NIJS


FNP Fryslan Aant jelle soep
26-09-2023

It belang fan Fryslân foarop, Soepboer nei Twadde Keamer

FNP-wethâlder Aant Jelle Soepboer sil op 22 novimber meidwaan oan de Twadde Keamerferkiezings. Hy stiet op nûmer 7 foar Nieuw Sociaal Contract, de nije partij fan Pieter Omtzigt. By oare lanlike partijen stean Friezen selden sa heech op & ...

FNP Fryslan Haven fan lauwerseach (baykedevries-wikipe
24-08-2023

FNP ropt kolleezje op om garnalefiskers te helpen

De FNP-Steatefraksje wol dat it kolleezje der alles oan docht om de kafkaeske situaasje foar de garnalefiskers op hiel koarte termyn te ferhelpen. Hoewol’t se tonnen ynvestearre hawwe yn it duorsum meitsjen fan de skippen, driigje sy nei 1 okto ...

FNP Fryslan Rjochtbank noard-nederl&aci
22-08-2023

FNP hat soarch oer brûken Frysk by de rjochter

Nei oanlieding fan yn ynsidint oer it brûken fan it Frysk by in saak yn de rjochtbank fan Swol stelt de FNP-Steatefraksje fragen oan it kolleezje. Yn dy saak waard in tsjûge syn rjocht skeint om in Fryske ferklearring ôf te lizzen. ...

FNP Fryslan 01. durk stoker
23-07-2023

In Memoriam Durk Stoker

Durk Stoker is tongersdei 20 july yn de âldens fan 65 jier ferstoarn. Durk hat yn ferskate funksjes warber west foar de FNP. ...

FNP Fryslan Ynstallaasje sijbe
19-07-2023

Sijbe Knol nije FNP-deputearre

It nije kolleezje fan BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is hjoed beëdige yn de Fryske Steateseal. De kommende fjouwer jier sil it nije kolleezje, mei dêryn FNP foaroanman Sijbe Knol, de provinsje bestjoere. De nije FNP-fraksjelieder Gerben van ...

FNP Fryslan
13-07-2023

Oparbeidzje foar Fryslân - it bestjoersakkoart 2023 - 2027

Achte FNP-leden,

Op 6 july skreaunen wy jimme oer it bestjoersakkoart dêr’t de FNP har ferantwurdlikens foar nimme sil. Doe koene wy noch neat oer de ynhâld sizze. Hjoed is it dan safier en wurdt it akkoart presintearre oan d ...

FNP Fryslan
06-07-2023

FNP berikt akkoart mei BBB, CDA en ChristenUnie

Achte FNP-leden. Twa wike ferlyn hawwe wy jimme ek skreaun. Doe wiene wy noch mar krekt bekaam fan de útnûging fan ynformateur Stoffer om petearen oan te gean mei BBB, CDA en ChristenUnie om te kommen ta in bestjoersakkoart foar Frysl&ac ...

FNP Fryslan
23-06-2023

Formaasje Fryslân 2023: ynformaasje oan de FNP-leden

De lêste dagen hawwe jimme it grif meikrigen. Ofrûne tiisdei binne de ûnderhannelingen foar in nije provinsjale koälysje tusken BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie knapt. De PvdA is oan it ein fan it proses opstapt. Dizze gong fan s ...

FNP Fryslan Befrijingsfest
22-06-2023

FNP stelt fragen oer besteging befrijingsjild

De FNP wol dat it jild dat oer is fan de regeling foar festivals en projekten dy’t omtinken jouwe oan de befrijing en de frijheid, ynsetten wurdt foar datselde doel. It kolleezje wol dat jild weromfloeie litte nei de algemiene reserve. Yn juny ...

FNP Fryslan
05-06-2023

FNP-Steatefraksje siket betûfte beliedsmeiwurker

De FNP-Steatefraksje siket mei yngong fan 1 septimber 2023 in betûfte en entûsjaste beliedsmeiwurker. Wolsto in boeiende baan yn in dynamyske wurkomjouwing, bist ynteressearre yn de Fryske, Nederlânske en Europeeske polityk en hast ...

FNP Fryslan Op it partijhûs fan deb partisi yn komot
22-05-2023

Besite oan FNP-susterpartij yn Grikelân

Ofrûne snein wiene der lanlike ferkiezings yn Grikelân. In lytse EFA-delegaasje mei foarsitter Lorena Lopez de Lacalle en EFA-vicefoarsitter Frank de Boer fan de FNP wie begjin april op besite by DEB Partisi, de partij fan de Turkse minde ...

FNP Fryslan Goingaryp (google m
19-05-2023

Fragen oer fytspaad troch greidefûgellân Goaiïngaryp

Fiif partijen út de Steaten, GrienLinks, FNP, SP, PvdD en D66 stelle fragen oan it Fryske kolleezje oer it plan om in rekreatyf fytspaad troch greidefûgellân by Goaiïngaryp oan te lizzen. ...

FNP Fryslan Winkel (pixa
16-05-2023

Oprop foar nij keapstreamen-ûndersyk Fryslân

Foar de leefberens yn Fryslân binne fitale stêden en doarpen essinsjeel. Dêr komme in soad funksjes by inoar: winkels, hoareka, kultuer, toerisme, rekreaasje ensfh. In saneamd keapstreamen-ûndersyk biedt ynsjoch yn it gedrach ...

