NIJS


FNP Fryslan Karbydsji
18-11-2020

Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf

oersetting út de twadde Rykstaal fan in iepen brief oan de ynwenners fan de Rânestêd en de boargemasters fan Amsterdam, De Haach en Rotterdam ...

FNP Fryslan Waa
14-11-2020

Fryslân fertsjinnet better

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

FNP Fryslan FNP aksje sions
13-11-2020

Fragen FNP oer útklaaien akute soarch yn Fryslân

De FNP hat noed oer de plannen fan it Ryk mei de driuwende soarch yn Nederlân. Mei it mooglik útklaaien fan de saneamde ‘acute zorg', konsintraasje en opskaling kin dat in negative ynfloed hawwe op de berikberens fan de soarch en d ...

FNP Fryslan Snobbers
10-11-2020

Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk

De FNP wol dat de Provinsje Fryslân de Fryske gemeenten, it Wetterskip, supermerken, ynstellings en bedriuwen mear aktyf ynformearret en stimulearret om it Frysk sichtber te meitsjen. Ut in nij rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' docht bliken d ...

FNP Fryslan Willemstad, kur
03-11-2020

FNP: Regelje it Frysk yn de heechste wet

No’t der begjin oar jier wer ferkiezingen foar de Twadde Keamer binne, komme guon partijen op ‘e nij mei it foarstel om it Frysk yn de Grûnwet te ferankerjen. De FNP fynt it tige spitich dat de hjoeddeiske regearing fan VVD, CDA, D6 ...

FNP Fryslan Thom fed
21-10-2020

Thom Feddema beëdige as nij kommisjelid FNP

Thom Feddema is troch kommissaris fan de Kening Brok beëdige as kommisjelid foar de FNP. As kommisjelid mei Feddema meidwaan oan it debat yn de Steatekommisjes. Ek kin hy út namme fan de fraksje lid wêze fan Steatewurkgroepen en it ...

FNP Fryslan Ferkiez
19-10-2020

FNP: ‘Noardlik' ferkiezingsdebat oer regionale ûnderwerpen

In noardlik ferkiezingsdebat foar de Twadde Keamerferkiezings yn maart moat gean oer regionale ûnderwerpen. Ornaris komt dêr net folle fan op 'e hispel. De FNP stjoert der mei fragen fan 'e wike yn de Fryske Steaten op oan dat it ditkear ...

FNP Fryslan Ni
17-10-2020

Bloch: Bou nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

FNP Fryslan EFA
14-10-2020

Europeeske struktuerfûnsen foar regionale ûntwikkeling hâlde

Op de jierlikse EFA-konferinsje fan regionale partijen yn Europa okkerdeis binne twa moasjes fan de FNP unanym oannommen. De iene moasje pleitet foar mear regionale ynbring yn de saneamde ‘Conference on the Future of Europe'. Mei de oare moasje ...

FNP Fryslan Komitee foar de re
13-10-2020

Europe direct-fêstiging nei Fryslân ta helje

De FNP wol dat Fryslân wer in Europe Direct fêstiging krijt. Dat is in frij tagonklik ynformaasjepunt dêr't ynwenners, oerheden, bedriuwen en ynstellings kennis oer Europa krije kinne. Sa'n ynformaasjepunt kin neffens de FNP helpe b ...

FNP Fryslan
21-09-2020

FNP: Fryslân moat him oanslute by wolvekommisje Drinte

De FNP wol dat Fryslân him oanslút by de Drintske wolvekommisje. Dy kommisje bestiet út fertsjintwurdigers fan skieppehâlders, lânbou- en natuerorganisaasjes en wurket folop oan maatregels om fee te beskermjen tsjin oa ...

FNP Fryslan Mu
17-09-2020

Reaksje FNP op ‘Prinsjesdei'

De FNP is kritysk op de finansjele útstellen dy't troch it regear dien binne by de ‘Miljoenenota'. Yn it foarste plak fynt de FNP it teloarstellend dat der noch hieltyd gjin oplossing is foar de grutte gemeentlike tekoarten. Dêr mo ...

FNP Fryslan Rein van der
16-09-2020

Rein van der Wal nij Steatelid foar de FNP

Yn de gearkomste fan 16 septimber hat Rein van der Wal út It Surhústerfean de eed ôflein as nij Steatelid foar de FNP. Hy komt yn de steatebankjes nei't Corlienke de Jong ophâlde mei de polityk. ...

FNP Fryslan Corlienke de
16-09-2020

Ofskied Corlienke de Jong fan Provinsjale Steaten

Corlienke de Jong hat op 16 septimber ôfskied nommen fan de Steaten fan Fryslân. Kommissaris fan de Kening Arno Brok spruts har by dizze gelegenheid mei waarme wurden ta. De Jong wie sûnt 2015 Steatelid en fraksjefoarsitter. ...

FNP Fryslan Kultuer algemi
14-09-2020

FNP: lanlike kultuerjilden tenei fia de regio ferdiele

Ferdiel de lanlike jilden foar kultuer tenei fia de regio. Dêr pleitet de FNP foar mei in moasje yn de kommende Steategearkomste. De partij wol mei in nij ferdielsysteem in earliker en solidêre ferdieling oer it hiele lân berikke. I ...

FNP Fryslan Fietsen drents friese
09-09-2020

Brede soargen yn Steaten oer kommunikaasje Drents-Friese Wold

De fraksjes fan FNP, CDA, ChristenUnie, GrienLinks, PvdA, SP en VVD stelle mei-inoar fragen oan it Kolleezje oer de kommunikaasje mei de ferskate brûkersgroepen yn en om it Drints-Fryske Wâld (DFW). Neffens de partijen sit him dêr d ...

FNP Fryslan Lf2018 frysl&aci
02-09-2020

Skriftlike fragen FNP oer ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân

De FNP is min te sprekken dat der gjin wurd Frysk brûkt wurdt yn de nijste toerismekampanje fan Merk Fryslân. Dy is rjochte op it eigen Fryske publyk, om yn Coronatiid yn eigen lân op stap te gean. De partij neamt it in ‘miste ...

FNP Fryslan FNP-fraksjefoarsitter sijbe
30-08-2020

Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP

De fraksje fan de FNP yn provinsjale steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong docht, nei hast seis jier fraksjefoarsitterskip fan de FNP, in stap tebek. ...

