober no online Lês mear >>
26-10-2015 - Fragen FNP oer Omrop yn PS 28 oktober Lês mear >>
21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning Lês mear >>
13-10-2015 - Beskermje de regionale omroppen Lês mear >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ? Lês mear >>
07-10-2015 - Lof foar skôgings FNP yn Wetterskip Lês mear >>
28-09-2015 - Ryk én provinsje Fryslân meibetelje oan de Omrop Lês mear >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stjoer allegear in brief nei Dekker Lês mear >>
23-09-2015 - Regear werom fluite oer Omrop fia Europarlemint Lês mear >>
22-09-2015 - Rjochtbank en Hôf: fyzje en fleksibiliteit nedich Lês mear >>
17-09-2015 - Keamerfragen OSF oer skrassen status regionale organisaasjes monumintesoarch Lês mear >>
16-09-2015 - FNP fragen lûdsoerlêst wynturbines op lân Lês mear >>
11-09-2015 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
10-09-2015 - Underwiis yn minderheidstaal yn grutte stêd: it kin ! Lês mear >>
03-09-2015 - FNP: gefolgen foar Fryslân ûndersykje yn saak NAM Lês mear >>
31-08-2015 - FNP: rjochtspraak Ljouwert struktureel oerein hâlde Lês mear >>
17-08-2015 - CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet Lês mear >>
11-08-2015 - Stipe foar fierljeppen jeugd Lês mear >>
07-07-2015 - Fragen oer fytstunnel yn provinsjale wei N358 Surhuzum Lês mear >>
24-06-2015 - FNP moasje: dochs tunnel Hollandiastrjitte Lês mear >>
19-06-2015 - FNP: soarch oer baneferlies by Underwiisynspeksje Lês mear >>
12-06-2015 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
02-06-2015 - Leden FNP stypje selsstannige Omrop Lês mear >>
30-05-2015 - Alle provinsjale mailadressen no oer op *.FRL Lês mear >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Earste opfolger by Steatefraksje Lês mear >>
27-05-2015 - FNP fûleindich tsjin Noardlike plannen Omrop Fryslân Lês mear >>
26-05-2015 - FNP bliid mei Hindrik ten Hoeve yn Senaat Lês mear >>
22-05-2015 - FNP: fragen oer driigjende sluting skoalle Boksum Lês mear >>
21-05-2015 - Nij Kolleezje yn Steaten 20 maaie 2015 Lês mear >>
15-05-2015 - FNP: Wiis mei nij Koälysjeakkoart Lês mear >>
04-05-2015 - OSF no wis fan sit yn Earste Keamer Lês mear >>
02-05-2015 - De nije koälysje - ALG op 29 maaie 2015 Lês mear >>
19-04-2015 - FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa Lês mear >>
18-04-2015 - FNP moasje: ekstra middels foar biologyske lânbou yn Europa Lês mear >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga earste opfolger FNP Lês mear >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt net mar wol al dingen berikke Lês mear >>
28-03-2015 - Nije Frijbûtser no online Lês mear >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip Lês mear >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijt lintsje nei 12 jier Steaten Lês mear >>
13-03-2015 - Gjin ûnnedige nije bedriuweterreinen ûntwikkelje Lês mear >>
12-03-2015 - Fryske deputearre Johannes Kramer wol sterke regio's yn Europa Lês mear >>
10-03-2015 - FNP: no stappen sette foar takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
10-03-2015 - Aksje tsjin nepaccount op Facebook Lês mear >>
09-03-2015 - Haachske Autoriteit grypt yn by Fryske breedbân ynternet projekten Lês mear >>
26-02-2015 - FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning Lês mear >>
23-02-2015 - Fragen oer iensidige stipe 'Noardlike' ûndernimmersbeurs Lês mear >>
19-02-2015 - Hans Konst wol omwenners net belûke by sinneparken Lês mear >>
18-02-2015 - Weardefolle beammen by stasjon Ljouwert behâlde Lês mear >>
18-02-2015 - FNP: opkomme foar lokale inisjativen breedbân ynternet Lês mear >>
13-02-2015 - Lokalo's oan de macht ? Lês mear >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip no online Lês mear >>
10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lês mear >>
02-02-2015 - FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer Lês mear >>