FNP Fryslan Sânwinning (pixa
02-05-2023

Partijen hawwe fraachtekens by sânwinning Iselmar

De plande sânwinning yn de Iselmar kin op minder stipe rekkenje as ferwachte. Minister Harbers fan Ynfrastruktuer en Wettersteat woe de sânwinning mooglik meitsje foar de wentebou, mar as it oan tal fan politike partijen leit kin de minis ...

FNP Fryslan Boumater
21-04-2023

GrienLinks en FNP stelle fragen oer risiko’s stielslakken

GrienLinks en FNP wolle fan it kolleezje fan Deputearre Steaten witte wat sy fine fan it rapport fan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat oanjout dat der te min regels binne foar it brûken fan stielslakken yn de (wege-)bou. ...

FNP Fryslan Fedde breeu
17-04-2023

Steatelid Fedde Breeuwsma makket plak foar Gerben van der Mei

FNP-Steatelid Fedde Breeuwsma fan Dokkum stelt syn sit beskikber oan partijgenoat Gerben van der Mei fan Tsjummearum. Oanlieding binne de ferkiezingsútslach (4 sitten foar de FNP) en it feit dat de partij nei alle gedachten yn de opposysje kom ...

FNP Fryslan Sijbe
31-03-2023

Tige spitich, mar wy bliuwe striidber

De FNP reagearret teloarsteld op it einrapport fan ynformateur Stoffer. Yn it rapport advisearret Stoffer om in kombinaasje fan de partijen BBB, PvdA, CDA en CU fierder ûndersykje te litten oft sy komme kinne ta in akkoart. ...

FNP Fryslan Eu presidint ursula von der l
27-03-2023

FNP kriget antwurd út Brussel oer de wolf

De FNP Steatefraksje hat ferline wike wiidweidich antwurd krigen fan de Europeeske Kommisje op it fersyk om de beskermings-status fan de wolf oan te passen. Dêrby giet de Europeeske Kommisje yn op de mooglikheden fan it EU-belied om feehâ ...

FNP Fryslan Ferljochting fytspaad tsjummearum (google m
22-03-2023

FNP stelt fragen oer ûntbrekkende strjitferljochting yn Tsjummearum

FNP Steatelid Gerben van der Mei stelt fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de ferkearsfeiligens fan de provinsjale dyk N384/Hegesylsterwei. By de oanlis fan it fytspaad yn de beboude kom fan Tsjummearum is twa jier lyn gjin strjitferlj ...

FNP Fryslan Auke van der
18-03-2023

Auke van der Goot (FNP) kandidaat nûmer 1 foar Earste Keamer

FNP’er Auke van der Goot út Grins is sneon yn de Bilt keazen as kandidaat nûmer 1 foar in sit yn de Earste Keamer út namme fan OPNL. De FNP en oare regionale en lokale partijen yn it lân hellen woansdei by de Provinsja ...

15-03-2023

Stim FNP op 15 maart! Thús yn Fryslân

Sa dogge wy dat hjir!
Yn Fryslân rinne wy yn in soad saken foarop. Wy binne wiis mei de romte om ús hinne, ús taal en kultuer en ús wize fan dwaan. Somtiden binne wy hjir krekt wat minder hastich as fierderop. Tiid dy't ...

14-03-2023

De FNP is grutsk op wat we mei-inoar berikt hawwe yn de ôfrûne perioade.

Stim twa kear FNP. Foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip! ...

10-03-2023

It fallyt fan de Haachske polityk

Mei noch ien wike oant de ferkiezings fan Provinsjale Steaten draait de Haachske kampanje-masine op folle toeren. Mei in optochte striid tusken links en rjochts. Mei lanlike kopstikken dy’t mei diktaten de provinsjale filialen opdrage oare part ...

23-02-2023

Twadde kear binnen ien jier nep-nijs tsjin FNP

FNP set troch mei ynspirearjende kampanje ...

20-02-2023

FNP: Optochten en doarpsfeesten fertsjinje stipe

Optochten mei fersierde weinen soargje foar in soad wille yn ús Fryske doarpen. Minsken binne al moannen earder yn it spier mei de tariedings fan de optochten en it bouwen fan de weinen. De optochten sels lûke faak tûzenen minsken ...

06-02-2023

FNP freget help Von der Leyen by oanpak wolf – meitsje behearmaatregels mooglik

Yn in brief oan foarsitter Ursula von der Leyen fan de Europeeske Kommisje freget de FNP om de beskermings-status fan de wolf yn Fryslân op koarte termyn oan te passen. As de Europeeske Kommisje dat docht, dan kriget de provinsje de mooglikheid ...

03-02-2023

Fragen oer ûntheffingen foar grutte skippen op farwei Hearrenfean

Wopke Veenstra (FNP) en Elsa van der Hoek (GrienLinks) stelle tegearre fragen oan it kolleezje oer de ûntheffingen foar grutte skippen (110 m lang, klasse Va) op de farwei nei it Hearrenfean by Terherne del. ...

31-01-2023

1500 reintonnen foar de ynwenners fan Fryslân!

De Provinsje stelt in regeling iepen wêrmei’t ynwenners aanst fergees in reintonne krije kinne. De Provinsje stelt mar leafst 1500 tonnen beskikber. ...

23-01-2023

Takomst laket FNP oan op jubileumfeest

De takomst stie sintraal op it jubileumfeest fan de FNP op 21 jannewaris, dat mear as 180 besikers luts. Mei de kampanjestart foar de ferkiezings foar Provinsjale Steaten en Wetterskip en mei in sympoasium oer de fierdere takomst. Der waard ek praat ...