FNP Fryslan Bush
24-08-2020

FNP: buertbus moat gau de dyk wer op

De FNP fynt dat de brûkers fan de buertbus yn Fryslân gau wer de mooglikheid hawwe moatte mei it iepenbier ferfier te reizgjen. Neffens berjochten yn de media fan dit wykein kin de feiligens yn de lytse achtpersoans buertbuskes net garand ...

FNP Fryslan Jabikskrúswoa
19-08-2020

FNP: eigen regels skealike planten útfiere

De FNP stelt op ‘e nij fragen oer it neilibjen fan de twa provinsjale feroarderingen oer de bestriding fan skealike planten. De planten binne in gefaar foar melkfee en hynders, benammen as de Jabikskrúswoartel of stikels yn hea of kuil b ...

02-07-2020

Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost

De FNP fynt dat de provinsje Fryslân him ynsette moat om de saneamde grienstasjons te stimulearjen en wer op gong te helpen. By de grienstasjons wurdt op it hiem fan boerebedriuwen út grienôffal út de direkte omjouwing kompo ...

30-06-2020

Mear ynsette op fakmanskip

Fakmanskip en de ambachtsekonomy moatte in plak krije yn de nije provinsjale nota Ekonomy. De Steatefraksje fan de FNP achtet dit fan grut belang. It tekoart oan fakkundich personiel wurdt hieltyd grutter. De FNP komt moarn yn de Steaten mei in moasj ...

23-06-2020

FNP: bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones

De FNP komt dizze wike mei in moasje om mear drones yn te setten foar de beskerming fan de greidefûgels yn Fryslân. Ut in proef troch fûgelwachters fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten docht bliken dat it gebrûk fan ...

18-06-2020

FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân

Ut de jierrapportaazje oer 2019 oer it tafersjoch fan de natuerwetten blykt dat der hieltyd mear yllegale kap konstatearre wurdt. De FNP makket him al langere tiid soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip en freget it kolleezje fan Dep ...

16-06-2020

FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns

De FNP komt moarn yn de Steaten fan Fryslân mei in moasje om ek yn de takomst in goede farferbing te hâlden tusken de Ofslútdyk en de haven fan Harns. Oanlieding binne krityske lûden fan ûndernimmers út Harns yn ...

08-06-2020

Krityk op nij ferdielsysteem jild gemeentefûns

Iepen brief fraksjes FNP en Groninger Belang oan de kolleezjes fan Deputearre Steaten fan de provinsjes Fryslân en Grinslân ...

05-06-2020

FNP yn Koroanatiid

De koroana-epidemy soarget derfoar dat ek de FNP har oanpasse sil op it mêd fan gearkomsten: It Haadbestjoer en de Steatefraksje fergaderje online. Riedsfraksjes dogge dat ek.

Fanselssprekkend hâldt de FNP har oan de koroanamaatreg ...

28-05-2020

Iepenbiere expertmoeting Thialf op 3 juny

Op oanstean fan de steatefraksjes fan 50Plus, FNP en PvdA is der op 3 juny in saneamde expertmoeting oer Thialf. De gearkomste is iepenbier en wurdt live útstjoerd fia it kanaal fan Provinsjale Steaten op https://fryslan.notubiz.nl/dashboard . ...

27-05-2020

Moasje stikstofbelied: FNP, CDA en VVD wolle regy provinsje en ynset op ynnovaasje en ferduorsuming

Op inisjatyf fan de FNP, CDA en VVD sille de Steaten fan Fryslân har woansdei útsprekke oer it belied fan de oerheid om de stikstofproblematyk op te lossen. Omdat sawol de natuer, as ek de agraryske sektor en oare bedriuwen fan grut bela ...

26-05-2020

FNP wol ‘slank' Europabelied

De FNP bliuwt kritysk op de hieltyd oprinnende kosten fan it Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Dy geane mei likernôch 10% jierliks de begrutte ynflaasje fier te boppe. De partij wol lykas de deputearre ta op in ‘slanke' ú ...

19-05-2020

Krityk regionale partijen op OV-plannen regearing: kinne studinten aanst noch wol op skoalle komme?

De Steatefraksjes fan de FNP, Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinsjaal Belang Fryslân hawwe in brief oan de Twadde Keamer stjoerd, wêryn’t se omtinken freegje foar de negative konsekwinsjes fan de foarno ...

15-05-2020

Krityk FNP op wei hâlden studinten út it iepenbier ferfier

De FNP hat stevige krityk op de ôfspraken dy’t Steatssekretaris Van Veldhoven makke hat mei de ûnderwiissektor. Skoalbern en studinten yn it middelber en heger ûnderwiis moatte aanst sa min mooglik gebrûk meitsje fan it ...

11-05-2020

Skriftlike fragen oer de weingatten yn de Alddyk ûnder Anjum

De fraksjes fan FNP, PvdA en Water Natuurlijk hawwe it Deistich Bestjoer fan Wetterskip Fryslân skriftlike fragen steld om't de oanpak fan de Alddyk ûnder Anjum mar net opsjitte wol. Yn de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân hat de P ...

30-04-2020

FNP: Soarch oer behâld lânskip yn Noardwest-Fryslân

De FNP-Steatefraksje wol fan it kolleezje fan Deputearre Steaten witte wat der dien wurdt om weardefolle lânskipseleminten yn Noardwest-Fryslân te beskermjen. It giet dêrby om de karakteristike beamsingels en slingerjende sleatsjes ...

21-04-2020

FNP: Balâns hâlde tusken natuer en rekreaasje

De FNP-Steatefraksje hat soarch oer de plannen foar takomstige rûtes en ynrjochting fan it Nasjonaal Park Drintsk-Fryske Wâld. Der sil mear wylde natuer komme en paden wurde ferlein. De FNP wol fan it kolleezje fan deputearre steaten witt ...

15-04-2020

FNP, CDA en 50PLUS: Regels sinneljedder binend fêststelle

FNP, CDA en 50PLUS sille in moasje yntsjinje wêrmei’t oan it kolleezje frege wurdt om by fergunningsoanfragen foar sinne-enerzjy de saneamde ‘sinneljedder’ ta te passen. De oanlieding dêrfoar is dat der op it stuit fersk ...

09-04-2020

FNP: yntegraal finansjeel krisispakket by provinsje

De FNP wol dat de provinsje Fryslân mei ien yntegraal krisispakket komt by de ‘Kadernota' yn juny. Dêr soenen alle maatregels fan de provinsje Fryslân yn ferbân mei de corona-krisis mei finansjele konsekwinsjes yn komme ...