29-01-2015 - Noardwest-Fryslân net stikke litte Lês mear >>
28-01-2015 - FNP hellet soad moasjes binnen yn Steaten Lês mear >>
19-01-2015 - FNP moasje Rûnwei Warns yn Steaten en Ried Súdwest-Fryslân Lês mear >>
16-01-2015 - Fundearringsproblemen oplosse yn feangreidegebiet Lês mear >>
08-01-2015 - FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning Lês mear >>
06-01-2015 - Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip ! Lês mear >>
03-01-2015 - FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út Lês mear >>
23-12-2014 - Sikehûssoarch moat bliuwe yn Fryslân ! Lês mear >>
20-12-2014 - FNP delegaasje nei De Sionsberg yn Dokkum Lês mear >>
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch Lês mear >>
16-12-2014 - De FNP wie, is en bliuwt tsjin mega-wynmûnen op it lân Lês mear >>
15-12-2014 - Weromsjen op FNP referendum reis Skotlân Lês mear >>
13-12-2014 - Frijbûtser fan desimber no online Lês mear >>
10-12-2014 - Anna Martha van Mei ynstallearre as Steatelid foar FNP Lês mear >>
09-12-2014 - Ynvestearje yn digitale helpmiddels Frysk Lês mear >>
02-12-2014 - FNP by earste 100 websiden mei .frl online Lês mear >>
29-11-2014 - De FNP yn Fryslân DOK op 30 novimber 2014 Lês mear >>
28-11-2014 - Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân Lês mear >>
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg Lês mear >>
24-11-2014 - FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015 Lês mear >>
23-11-2014 - Johannes Kramer op' e nij listlûker FNP by Steateferkiezings Lês mear >>
21-11-2014 - FNP komt op foar Sorben Lês mear >>
18-11-2014 - Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
17-11-2014 - Wikseling fan de wacht yn de FNP Steatefraksje Lês mear >>
13-11-2014 - Ynvestearring meartalich ûnderwiis giet troch nei 2015 Lês mear >>
12-11-2014 - FNP by earste 100 *.frl pionieradressen Lês mear >>
11-11-2014 - FNP: ynvestearje yn trochgeande learline meartaligens Lês mear >>
08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld Lês mear >>
31-10-2014 - Ledegearkomsten 7, 21 novimber en 13 desimber Lês mear >>
30-10-2014 - Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no' Lês mear >>
27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ? Lês mear >>
21-10-2014 - Wurkbesite Stedstún Asum op Techum Lês mear >>
20-10-2014 - Fragen oer takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân Lês mear >>
09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel Lês mear >>
03-10-2014 - FNP wol dúdlikens oer SNN-subsydzjes Ljouwert Lês mear >>
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân net klear op grutte oerstreaming Lês mear >>
30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober Lês mear >>
27-09-2014 - FNP yn aksje foar rjochtbank Ljouwert Lês mear >>
25-09-2014 - Guozzen, lânbou en it tsjuster Lês mear >>
18-09-2014 - Fryslân hat ferlet fan in referindum Lês mear >>
10-09-2014 - FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad' Lês mear >>
08-09-2014 - FNP: gjin praatsessy's, mar oan'e slach mei projekten Soarchekonomy Lês mear >>
04-09-2014 - Wer steatefragen FNP oer rûnwei De Westereen Lês mear >>
31-08-2014 - FNP: werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel Lês mear >>
27-08-2014 - Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
03-07-2014 - FNP: tastimming Europa foar ekonomyske stipe NW- en NE-Fryslân Lês mear >>
25-06-2014 - Algemiene Skôgings yn de Steaten Lês mear >>
24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit Lês mear >>
20-06-2014 - 'Dy't stjoere wol moat al oan it stjoer sitte' Lês mear >>
19-06-2014 - Waarme oerdracht sosjale taken Provinsje nei Fryske gemeenten Lês mear >>
16-06-2014 - Lêste Frijbûtser foar de simmer no online Lês mear >>
11-06-2014 - FNP komt op foar wurknimmers Hartman Lês mear >>
03-06-2014 - FNP reis nei Skotlân Lês mear >>
26-05-2014 - FNP tige ynnommen mei EFA-súkses Europeeske ferkiezings Lês mear >>
2021 FNP Fryslân - Disclaimer