18-01-2023

PvdA, VVD, D66 en FNP: Jou it lûd fan de jongerein in plak op it Provinsjehûs

De provinsje beslút oer tema’s dy’t wichtich binne foar de takomst fan de jongerein yn Fryslân. Dy besluten gean bygelyks oer it klimaat, wenjen, lânbou, natuer, kultuer en de foarsjenningen yn dyn doarp of wyk. Neffens ...

17-01-2023

FNP: Wy litte Holwert net fersûpe

De fraksje fan de FNP hat kundskip naam fan it beslút fan it kolleezje fan Deputearre Steaten om negatyf advys út te bringen oer de fuortgong fan Holwert oan See. De FNP is sa fier noch net. ...

16-01-2023

Bernehertsjirurgy Grins moat bliuwe

Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te konsintrearjen. Dêrmei is it behâld fan de bernehertsjirurgy yn it noarden fan Nederlân noch hieltyd yn gefaar, in ...

12-01-2023

FNP: wat binne de effekten fan EU-needferoardering foar ús lânskip?

Krekt foar de krystdagen hat de Europeeske Uny in needferoardering oannaam. Dêrmei wurde yn alle lannen fan de EU de fergunningsprosedueres foar de oanlis fan wernijbere enerzjy en enerzjynetwurken koarter en makliker makke. De FNP is foar faas ...

08-01-2023

Bertus Jans Postma 1929 - 2023

Sneon berikte ús it drôve berjocht dat ús tige wurdearre lid en strider foar de Fryske taal Bertus Jans Postma op 93-jierige leeftiid ferstoarn is. ...

19-12-2022

FNP: reparaasje akwadukt A7 moat heechste prioriteit krije

De FNP fynt dat de problemen mei it akwadukt ûnder it Prinses Margrietkanaal yn de A7 tusken Snits en De Jouwer sa gau as mooglik oanpakt wurde moatte. De FNP Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steat ...

07-12-2022

Partijen wolle subsydzjeregeling foar hûseigeners mei fundearringsskea

Op de Steategearkomste fan 21 desimber 2022 sille Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) in foarstel yntsjinje foar in subsydzjeregeling foar minsken yn it feangreidegebiet mei fundearringsskea. ...

19-11-2022

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

FNP-lieder Sijbe Knol wie hjoed ien fan de trije haadsprekkers op de Fedde Schurer-lêzing. ...

19-11-2022

Jan Arendz nije foarsitter FNP Fryslân

Jan Arendz fan Beetstersweach is de nije foarsitter fan FNP Fryslân. ...

18-11-2022

Bert Vollema foar FNP yn Wetterskipsbestjoer

Bert Vollema (54) fan Tsjom wurdt yn it Algemien Bestjoer fan it Wetterskip de opfolger fan de yn septimber hommels ferstoarne Yde Dijkstra fan Ljouwert. De beneaming sil plak fine yn de AB-gearkomste fan it Wetterskip fan 22 novimber oankommend. ...

17-11-2022

FNP-riedslid nei Brussel foar workshop oer mear froulju yn de polityk

Freed sil FNP riedslid Dieke van der Pol út Waadhoeke meidwaan oan in workshop oer de partisipaasje en empowerment fan froulju yn de polityk. Dy sil plak fine yn it Europeesk Parlemint yn Brussel en wurdt organisearre troch de European Free Al ...

15-11-2022

FNP sprekt yn it Europeesk Parlemint oer de MSC Zoe

Europeeske help nedich foar feiligens kontenerskipfeart ...

10-11-2022

Fryske Steatepartijen: lossingen ôffalweter yn Waadsee ûnakseptabel

Yn de media wiene der berjochten dat der ôffal- en kuolwetter lost wurdt op de Waadsee en dat der dêrmei sa no en dan oertrêdingen konstatearre wurde. De Fryske Steatefraksjes fan GrienLinks, PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en Wiersma stel ...

08-11-2022

Ien miljoen euro foar MKB en ferieningslibben

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Steatelid Goudzwaard en de ChristenUnie freegje de provinsje om yn de begrutting fan it jier 2023 ien miljoen frij te meitsjen foar de enerzjy-problematyk. Dêrfan is 500.000 euro bestimd foar it M ...

05-11-2022

De leden oan set: FNP Wetterskipsprogram 2023-2027

Op 18 novimber sille de leden fan de FNP it Wetterskipsprogram 2023-2027 fêststelle. ...

04-11-2022

FNP hat grutte soarch oer sleauwe hâlding provinsje by Frysk oan de universiteit

De FNP Steatefraksje hat in soad fragen by de opfolging fan de heechlearaar Fryske Taal en Kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins. De kommende jierren sil ûndersyk en ûnderwiis yn de Fryske taal net langer yn hannen wêze fan in heech ...

02-11-2022

FNP: wat binne de gefolgen fan de Porthos-útspraak foar Fryslân?

De FNP Steatefraksje hat fan ‘e moarn oan it kolleezje frege om oan te jaan wat de gefolgen wêze sille fan de jongste útspraak fan de Ried fan Steat oer it natuerbelied en de stikstof. De FNP wol witte wat de gefolgen binne foar pr ...

27-09-2022

Yde Dijkstra 1966 - 2022

Oandien binne wy no’t ús Yde Dijkstra der net mear by is. ...

24-09-2022

FNP set yn op Fryske oanpak foar in bettere takomst - konsept-program 2023-2027

De mienskip, it lânskip en noflik wenjen. Dy tema’s stean sintraal yn it FNP-program ‘Sa dogge wy dat hjir’ foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten in 2023. De partij wol it súkses fan 2022 yn ‘e gemeenten, do ...