02-04-2020

FNP: Wentebou Goutum net ten koste fan greidefûgels

De FNP-Steatefraksje is min te sprekken oer de bouplannen foar it nije sabeare ‘buorskip’ De Hem ûnder Goutum. De plannen gean út fan nijbou deun njonken it greidefûgelgebiet de Hounspolder, dêr’t neffens f& ...

01-04-2020

Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen

De Steatefraksje wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten útsiket of de jilden fan it besteande IMF brûkt wurde kinne om doarpshuzen en wykgebouwen te stypjen en oft der mooglik ek noch oare fûnsen binnen de provinsje binne dy&r ...

16-03-2020

De FNP is de kommende tiid stil

Hjoed hat de premier in tapraak holden oer de aktuele situaasje. Dy situaasje is tige dreech en Fryslân is foar in grut part stil fallen. ...

11-03-2020

FNP: foar Fryslân as reinbôgeprovinsje

De FNP sil yn ’e Steategearkomste fan april foar Fryslân as reinbôgeprovinsje stimme. De Steatefraksje basearet him op de kearnwearde solidariteit yn it partijprogram. Dêr stiet dat der romte wêze moat foar elkenien yn & ...

11-03-2020

FNP, CDA en 50PLUS: Gjin enerzjylânskip op goede lânbougrûn

FNP, CDA en 50PLUS hawwe grutte muoite mei plannen foar in mega-sinnepark oan de súdkant fan Ljouwert. Tiisdei wie der in besletten gearkomste foar omwenjenden oer plannen foar in sinnefjild fan mear as 60 hektare yn it iepen lânskip en ...

06-03-2020

FNP: Provinsje moat ferklearring sânwinning Iselmar ynlûke

De FNP Steatefraksje stelt fragen oer de ferklearring fan gjin betinkings dy’t de provinsje ôfjûn hat foar de sânwinning yn de Iselmar. Begjin 2019 hat de FNP-fraksje yn De Fryske Marren en dêrmei de mearderheid fan de g ...

04-03-2020

Expertmeeting 5G op oanstean fan FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren

Op oanstean fan de steatefraksjes fan FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren wurdt der op woansdeimiddei 11 maart om 13:00 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert in iepenbier tagonklike expertmeeting oer de risiko’s fan 5G organisearre. Binn ...

03-03-2020

Fakatuere: kommunikaasje-adviseur

De FNP-Steatefraksje siket in betûfte en entûsjaste kommunikaasje-adviseur. Wolst do in boeiende baan yn in dynamyske wurkomjouwing, bist do ynteressearre yn de Fryske polityk en yn it wurk fan de Fryske Steatefraksje en hast boppedat in ...

26-02-2020

Bewiislêst skea troch gas- en sâltwinning moat by bedriuwen lizze, net by de boarger

Yn de Steaten fan 26 febrewaris 2020 waard troch GrienLinks, FNP, SP, PvdD in moasje yntsjinne oer de omkearde bewiislêst by skea troch gas- en sâltwinning. Yn Grinslân hawwe minsken mei skea troch gaswinning jierrenlang lijen h&aci ...

24-02-2020

FNP wol legere kosten NOM

De FNP is kritysk oer de grutte finansjele ferliezen by de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). In yngreep kin net wachtsje. De FNP komt dêrom mei in moasje om de kosten nei ûnderen te bringen. ...

12-02-2020

FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne

De FNP en ChristenUnie wolle dat de gemeente en provinsje yn aksje komme om de ferkearsfeiligens yn St. Anne te ferbetterjen. St. Anne is it grutste plak fan It Bilt en hat in wichtige sintrumfunksje. Omdat midden yn St. Anne twa provinsjale diken in ...

31-01-2020

Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF

Nei berjochten oer it weriepenjen fan de leechfleanrûte oer noard en east Nederlân is grutte ûnrêst ûntstien. Tal fan doarpsbelangen, belangeferienings en ynwenners binne yn protest kaam tsjin it foarnimmen fan Definsje ...

29-01-2020

Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35)

Leechfleanrûte sil wer iepen. It Ryk is fan doel om it leechfleanen mei straaljagers op in hichte fan 75 meter wer mooglik te meitsjen boppe Fryslân. Definsje wol de âlde leechfleanrûte fan noard nei súd oer de provinsj ...

22-01-2020

Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân

Op woansdei 22 jannewaris is yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten Fryslân Klaas Fokkinga (66) ynhammere as nije FNP-deputearre. Provinsjale Steaten hawwe definityf ynstimd mei de beneaming fan Fokkinga as deputearre. ...

20-01-2020

FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide

De fraksjes fan FNP en 50PLUS yn Provinsjale Steaten wolle dat de provinsje him folle hurder ynset om de dupearren fan fundearringsskea en pealrot troch peilferleging fan grûnwetter te helpen. Dêrfoar komme de twa partijen tegearre mei in ...

15-01-2020

FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân

Hoe wol de Provinsje omgean mei de fiks legere studintetallen fan de nije RUG Campus Fryslân? It binne der no 197 wylst it der 630 wêze moasten. Moat, nei oanlieding fan de nei ûnderen bystelde ferwachtings en ambysjes fan de direkt ...

15-01-2020

FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân

Romte foar it rânelân, nije kânsen & nije útdagings, workshops oer sûne grûn, duorsume enerzjy en it sosjaal domein; it kaam allegearre oan ‘e oarder op de FNP nijjiersgearsit yn Hallum op 4 jannewaris 2 ...

08-01-2020

FNP: software Akademy benutte foar ûndertiteling riedsgearkomsten

Kin de besteande software foar spraakwerkenning fan de Fryske Akademy ek brûkt wurde foar de Fryske ûndertiteling fan riedsgearkomsten? Dat freget de Steatefraksje fan de FNP yn skriftlike fragen oan deputearre Poepjes. De partij wiist op ...

31-12-2019

De FNP knalt it jier út !

Wy winskje jim in sûn en lokkich 2020 ...

24-12-2019

Noflike krystdagen!

De FNP winsket jim allegear noflike krystdagen ta! ...

18-12-2019

Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy

Jild foar in reorganisaasje fan de Akademy, fasilitearring fan de Keninklike Akademy fan Wittenskippen (KNAW), in fêst plak yn it wittenskipsbestel en boarging fan de wittenskiplike kwaliteitshifking. Dat binne de punten dêr’t de FN ...