13-09-2022

Seis Steatefraksjes freegje oan it kolleezje: wêr is de NAM mei oan de gong?

Seis Fryske Steatefraksjes, GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66 meitsje har soargen oer de ûntwikkelingen rûnom de NAM, de ferkeap fan gasfjilden, de gaswinning en de Waadsee. De fraksjes stelle fragen oan it kolleezje fan Deputearre S ...

30-08-2022

FNP: hoe giet provinsje om mei plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten?

De FNP Steatefraksje wol fan it kolleezje witte hoe’t it omgiet mei de plenning en kommunikaasje fan ynfrastruktuerprojekten. Wa bepaalt wannear’t in wurk krekt útfierd wurdt en wêr is dat fan ôfhinklik? En krekt sa wic ...

16-08-2022

FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter

Neffens berjochten yn de media soe it swimmen yn iepen wetter yn de takomst wol ferbean wurde kinne. In lanlike wurkgroep is dwaande mei nije oanbefellings, en út eangst foar oanspraaklikheid soene legere oerheden it frij swimmen yn iepen wett ...

10-07-2022

Iepen brief oan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers

Bêste Mark, Sigrid, Wopke en Gert-Jan,
It is in grutte binde. Op eins alle beliedsterreinen. It lân wurdt bestjoerd troch managers yn stee fan fisjonêrs. In lang skoft wie fyzje foar dy, Mark, ‘als een olifant die het zicht ...

02-07-2022

FNP komt mei petysje tsjin lanlik foarnimmen rekkenriden

De Fryske Nasjonale Partij (FNP), as wurdfierder fan de regio, komt mei Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe mei in petysje tsjin de lanlike ynfiering fan it rekkenriden. Mei de plannen, sa’t dy juster oankundige waarden troch it kabinet, w ...

30-06-2022

FNP hat noed oer unifoarme tapassing rekkenriden

Neffens berjochten yn de media sil der moarn yn de ministerried praat wurde oer wetjouwing oer it rekkenriden. Der soe yn hiel Nederlân ien unifoarm taryf per kilometer komme moatte, sa stie ek yn it koälysjeakkoard fan Rutte IV. De FNP St ...

29-06-2022

Stikstof - De FNP tekenet hjoed gjin ferklearring en freget om perspektyf

Besluten wurde net nommen op strjitte mar yn it Provinsjehûs. De ynset fan de FNP foar Fryslân as lânbouprovinsje foar no en yn de takomst sil stevich wêze. Mar al op it plak dêr't dat heart. ...

14-06-2022

FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen

De FNP Steatefraksje wol 7 ton ekstra ynvestearje yn de sichtberens fan it Frysk en de streektalen yn Fryslân lykas it Biltsk en it Stellingwarfs. De partij komt yn Provinsjale Steaten mei in moasje. ...

10-06-2022

FNP ferbjustere oer lompe oanpak stikstof regearing

De regearing kaam hjoed mei syn plannen foar it oplossen fan de stikstofproblematyk, dy’t nije ûntwikkelingen yn Fryslân en Nederlân al trije jierren op slot set. Minister Van der Wal hat dêrmei in diktaat oplein om yn g ...

09-06-2022

FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten

De FNP Steatefraksje hat fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de útkomsten fan it ûndersyk nei it ûntflechtsjen fan berops- en rekreaasjeferkear en it effekt dêrfan op de feiligens. Yn 2019 hie de fraksje ...

08-06-2022

Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings

De koälysjepartijen yn Provinsjale Steaten (CDA, PvdA, FNP en VVD) wolle mear romte oerlitte oan de nije Provinsjale Steaten om in kar te meitsjen. Dêrom wolle se no net definityf beslute om te besunigjen op kultuer en de Fryske taal, de e ...

30-05-2022

Fakatuere: allround administratyf meiwurker FNP (12 oeren)

Op it partijhûs ûntstiet mei yngong fan 1 july 2022 in fakatuere foar allround administratyf meiwurker. In moaie funksje foar 12 oeren yn 'e wike foar in groeiende partij. Reagearje foar 9 juny 2022. ...

27-05-2022

Us rom 400 doarpen en plakken fertsjinje alle stipe!

Ferline wike kaam it nijs nei bûten dat de Provinsje Fryslân besunigje moat. Weromrinnende reserves, minder ynkomsten út oandielen, legere opsinten en in werferdieling fan it Provinsjefûns troch it Ryk, liede derta dat de tii ...

23-05-2022

Slach om de romte: Fryske regy bliuwt nedich

De FNP yn Provinsjale Steaten wol dat Fryslân sels bepaalt hoe’t de provinsje der yn de takomst út sjen sil, wêr’t nije wenningen en wegen komme, hoe’t ús doarpen en lânskippen der aanst bylizze. Rutt ...

20-05-2022

NIJE DATUM: Presintaasje yn Wurdum oer ferbettering ynfrastruktuer

Tiisdeimiddei 31 maaie sil yngenieur Piet Muijzert yn Hotel Duhoux yn Wurdum prate oer syn foarstellen om de ynfrastruktuer fan Fryslân en Noard-Nederlân te ferbetterjen. De FNP hat him útnûge om syn plannen út te lizz ...

14-05-2022

Stipe foar FNP pleit kontenerfeiligens op polityk kongres Gran Canaria

Alle moasjes fan de FNP op it jierlikse kongres fan de European Free Alliance (EFA) binne oannommen. De Europeeske regionale partijen fan de EFA wiene benammen te sprekken oer de moasje foar mear kontenerfeiligens nei oanlieding fan de ramp mei de MS ...

09-05-2022

UTSTELT: Presintaasje yn Marsum oer ferbettering ynfrastruktuer

Presintaasje útsteld troch sykte sprekker

Moarnmiddei sil yngenieur Piet Muijzert yn it doarpshûs fan Marsum prate oer syn foarstellen om de ynfrastruktuer fan Fryslân en Noard-Nederlân te ferbetterjen. De FNP hat him ...

07-05-2022

Us romte. Us lânskip. Us goud! Fjildbesite greidefûgels Raard.

It tilt op it stuit op fan de greidefûgelpiken yn it fjild. Troch de drûchte wurdt de boppegrûn hurd. De fûgels komme net goed by har iten sa. In plas-dras op it lân is in goed middel om hjir wat oan te dwaan. De Steatef ...

06-05-2022

FNP nei polityk kongres op Gran Canaria

Oare wike is in delegaasje fan de FNP op it kongres fan de European Free Alliance (EFA) om kontakten oan te gean mei oare regionale partijen en om stipe te freegjen foar in pear driuwende politike kwestjes. Dêrneist wurdt yn Las Palmas de Gran ...

04-05-2022

Theun Wiersma (50PLUS) kiest foar de FNP

Theun Wiersma, de foaroanman fan 50PLUS yn Fryslân, makket de oerstap nei de FNP. Wiersma sit op dit stuit as ienmansfraksje yn de Fryske Steaten. Hy sil syn steatelidmaatskip foar 50PLUS dizze perioade dien meitsje, mar stelt him yn 2023 net o ...

27-04-2022

FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle debat oer ferskraling iepenbier ferfier

De Steatefraksjes fan FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle op koarte termyn in debat oer de driigjende ferskraling fan it iepenbier ferfier yn Fryslân. Se hawwe grutte soarch dat it iepenbier ferfier yn de provinsje fierder útklaaid wurd ...

07-04-2022

Kurrikulum.frl - Hoe komt it mei fernijing fan it skoalfak Frysk ?

Minister Dennis Wiersma wol in punt sette efter it lannelike projekt Curriculum.nu foar de fernijing fan it ûnderwiis. De FNP wol witte wat dit betsjut foar it fak Frysk. De partij hat skriftlike fragen steld oan deputearre Poepjes. ...