09-12-2019

FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich?

Nei oanlieding fan in omfallende wynmûne by Jorwert, stelt de FNP skriftlike fragen oan it kolleezje oer de feiligens fan âldere wynmûnen yn Fryslân en de kontrôle dêrop. Krekt by âldere wynmûnen is te ...

03-12-2019

FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels

De FNP stelt oanfoljende fragen oer it neilibjen fan de twa provinsjale feroarderingen oer de bestriding fan skealike planten. Nei oanlieding fan sinjalen fan eigners fan fee- en hynstehâlders hie de FNP ôfrûne simmer al earder oank ...

01-12-2019

Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP

Wouter Wouda is troch de leden fan de FNP ôfrûne freed op harren hjerstgearkomste yn Wurdum keazen as nije bestjoersfoarsitter.
It deistich bestjoer is fierder fernijd troch Wietske Poelman as skriuwster en Jan Benedictus as pongh&aci ...

29-11-2019

Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP

Klaas Fokkinga wurdt nei alle gedachten de nije FNP-deputearre. Fokkinga is 66 jier en wennet yn Nes (Noardeast-Fryslân). Hy siet earder yn Provinsjale Steaten (2015-2019) en yn de gemeenterie fan Dongeradiel (2010-2015). Fokkinga folget depute ...

27-11-2019

FNP hat eigen foarstel foar rekreaasjefarwei Aldheadamsleat

De FNP-steatefraksje hat hjoed yn de Steaten berikt dat by it ûndersyk nei de farwegen en de gebietsûntwikkeling fan de Hege Warren, ek de mooglikheid ûndersocht wurde sil om it berops- en rekreaasjeferkear te skieden. Foar de rekre ...

26-11-2019

Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Kramer oer de plannen fan De Friesland Zorgverzekeraar foar hiele grutte dokterspraktiken. Mei 10.000 pasjinten per praktyk soene der yn guon gemeenten mar in pear plakken oerbliuwe. ...

12-11-2019

FNP wol opheldering krusing by Hallum

De FNP wol dat it kolleezje no rap wurk makket fan de krusing fan de N357 mei de Doniawei by Hallum. In soad Hallumers fine dy ûnfeilich. Der giet in soad swier ferkear oer nei it bedriuweterrein. Nettsjinsteande tasizzings oan doarp én ...

29-10-2019

Steatefragen FNP oer nije kearndoelen Frysk yn it ûnderwiis

De FNP stelt yn de Steaten fan 30 oktober mûnlinge fragen oan deputearre Poepjes oer de nije kearndoelen foar it Frysk yn it ûnderwiis. It saneamde Kurrikulum.frl – projekt leit al sûnt april stil. De fraksje wol witte wat de ...

28-10-2019

Slagge aksje foar frijlitten Katalaanske politike finzenen

Foar it provinsjehûs yn Ljouwert hat hjoed in foto-aksje west as stipe foar de Katalaanske politike finzenen. Motto fan de aksje wie ‘Amnesty for the Catalan political prisoners’. Mei de aksje hawwe ferskate Steateleden, mar ek 10 K ...

22-10-2019

FNP wol regy provinsje by oplossen PFAS-stoffen-krisis

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer hoe’t de provinsje omgiet mei de oanpak fan de gemyske PFAS-stoffen yn Fryslân. Yn de ôfrûne jierren is tanimmend dúdlik wurden dat dizze stoffen tige skealik binn ...

17-10-2019

Johannes Kramer foardroegen as boargemaster Noardeast-Fryslân

Johannes Kramer (52) út Sibrandabuorren wurdt nei alle gedachten de nije boargemaster fan Noardeast-Fryslân. De gemeenteried hat woansdeitejûn de foardracht fan de betrouwenskommisje oernommen. ...

16-10-2019

De oplossing leit yn de regio

Stikstof-maatregels setten fan ‘e simmer al ferskate bouprojekten op slot, en troch lulke boeren komme stêden en wegen no ek ta stilstân. De oarsaak is bekend: Haachske wetjouwing en de útspraken fan de Ried fan Steat. De R&a ...