16-08-2022 - FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter Lês mear >>
10-07-2022 - Iepen brief oan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers Lês mear >>
02-07-2022 - FNP komt mei petysje tsjin lanlik foarnimmen rekkenriden Lês mear >>
30-06-2022 - FNP hat noed oer unifoarme tapassing rekkenriden Lês mear >>
29-06-2022 - Stikstof - De FNP tekenet hjoed gjin ferklearring en freget om perspektyf Lês mear >>
14-06-2022 - FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen Lês mear >>
10-06-2022 - FNP ferbjustere oer lompe oanpak stikstof regearing Lês mear >>
09-06-2022 - FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten Lês mear >>
08-06-2022 - Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings Lês mear >>
30-05-2022 - Fakatuere: allround administratyf meiwurker FNP (12 oeren) Lês mear >>
27-05-2022 - Us rom 400 doarpen en plakken fertsjinje alle stipe! Lês mear >>
23-05-2022 - Slach om de romte: Fryske regy bliuwt nedich Lês mear >>
20-05-2022 - NIJE DATUM: Presintaasje yn Wurdum oer ferbettering ynfrastruktuer Lês mear >>
14-05-2022 - Stipe foar FNP pleit kontenerfeiligens op polityk kongres Gran Canaria Lês mear >>
09-05-2022 - UTSTELT: Presintaasje yn Marsum oer ferbettering ynfrastruktuer Lês mear >>
07-05-2022 - Us romte. Us lânskip. Us goud! Fjildbesite greidefûgels Raard. Lês mear >>
06-05-2022 - FNP nei polityk kongres op Gran Canaria Lês mear >>
04-05-2022 - Theun Wiersma (50PLUS) kiest foar de FNP Lês mear >>
27-04-2022 - FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA wolle debat oer ferskraling iepenbier ferfier Lês mear >>
07-04-2022 - Kurrikulum.frl - Hoe komt it mei fernijing fan it skoalfak Frysk ? Lês mear >>
05-04-2022 - Stimulearje previntive maatregels tsjin wolf Lês mear >>
22-03-2022 - FNP wol debat yn Steaten oer Lelylijn / Deltaplan Lês mear >>
21-03-2022 - FNP wol lânskipsfreonlik buorkjen stimulearje Lês mear >>
18-03-2022 - Trochbraak foar FNP by ferkiezingen gemeenteried Lês mear >>
17-03-2022 - FNP komt mei oanfalsplan wenjen! Lês mear >>
15-03-2022 - FNP yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing Lês mear >>
03-03-2022 - 160 jonge EU-politisy pleite yn Marseille tsjin ynvaazje fan Oekraïne Lês mear >>
08-02-2022 - Iepen brief oan de (noardlike) leden fan de Twadde Keamer Lês mear >>
26-01-2022 - Frysk Parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG Lês mear >>
22-01-2022 - Opiny: Goedkeape kaugom Lês mear >>
19-01-2022 - FNP: ek yn 2022 koroana-stipe lytse maatskiplike inisjativen Lês mear >>
12-01-2022 - FNP wol Fryske solidariteit en stipe yn striid Grinzers Lês mear >>
04-01-2022 - FNP wol dat regiobelied Ryk útgiet fan aktuele sifers en reëel ferlet Lês mear >>
29-12-2021 - FNP solidêr foar behâld hertsjirurgy UMCG Grins Lês mear >>
14-12-2021 - FNP stelt fraachtekens by grûnoankeapen De Burd Lês mear >>
03-12-2021 - FNP: Provinsje, wiis gemeenten op mooglikheden foar stjoer op wentebou Lês mear >>
27-11-2021 - Bloch: FNP docht ynspiraasje op by SSW yn Noarddútslân Lês mear >>
17-11-2021 - Kin nei susterpartij SSW ek de FNP de stap nei de Twadde Keamer meitsje? Lês mear >>
16-11-2021 - FNP stelt Nederlânske regear yn fersom om Frysk Lês mear >>
28-10-2021 - Opiny: De Fryske taal as tongerlieder? Lês mear >>
20-10-2021 - Reaksje op LC-kommentaar ‘Fries voelen kent geen grenzen’ Lês mear >>
15-10-2021 - EFA unanym efter FNP-moasje oer wenjen Lês mear >>
02-10-2021 - Acht partijen út de Steaten stelle fragen oer fundearringsproblematyk feangreide Lês mear >>
01-10-2021 - Taname oantal geiten oanlieding foar nije geitestop Lês mear >>
29-09-2021 - FNP: Stopljocht op de Westhoek ‘waansin’ Lês mear >>
28-09-2021 - Algemien Bestjoer Wetterskip wol gjin wikselpolder by de Westhoek Lês mear >>
22-09-2021 - Fryske tolken yn de rjochtbank Lês mear >>
13-09-2021 - FNP stelt fragen swimwetter De Leijen-Burgumermar Lês mear >>
06-09-2021 - Partijen yn de Steaten lilk oer fergunning foar gaswinning ûnder de Waadsee Lês mear >>
04-09-2021 - Opiny: Bou op it plak dêr’t wy wenje wolle Lês mear >>
03-09-2021 - Provinsjale fraksjes wolle ôfbou gebrûk pestisiden Lês mear >>
30-08-2021 - Drûchte, wetteroerlêst en oanpak fan de seediken Lês mear >>
28-07-2021 - Noardeastfryslân: Wethâlder de Graaf leit it wurk definityf del Lês mear >>
08-07-2021 - Eben Haëzerskoalle yn Dokkum is winner wurden fan de FNP-reintonne-aksje Lês mear >>
30-06-2021 - Weromsjen, stilstean en foarút sjen! Lês mear >>
14-06-2021 - FNP en PvdA wolle in miljoen euro foar lânboutransysjefûns Lês mear >>
11-06-2021 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
07-06-2021 - FNP en PvdA wolle reinwetter opfange: in ton foar in tonne Lês mear >>
03-06-2021 - Plaid Cymru en de ferkiezing yn Wales Lês mear >>
29-05-2021 - Algemiene ledegearkomste FNP 2022 Lês mear >>
04-05-2021 - FNP stjoert brief oan de ynformateur: Jou ús de romte! Lês mear >>
03-05-2021 - Brief oan de ynformateur Lês mear >>
21-04-2021 - Gerben van der Mei nij Steatelid foar de FNP Lês mear >>
19-04-2021 - FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan Lês mear >>
16-04-2021 - FNP, CDA, PvdA en VVD: Bouwe blinder! Lês mear >>
15-04-2021 - FNP slim fernuvere oer plannen enerzjylânskip Waadhoeke Lês mear >>
14-04-2021 - Partijen kritysk oer kosten ferbûne partijen Lês mear >>
07-04-2021 - Sybren Posthumus (FNP) ferlit aktive polityk Lês mear >>
01-04-2021 - Petysje tsjin nije gaswinning Tytsjerksteradiel online Lês mear >>
31-03-2021 - Hâld Fryslân berikber Lês mear >>
29-03-2021 - FNP komt yn aksje: it nije kabinet moat ophâlde mei gaswinning Lês mear >>
19-03-2021 - Oanpak fundearingsskea feangreide Lês mear >>