22-01-2020 - Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân Lês mear >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide Lês mear >>
15-01-2020 - FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân Lês mear >>
15-01-2020 - FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân Lês mear >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutte foar ûndertiteling riedsgearkomsten Lês mear >>
31-12-2019 - De FNP knalt it jier út ! Lês mear >>
24-12-2019 - Noflike krystdagen! Lês mear >>
18-12-2019 - Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy Lês mear >>
09-12-2019 - FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich? Lês mear >>
03-12-2019 - FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels Lês mear >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP Lês mear >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP Lês mear >>
27-11-2019 - FNP hat eigen foarstel foar rekreaasjefarwei Aldheadamsleat Lês mear >>
26-11-2019 - Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân Lês mear >>
12-11-2019 - FNP wol opheldering krusing by Hallum Lês mear >>
29-10-2019 - Steatefragen FNP oer nije kearndoelen Frysk yn it ûnderwiis Lês mear >>
28-10-2019 - Slagge aksje foar frijlitten Katalaanske politike finzenen Lês mear >>
22-10-2019 - FNP wol regy provinsje by oplossen PFAS-stoffen-krisis Lês mear >>
17-10-2019 - Johannes Kramer foardroegen as boargemaster Noardeast-Fryslân Lês mear >>
16-10-2019 - De oplossing leit yn de regio Lês mear >>
11-10-2019 - FNP: In Fryske oanpak foar de PAS Lês mear >>
09-10-2019 - FNP: garânsjes foar takomst Fryske Akademy Lês mear >>
07-10-2019 - FNP komt mei tsjinútstel ferkiezing Earste Keamer Lês mear >>
30-09-2019 - FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt Lês mear >>
27-09-2019 - FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing Lês mear >>
25-09-2019 - Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
23-09-2019 - FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân Lês mear >>
20-09-2019 - FNP: krityk op Miljoenenota regear Lês mear >>
05-09-2019 - FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak Lês mear >>
02-09-2019 - FNP wol opheldering sinnepark Iselmar Lês mear >>
28-08-2019 - FNP fragen oer subsydzjekwestje Adelaartsjerke Lês mear >>
05-08-2019 - FNP fragen oer liening provinsje oan kweker Hartman Lês mear >>
16-07-2019 - Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid) Lês mear >>
08-07-2019 - Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar Lês mear >>
03-07-2019 - FNP fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns Lês mear >>
27-06-2019 - Johannes Kramer foar tredde kear FNP deputearre Lês mear >>
26-06-2019 - De enerzjytransysje berêst op draachflak en in realistysk tempo Lês mear >>
25-06-2019 - Besteande ynfrastrukturiele knyppunten wurde oanpakt Lês mear >>
24-06-2019 - Wy ynvestearje 20-25% mear yn taal en ûnderwiis Lês mear >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat Lês mear >>
20-06-2019 - Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje Lês mear >>
19-06-2019 - Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen Lês mear >>
18-06-2019 - Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk Lês mear >>
18-06-2019 - FNP wiis mei eigen partijlûd yn Provinsjehûs Lês mear >>
13-06-2019 - FNP fragen oer ûntwikkelingen Omrop Fryslân Lês mear >>
28-05-2019 - Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa Lês mear >>
24-05-2019 - Fragen oer mear romte foar it Frysk by de rjochtbank Lês mear >>
19-05-2019 - FNP: opheldering oer efterbliuwen Europeeske subsydzjes Lês mear >>
15-05-2019 - Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje Lês mear >>
09-05-2019 - Europeeske ferkiezings en de FNP Lês mear >>
12-04-2019 - Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân Lês mear >>
04-04-2019 - Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë Lês mear >>
20-03-2019 - In superkampanje yn 6 bylden Lês mear >>
19-03-2019 - Dêrom 20 maart FNP! Lês mear >>
18-03-2019 - Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings Lês mear >>
13-03-2019 - Us ynset foar de Fryske greidefûgels Lês mear >>
12-03-2019 - FNP fiert sichtber kampanje Lês mear >>
12-03-2019 - Ús ynset foar Ljouwert Lês mear >>
12-03-2019 - Us ynset foar it Fryske lânskip Lês mear >>
11-03-2019 - Us ynset foar Súdeast-Fryslân Lês mear >>
11-03-2019 - Ús ynset foar it Wetterskip Lês mear >>
08-03-2019 - Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe Lês mear >>
06-03-2019 - Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân Lês mear >>
04-03-2019 - Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen Lês mear >>
26-02-2019 - Fan de Wetterskipsfraksje Lês mear >>
25-02-2019 - Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum Lês mear >>
25-02-2019 - Kear nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
19-02-2019 - Doarpen en wiken moatte profitearje fan Wynpark Fryslân Lês mear >>
07-02-2019 - Ynsette op solide takomst Fryske Akademy Lês mear >>
05-02-2019 - Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings Lês mear >>
02-02-2019 - Treinrit Rânestêd healoere sneller Lês mear >>
29-01-2019 - Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers Lês mear >>
26-01-2019 - Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen Lês mear >>
23-01-2019 - Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou Lês mear >>
21-01-2019 - Kom mei alternativen foar djoere advysburo’s Lês mear >>
19-01-2019 - "Faklju helpe oan better imago" Lês mear >>
11-01-2019 - Oprin faklju yn ambachtsdoarp De Jouwer Lês mear >>
08-01-2019 - Fragen FNP yn Europeesk Parlemint Lês mear >>
05-01-2019 - Kom nei de kampanjestart 2019 yn Boalsert Lês mear >>
27-12-2018 - FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes Lês mear >>
24-12-2018 - Doch de wolf in halsbân om Lês mear >>
17-12-2018 - Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer Lês mear >>
12-12-2018 - Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
09-12-2018 - Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte Lês mear >>
07-12-2018 - Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre? Lês mear >>
06-12-2018 - FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden Lês mear >>
26-11-2018 - Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân Lês mear >>
18-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk Lês mear >>
16-11-2018 - FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum Lês mear >>
14-11-2018 - FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen Lês mear >>
12-11-2018 - FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring Lês mear >>
07-11-2018 - Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum Lês mear >>
04-11-2018 - FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân Lês mear >>
25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân Lês mear >>
24-10-2018 - Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân Lês mear >>
20-10-2018 - FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân Lês mear >>
17-10-2018 - Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert Lês mear >>
01-10-2018 - Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân Lês mear >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lês mear >>
20-09-2018 - FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette Lês mear >>
14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado Lês mear >>
07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lês mear >>
03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online Lês mear >>
06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar Lês mear >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lês mear >>