11-03-2021 - Opiny: Deltaplan ‘oer’ it Noarden, net foar en fan it Noarden Lês mear >>
09-03-2021 - FNP: Grutte fragen by beëinigjen ymmuniteit Katalaanske EP-leden Lês mear >>
02-03-2021 - FNP: dúdlikens oer Deltaplan voor het Noorden Lês mear >>
01-03-2021 - FNP: Trochpakke mei akwatermy yn Fryslân! Lês mear >>
22-02-2021 - In memoriam Roel Falkena 1936-2021 Lês mear >>
16-02-2021 - Krityk op it yn stilte ferlingen fan in gaswinningskonsesje Lês mear >>
15-02-2021 - Ferkearsfeiligens yn Waskemar: wurkbesite FNP Lês mear >>
12-02-2021 - Wurkbesite oan boargerinisjatyf 'De Warren natuerlik grien' Lês mear >>
11-02-2021 - Opiny: Stjoer oer eigen libben en eigen omjouwing. Lês mear >>
10-02-2021 - FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean Lês mear >>
05-02-2021 - Opiny: De Rânestêd is fallyt, de regio lonket Lês mear >>
05-02-2021 - #Seedyksesje 3. In goed petear mar oare opfettings. Yn petear mei BBB Lês mear >>
04-02-2021 - Lanlike Koroana-regelingen MKB slute net oan op Fryske situaasje Lês mear >>
04-02-2021 - #Seedyksesje 2. Fan Scheveningen nei de Westhoek. Yn petear mei Code Oranje. Lês mear >>
03-02-2021 - GrienLinks, PvdA en FNP: Fragen oer kabaal troch útwreiding oefengebiet F35 Lês mear >>
01-02-2021 - #Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop. Lês mear >>
27-01-2021 - PvdA en FNP wolle in oplossing foar de lûdoerlêst troch definsjeradar Lês mear >>
26-01-2021 - FNP en CDA: Stypje de amateurkeunst yn Fryslân Lês mear >>
25-01-2021 - De FNP en de Twadde Keamerferkiezings fan maart 2021 Lês mear >>
20-01-2021 - Europeeske Kommisje krijt moasje fan treurnis fan Fryske parlemint Lês mear >>
14-01-2021 - FNP: fyts- en kuierpaden gemaal Ryptsjerk moatte wer iepen Lês mear >>
13-01-2021 - Opiny oer wolvestek: Reële polityk duorret it langste Lês mear >>
07-01-2021 - FNP Fryslân ropt inisjatyfnimmers wolvestek op ta realiteitssin Lês mear >>
06-01-2021 - PvdA en FNP: Wês sunich op ús lânskip! Lês mear >>
30-12-2020 - Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier Lês mear >>
22-12-2020 - FNP en FvDF: Frysk befoarderje mei oersettingen jeudliteratuer Lês mear >>
18-12-2020 - FNP: Soarch oer gefaarlik krúspunt De Harkema Lês mear >>
16-12-2020 - Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative Lês mear >>
14-12-2020 - Fryske partijen stean efter Minority SafePack Lês mear >>
11-12-2020 - FNP-PvdA-GL: fraachtekens by evaluaasje Top Dutch Lês mear >>
08-12-2020 - FNP: Help ús ûndernimmers út it stikstofmoeras Lês mear >>
03-12-2020 - FNP, ChristenUnie en PvdA: Ferfangend busferfier moat better Lês mear >>
02-12-2020 - Kolleezje wol mei de Antillen besykje it Frysk en Papiamintsk yn de Grûnwet te krijen Lês mear >>
25-11-2020 - FNP en ChristenUnie: Tsjokfolle bus yn koroana-tiid net akseptabel Lês mear >>
24-11-2020 - Opiny: Biedt perspektyf Lês mear >>
18-11-2020 - Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf Lês mear >>
14-11-2020 - Fryslân fertsjinnet better Lês mear >>
13-11-2020 - Fragen FNP oer útklaaien akute soarch yn Fryslân Lês mear >>
10-11-2020 - Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk Lês mear >>
03-11-2020 - FNP: Regelje it Frysk yn de heechste wet Lês mear >>
21-10-2020 - Thom Feddema beëdige as nij kommisjelid FNP Lês mear >>
19-10-2020 - FNP: ‘Noardlik' ferkiezingsdebat oer regionale ûnderwerpen Lês mear >>
17-10-2020 - Bloch: Bou nije wennings yn elk doarp Lês mear >>
14-10-2020 - Europeeske struktuerfûnsen foar regionale ûntwikkeling hâlde Lês mear >>
13-10-2020 - Europe direct-fêstiging nei Fryslân ta helje Lês mear >>
21-09-2020 - FNP: Fryslân moat him oanslute by wolvekommisje Drinte Lês mear >>
17-09-2020 - Reaksje FNP op ‘Prinsjesdei' Lês mear >>
16-09-2020 - Rein van der Wal nij Steatelid foar de FNP Lês mear >>
16-09-2020 - Ofskied Corlienke de Jong fan Provinsjale Steaten Lês mear >>
14-09-2020 - FNP: lanlike kultuerjilden tenei fia de regio ferdiele Lês mear >>
09-09-2020 - Brede soargen yn Steaten oer kommunikaasje Drents-Friese Wold Lês mear >>
02-09-2020 - Skriftlike fragen FNP oer ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân Lês mear >>
30-08-2020 - Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP Lês mear >>
24-08-2020 - FNP: buertbus moat gau de dyk wer op Lês mear >>
19-08-2020 - FNP: eigen regels skealike planten útfiere Lês mear >>
10-08-2020 - Skôging fan de FNP op de finansjele posysje fan it Wetterskip Lês mear >>
02-07-2020 - Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost Lês mear >>
30-06-2020 - Mear ynsette op fakmanskip Lês mear >>
23-06-2020 - FNP: bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones Lês mear >>
18-06-2020 - FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân Lês mear >>
16-06-2020 - FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns Lês mear >>
08-06-2020 - Krityk op nij ferdielsysteem jild gemeentefûns Lês mear >>
05-06-2020 - FNP yn Koroanatiid Lês mear >>
28-05-2020 - Iepenbiere expertmoeting Thialf op 3 juny Lês mear >>
27-05-2020 - Moasje stikstofbelied: FNP, CDA en VVD wolle regy provinsje en ynset op ynnovaasje en ferduorsuming Lês mear >>
26-05-2020 - FNP wol ‘slank' Europabelied Lês mear >>
19-05-2020 - Krityk regionale partijen op OV-plannen regearing: kinne studinten aanst noch wol op skoalle komme? Lês mear >>
15-05-2020 - Krityk FNP op wei hâlden studinten út it iepenbier ferfier Lês mear >>
11-05-2020 - Skriftlike fragen oer de weingatten yn de Alddyk ûnder Anjum Lês mear >>
30-04-2020 - FNP: Soarch oer behâld lânskip yn Noardwest-Fryslân Lês mear >>
21-04-2020 - FNP: Balâns hâlde tusken natuer en rekreaasje Lês mear >>
15-04-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Regels sinneljedder binend fêststelle Lês mear >>