10-07-2018 - Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân Lês mear >>
10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling Lês mear >>
03-07-2018 - Mear Arriva treinen nei Snits Lês mear >>
20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp Lês mear >>
11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje Lês mear >>
24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip Lês mear >>
22-05-2018 - Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns Lês mear >>
14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' Lês mear >>
11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken Lês mear >>
10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân Lês mear >>
21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij Lês mear >>
13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 Lês mear >>
06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied Lês mear >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lês mear >>
28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion Lês mear >>
27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân Lês mear >>
26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio Lês mear >>
22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen Lês mear >>
15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren Lês mear >>
12-03-2018 - Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre Lês mear >>
05-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
26-02-2018 - Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean Lês mear >>
23-02-2018 - 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân Lês mear >>
21-02-2018 - Gjin takomstich kearnôffal yn de Fryske boaiem Lês mear >>
12-02-2018 - Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten Lês mear >>
07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer Lês mear >>
05-02-2018 - FNP: fergees belje nei ‘Jobinder' Lês mear >>
03-02-2018 - Lanlike regeljouwing sirkulêre ekonomy foar Fryslân oanpasse Lês mear >>
25-01-2018 - Faasje mei maatregels pealrot en fundearringsskea Lês mear >>
23-01-2018 - Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide Lês mear >>
16-01-2018 - Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers Lês mear >>
10-01-2018 - FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân? Lês mear >>
19-12-2017 - FNP: fragen oer nije fertraging breedbân ynternet Lês mear >>
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle Lês mear >>
07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve Lês mear >>
06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
19-11-2017 - FNP: kompinsaasje BTW-ferheging op drinkwetter fia fermogen Vitens Lês mear >>
16-11-2017 - FNP fragen oer takomst soarchfersekerder ‘De Friesland' Lês mear >>
07-11-2017 - FNP: mear ynsette op geotermy Lês mear >>
06-11-2017 - FNP: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels Lês mear >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lês mear >>
30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017 Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF Lês mear >>
18-10-2017 - FNP wol legere behearskosten Frysk finansieringsfûns FOM Lês mear >>
11-10-2017 - Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert Lês mear >>
22-09-2017 - FNP fragen oer befoardering Fryske Literatuer Lês mear >>
18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online Lês mear >>
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert Lês mear >>
13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje Lês mear >>
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter Lês mear >>
03-09-2017 - Frysk natoerbehear: mei de boeren Lês mear >>
01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied Lês mear >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF Lês mear >>
14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas? Lês mear >>
21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen Lês mear >>
19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen Lês mear >>
14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens Lês mear >>
11-07-2017 - Pak skea fan guozzen ynternasjonaal oan Lês mear >>
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken Lês mear >>
14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny Lês mear >>
08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF Lês mear >>
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas Lês mear >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje Lês mear >>
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou Lês mear >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota' Lês mear >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing Lês mear >>
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje Lês mear >>
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke Lês mear >>
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding Lês mear >>
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lês mear >>
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou Lês mear >>
28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân Lês mear >>
22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân Lês mear >>
17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice Lês mear >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP Lês mear >>
06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer Lês mear >>
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten Lês mear >>
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân Lês mear >>
06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online Lês mear >>
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch Lês mear >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens Lês mear >>
15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch Lês mear >>
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok Lês mear >>
12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel Lês mear >>
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle Lês mear >>
24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta Lês mear >>
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme Lês mear >>
11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP Lês mear >>
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle Lês mear >>
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren Lês mear >>
31-10-2016 - Frijbûtser no online Lês mear >>
28-10-2016 - Trein nei Swolle moat faker ride Lês mear >>
27-10-2016 - Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân Lês mear >>
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens Lês mear >>
20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge Lês mear >>
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding) Lês mear >>
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze Lês mear >>
17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje Lês mear >>
12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje Lês mear >>
03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg Lês mear >>
06-07-2016 - FNP: belang fan de EU foar Fryslân yn kaart bringe Lês mear >>
30-06-2016 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk Lês mear >>
22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains Lês mear >>
21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy Lês mear >>
20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen Lês mear >>
09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân Lês mear >>
02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis Lês mear >>
26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân Lês mear >>
25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer Lês mear >>
02-05-2016 - Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône Lês mear >>
02-05-2016 - Fryslân moat TTIP frije sône wurde Lês mear >>
28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje Lês mear >>
22-04-2016 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
04-04-2016 - Gjin permaninte grinskontrôles yn Europa Lês mear >>
25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
21-03-2016 - FNP mei 8 minsken nei kongres op Korsika Lês mear >>
15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne Lês mear >>
12-03-2016 - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten Lês mear >>
02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop Lês mear >>
01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris Lês mear >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP Lês mear >>
22-02-2016 - FNP: ûndersyk farwei Drachten breder besjen Lês mear >>
16-02-2016 - Burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
15-02-2016 - FNP: maksimale druk fia oandielhâlders REC Omrin Lês mear >>
08-02-2016 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat Lês mear >>
04-02-2016 - FNP wurkbesite soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
28-01-2016 - Gjin jild foar gala's en sponsoring troch SNN Lês mear >>
19-01-2016 - FNP: legere pachtprizen by duorsum boaiembehear Lês mear >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast by In Bosk fan Minsken fan Tryater Lês mear >>
06-01-2016 - Net alle aaien ûnder ien hin lizze Lês mear >>
05-01-2016 - Partijfoarsitter: FNP fernije en ferbreedzje Lês mear >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP nei Pieter Weening Lês mear >>
31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd Lês mear >>
18-12-2015 - Histoaryske Steategearkomste mei Campus Fryslân Lês mear >>
17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lês mear >>
14-12-2015 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
09-12-2015 - FNP: fluggere reparaasje spoarbrêge Ostfriesland Lês mear >>
25-11-2015 - FNP: aksje omkearde bewiislêst skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
13-11-2015 - Helikopters ambulânsesoarch faak te let Lês mear >>
12-11-2015 - FNP bringt Fryslân nei Brussel Lês mear >>
09-11-2015 - FNP komt op foar partikulieren by skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober no online Lês mear >>
26-10-2015 - Fragen FNP oer Omrop yn PS 28 oktober Lês mear >>
21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning Lês mear >>
13-10-2015 - Beskermje de regionale omroppen Lês mear >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ? Lês mear >>
07-10-2015 - Lof foar skôgings FNP yn Wetterskip Lês mear >>
28-09-2015 - Ryk én provinsje Fryslân meibetelje oan de Omrop Lês mear >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stjoer allegear in brief nei Dekker Lês mear >>
23-09-2015 - Regear werom fluite oer Omrop fia Europarlemint Lês mear >>
22-09-2015 - Rjochtbank en Hôf: fyzje en fleksibiliteit nedich Lês mear >>
17-09-2015 - Keamerfragen OSF oer skrassen status regionale organisaasjes monumintesoarch Lês mear >>
16-09-2015 - FNP fragen lûdsoerlêst wynturbines op lân Lês mear >>
11-09-2015 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
10-09-2015 - Underwiis yn minderheidstaal yn grutte stêd: it kin ! Lês mear >>
03-09-2015 - FNP: gefolgen foar Fryslân ûndersykje yn saak NAM Lês mear >>
31-08-2015 - FNP: rjochtspraak Ljouwert struktureel oerein hâlde Lês mear >>
17-08-2015 - CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet Lês mear >>
11-08-2015 - Stipe foar fierljeppen jeugd Lês mear >>
07-07-2015 - Fragen oer fytstunnel yn provinsjale wei N358 Surhuzum Lês mear >>
24-06-2015 - FNP moasje: dochs tunnel Hollandiastrjitte Lês mear >>
19-06-2015 - FNP: soarch oer baneferlies by Underwiisynspeksje Lês mear >>
12-06-2015 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
02-06-2015 - Leden FNP stypje selsstannige Omrop Lês mear >>
30-05-2015 - Alle provinsjale mailadressen no oer op *.FRL Lês mear >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Earste opfolger by Steatefraksje Lês mear >>
27-05-2015 - FNP fûleindich tsjin Noardlike plannen Omrop Fryslân Lês mear >>
26-05-2015 - FNP bliid mei Hindrik ten Hoeve yn Senaat Lês mear >>
22-05-2015 - FNP: fragen oer driigjende sluting skoalle Boksum Lês mear >>
21-05-2015 - Nij Kolleezje yn Steaten 20 maaie 2015 Lês mear >>
15-05-2015 - FNP: Wiis mei nij Koälysjeakkoart Lês mear >>
04-05-2015 - OSF no wis fan sit yn Earste Keamer Lês mear >>
02-05-2015 - De nije koälysje - ALG op 29 maaie 2015 Lês mear >>
19-04-2015 - FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa Lês mear >>
18-04-2015 - FNP moasje: ekstra middels foar biologyske lânbou yn Europa Lês mear >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga earste opfolger FNP Lês mear >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt net mar wol al dingen berikke Lês mear >>
28-03-2015 - Nije Frijbûtser no online Lês mear >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip Lês mear >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijt lintsje nei 12 jier Steaten Lês mear >>
13-03-2015 - Gjin ûnnedige nije bedriuweterreinen ûntwikkelje Lês mear >>
12-03-2015 - Fryske deputearre Johannes Kramer wol sterke regio's yn Europa Lês mear >>
10-03-2015 - FNP: no stappen sette foar takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
10-03-2015 - Aksje tsjin nepaccount op Facebook Lês mear >>
09-03-2015 - Haachske Autoriteit grypt yn by Fryske breedbân ynternet projekten Lês mear >>
26-02-2015 - FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning Lês mear >>
23-02-2015 - Fragen oer iensidige stipe 'Noardlike' ûndernimmersbeurs Lês mear >>
19-02-2015 - Hans Konst wol omwenners net belûke by sinneparken Lês mear >>
18-02-2015 - Weardefolle beammen by stasjon Ljouwert behâlde Lês mear >>
18-02-2015 - FNP: opkomme foar lokale inisjativen breedbân ynternet Lês mear >>
13-02-2015 - Lokalo's oan de macht ? Lês mear >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip no online Lês mear >>
10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lês mear >>
02-02-2015 - FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer Lês mear >>
29-01-2015 - Noardwest-Fryslân net stikke litte Lês mear >>
28-01-2015 - FNP hellet soad moasjes binnen yn Steaten Lês mear >>
19-01-2015 - FNP moasje Rûnwei Warns yn Steaten en Ried Súdwest-Fryslân Lês mear >>
16-01-2015 - Fundearringsproblemen oplosse yn feangreidegebiet Lês mear >>
08-01-2015 - FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning Lês mear >>
06-01-2015 - Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip ! Lês mear >>
03-01-2015 - FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út Lês mear >>
23-12-2014 - Sikehûssoarch moat bliuwe yn Fryslân ! Lês mear >>
20-12-2014 - FNP delegaasje nei De Sionsberg yn Dokkum Lês mear >>
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch Lês mear >>
16-12-2014 - De FNP wie, is en bliuwt tsjin mega-wynmûnen op it lân Lês mear >>
15-12-2014 - Weromsjen op FNP referendum reis Skotlân Lês mear >>
13-12-2014 - Frijbûtser fan desimber no online Lês mear >>
10-12-2014 - Anna Martha van Mei ynstallearre as Steatelid foar FNP Lês mear >>
09-12-2014 - Ynvestearje yn digitale helpmiddels Frysk Lês mear >>
02-12-2014 - FNP by earste 100 websiden mei .frl online Lês mear >>
29-11-2014 - De FNP yn Fryslân DOK op 30 novimber 2014 Lês mear >>
28-11-2014 - Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân Lês mear >>
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg Lês mear >>
24-11-2014 - FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015 Lês mear >>
23-11-2014 - Johannes Kramer op' e nij listlûker FNP by Steateferkiezings Lês mear >>
21-11-2014 - FNP komt op foar Sorben Lês mear >>
18-11-2014 - Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
17-11-2014 - Wikseling fan de wacht yn de FNP Steatefraksje Lês mear >>
13-11-2014 - Ynvestearring meartalich ûnderwiis giet troch nei 2015 Lês mear >>
12-11-2014 - FNP by earste 100 *.frl pionieradressen Lês mear >>
11-11-2014 - FNP: ynvestearje yn trochgeande learline meartaligens Lês mear >>
08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld Lês mear >>
31-10-2014 - Ledegearkomsten 7, 21 novimber en 13 desimber Lês mear >>
30-10-2014 - Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no' Lês mear >>
27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ? Lês mear >>
21-10-2014 - Wurkbesite Stedstún Asum op Techum Lês mear >>
20-10-2014 - Fragen oer takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân Lês mear >>
09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel Lês mear >>
03-10-2014 - FNP wol dúdlikens oer SNN-subsydzjes Ljouwert Lês mear >>
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân net klear op grutte oerstreaming Lês mear >>
30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober Lês mear >>
27-09-2014 - FNP yn aksje foar rjochtbank Ljouwert Lês mear >>
25-09-2014 - Guozzen, lânbou en it tsjuster Lês mear >>
18-09-2014 - Fryslân hat ferlet fan in referindum Lês mear >>
10-09-2014 - FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad' Lês mear >>
08-09-2014 - FNP: gjin praatsessy's, mar oan'e slach mei projekten Soarchekonomy Lês mear >>
04-09-2014 - Wer steatefragen FNP oer rûnwei De Westereen Lês mear >>
31-08-2014 - FNP: werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel Lês mear >>
27-08-2014 - Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
03-07-2014 - FNP: tastimming Europa foar ekonomyske stipe NW- en NE-Fryslân Lês mear >>
25-06-2014 - Algemiene Skôgings yn de Steaten Lês mear >>
24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit Lês mear >>
20-06-2014 - 'Dy't stjoere wol moat al oan it stjoer sitte' Lês mear >>
19-06-2014 - Waarme oerdracht sosjale taken Provinsje nei Fryske gemeenten Lês mear >>
16-06-2014 - Lêste Frijbûtser foar de simmer no online Lês mear >>
11-06-2014 - FNP komt op foar wurknimmers Hartman Lês mear >>
03-06-2014 - FNP reis nei Skotlân Lês mear >>
26-05-2014 - FNP tige ynnommen mei EFA-súkses Europeeske ferkiezings Lês mear >>
16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrikt Fryslân foar Europeeske ferkiezings Lês mear >>
09-05-2014 - FNP: fakmanskip stimulearje troch stipe oan bedriuwsskoallen Lês mear >>
07-05-2014 - FNP inisjatyf digitalisearring Frysk erfgoed Lês mear >>
29-04-2014 - Oerdracht havenpieren Harns net op kosten Fryske boarger Lês mear >>
24-04-2014 - Start kandidaatstelling ferkiezings Steaten en Wetterskip 2015 Lês mear >>
22-04-2014 - FNP: soargen oer oanpak boaiemsanearing Mildaam Lês mear >>
14-04-2014 - De FNP en de Europeeske ferkiezings Lês mear >>
27-03-2014 - EFA yn aksje foar Omrop Fryslân Lês mear >>
26-03-2014 - FNP: treningssintrum KNSB behâlde foar Fryslân Lês mear >>
24-03-2014 - FNP: Ljouwert better oanjaan op ANWB-buorden Lês mear >>
22-03-2014 - Provinsje, yn aksje foar gas- en sâltskea Lês mear >>
20-03-2014 - Winst foar de FNP yn 9 fan de 13 gemeenten Lês mear >>
17-03-2014 - Lannelike TV-spot - stim lokaal, stim regionaal, stim FNP ! Lês mear >>
17-03-2014 - FNP nijsbrief ferkiezings 2014 no online Lês mear >>
15-03-2014 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Lês mear >>
07-03-2014 - Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân Lês mear >>
06-03-2014 - Soarch oer ûnderhâld âlde gebouwen Fries Museum Lês mear >>
03-03-2014 - Ynformaasjejûn oer gaswinning yn Langsweagen Lês mear >>
03-03-2014 - FNP: Fryske sizzenskip Alliander behâlde Lês mear >>
26-02-2014 - FNP wurkbesite Weststellingwerf Natuurlijk Lês mear >>
20-02-2014 - FNP: ûndersyk wynmûnepark Iselmar nedich Lês mear >>
15-02-2014 - Douwe Bijlsma postúm earelid EFA Lês mear >>
14-02-2014 - Europeeske stipe foar Omrop Fryslân Lês mear >>
13-02-2014 - FNP: nije rûnwei De Westereen ten koste fan omjouwing Lês mear >>
11-02-2014 - Fûns foar skea troch stienmurd Lês mear >>
10-02-2014 - FNP: mear demokrasy en solidariteit yn Europa Lês mear >>
08-02-2014 - Plasterk yn aksje foar it Frysk Lês mear >>
04-02-2014 - Net langer wachtsje mei ôfspraken gas- en sâltwinning Fryslân Lês mear >>
31-01-2014 - FNP: takomst mûne Boerum feilich stelle Lês mear >>
16-01-2014 - FNP solidêr mei Grinzers by striid om gaswinning Lês mear >>
04-01-2014 - FNP optimistysk oer ferkiezings Lês mear >>
03-01-2014 - Frjentsjerteradiel: FNP Natuer- en miljeupriis foar Gerbranda State Lês mear >>
28-12-2013 - Leaver gjin Noarderling by Rykswettersteat: keamerfragen Lês mear >>
16-12-2013 - FNP: rap ophâlde mei sâltwinning yn NW-Fryslân Lês mear >>
14-12-2013 - It nije jier yn mei de FNP 4 jannewaris yn Frjentsjer Lês mear >>
12-12-2013 - FNP: ôfspraken leefberheid Kansen in Kernen neikomme Lês mear >>
09-12-2013 - OSF kritysk yn debat oer Skatkistbankieren Lês mear >>
27-11-2013 - Nei in minsklike mjitte Lês mear >>
26-11-2013 - FNP: betelbere ynternet inisjativen stimulearje Lês mear >>
17-11-2013 - Jongerein: Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel Lês mear >>
14-11-2013 - FNP bliid mei súkses gemeenteriedsferkiezings Lês mear >>
12-11-2013 - FNP freget Europeeske stipe foar takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
05-11-2013 - FNP: Bettere digitale promoasje fytsrûtes Lês mear >>
04-11-2013 - FNP: Stipe fan Provinsje foar keatsmuseum Frjentsjer Lês mear >>
03-11-2013 - FNP Frijbûtser novimber no online Lês mear >>
31-10-2013 - Frysk perspektyf foar jongerein ! Lês mear >>
30-10-2013 - Grut-Fryslân? Gekkepraat! Lês mear >>
29-10-2013 - FNP: nei 2017 struktureel € 200 miljoen foar Fryske ekonomy Lês mear >>
28-10-2013 - Twadde rûnlieding Provinsjehûs foar FNP-leden Lês mear >>
24-10-2013 - Underhannelings oer takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2013 - FNP yn Steaten: jild foar opromjen wynmûnen Lês mear >>
10-10-2013 - Kolleezje moat better tasjen op ynpassing grutte pleatsen Lês mear >>
08-10-2013 - 'Kommende riedsferkiezings grutte kâns foar lokale politike partijen' Lês mear >>
07-10-2013 - Het eerlijke verhaal over het kabinet-Rutte Lês mear >>
01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje Lês mear >>
01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje Lês mear >>
24-09-2013 - In memoriam Douwe Bijlsma Lês mear >>
23-09-2013 - Mear ryksbanen foar Fryslân Lês mear >>
20-09-2013 - Oername Omrop Fryslân troch 'Hilversum' driget Lês mear >>
17-09-2013 - FNP pleit foar ekstra tunnels spoar Ljouwert-Grins Lês mear >>
14-09-2013 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
13-09-2013 - Fragen oer feiligens op PM-kanaal by Warten Lês mear >>
06-09-2013 - FNP: positive enerzjy KH2018 geweldich foar Fryslân Lês mear >>
02-09-2013 - Start FNP kampanje: Minder Den Haach mear Fryslân Lês mear >>
27-08-2013 - FNP: fûleindich ferset tsjin skalygaswinning Lês mear >>
26-08-2013 - FNPj Debatjûn 'Takomst fan Fryslân' 9 sept 2013 De Bres Lês mear >>
21-08-2013 - Muorrekeatsen Olympyske demosport yn Rio Lês mear >>
19-08-2013 - Fakatuere trainee polityk meiwurker EFA-buro yn Brussel Lês mear >>
11-07-2013 - Simmerske wurkbesite FNP Lês mear >>
04-07-2013 - Stipe foar FNP útstellen Fryske Kadernota 2014 Lês mear >>
29-06-2013 - € 50 miljoen foar ympuls Fryske wenningmerk Lês mear >>
26-06-2013 - Thialf op foarsprong mei realisaasjebeslút Steaten Lês mear >>
25-06-2013 - Prate mei ynwenners Aldeboarn Lês mear >>
21-06-2013 - FNP: NUON-jild foar Fryslân yn 'e Pronk Lês mear >>
2020 FNP Fryslân - Disclaimer