09-04-2020 - FNP: yntegraal finansjeel krisispakket by provinsje Lês mear >>
02-04-2020 - FNP: Wentebou Goutum net ten koste fan greidefûgels Lês mear >>
01-04-2020 - Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen Lês mear >>
16-03-2020 - De FNP is de kommende tiid stil Lês mear >>
11-03-2020 - FNP: foar Fryslân as reinbôgeprovinsje Lês mear >>
11-03-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Gjin enerzjylânskip op goede lânbougrûn Lês mear >>
06-03-2020 - FNP: Provinsje moat ferklearring sânwinning Iselmar ynlûke Lês mear >>
04-03-2020 - Expertmeeting 5G op oanstean fan FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren Lês mear >>
03-03-2020 - Fakatuere: kommunikaasje-adviseur Lês mear >>
26-02-2020 - Bewiislêst skea troch gas- en sâltwinning moat by bedriuwen lizze, net by de boarger Lês mear >>
24-02-2020 - FNP wol legere kosten NOM Lês mear >>
12-02-2020 - FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne Lês mear >>
05-02-2020 - Fryslân Fûns Lês mear >>
31-01-2020 - Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF Lês mear >>
29-01-2020 - Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35) Lês mear >>
22-01-2020 - Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân Lês mear >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide Lês mear >>
15-01-2020 - FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân Lês mear >>
15-01-2020 - FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân Lês mear >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutte foar ûndertiteling riedsgearkomsten Lês mear >>
01-01-2020 - Dokuminten digitale algemiene ledegearkomste FNP Lês mear >>
31-12-2019 - De FNP knalt it jier út ! Lês mear >>
24-12-2019 - Noflike krystdagen! Lês mear >>
18-12-2019 - Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy Lês mear >>
09-12-2019 - FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich? Lês mear >>
03-12-2019 - FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels Lês mear >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP Lês mear >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP Lês mear >>
27-11-2019 - FNP hat eigen foarstel foar rekreaasjefarwei Aldheadamsleat Lês mear >>
26-11-2019 - Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân Lês mear >>
12-11-2019 - FNP wol opheldering krusing by Hallum Lês mear >>
29-10-2019 - Steatefragen FNP oer nije kearndoelen Frysk yn it ûnderwiis Lês mear >>
28-10-2019 - Slagge aksje foar frijlitten Katalaanske politike finzenen Lês mear >>
22-10-2019 - FNP wol regy provinsje by oplossen PFAS-stoffen-krisis Lês mear >>
17-10-2019 - Johannes Kramer foardroegen as boargemaster Noardeast-Fryslân Lês mear >>
16-10-2019 - De oplossing leit yn de regio Lês mear >>
11-10-2019 - FNP: In Fryske oanpak foar de PAS Lês mear >>
09-10-2019 - FNP: garânsjes foar takomst Fryske Akademy Lês mear >>
07-10-2019 - FNP komt mei tsjinútstel ferkiezing Earste Keamer Lês mear >>
30-09-2019 - FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt Lês mear >>
27-09-2019 - FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing Lês mear >>
25-09-2019 - Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
23-09-2019 - FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân Lês mear >>
20-09-2019 - FNP: krityk op Miljoenenota regear Lês mear >>
05-09-2019 - FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak Lês mear >>
02-09-2019 - FNP wol opheldering sinnepark Iselmar Lês mear >>
28-08-2019 - FNP fragen oer subsydzjekwestje Adelaartsjerke Lês mear >>
05-08-2019 - FNP fragen oer liening provinsje oan kweker Hartman Lês mear >>
16-07-2019 - Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid) Lês mear >>
08-07-2019 - Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar Lês mear >>
03-07-2019 - FNP fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns Lês mear >>
27-06-2019 - Johannes Kramer foar tredde kear FNP deputearre Lês mear >>
26-06-2019 - De enerzjytransysje berêst op draachflak en in realistysk tempo Lês mear >>
25-06-2019 - Besteande ynfrastrukturiele knyppunten wurde oanpakt Lês mear >>
24-06-2019 - Wy ynvestearje 20-25% mear yn taal en ûnderwiis Lês mear >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat Lês mear >>
20-06-2019 - Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje Lês mear >>
19-06-2019 - Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen Lês mear >>
18-06-2019 - Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk Lês mear >>
18-06-2019 - FNP wiis mei eigen partijlûd yn Provinsjehûs Lês mear >>
13-06-2019 - FNP fragen oer ûntwikkelingen Omrop Fryslân Lês mear >>
28-05-2019 - Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa Lês mear >>
24-05-2019 - Fragen oer mear romte foar it Frysk by de rjochtbank Lês mear >>
19-05-2019 - FNP: opheldering oer efterbliuwen Europeeske subsydzjes Lês mear >>
15-05-2019 - Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje Lês mear >>
15-05-2019 - BACKUP alde side 'Frysk / Stanpunten program / Provinsjale steaten' Lês mear >>
09-05-2019 - Europeeske ferkiezings en de FNP Lês mear >>
12-04-2019 - Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân Lês mear >>
04-04-2019 - Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë Lês mear >>
20-03-2019 - In superkampanje yn 6 bylden Lês mear >>
19-03-2019 - Fakatuere: fraksjemeiwurker (m/f) Lês mear >>
19-03-2019 - Dêrom 20 maart FNP! Lês mear >>
18-03-2019 - Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings Lês mear >>
18-03-2019 - Ek de FNP leit alle kampanje-aktiviteiten stil fanwege de gebeurtenissen yn Utert/Utrecht. Der binne wichtiger saken yn it libben, dy't no foarrang krije moatte. Lês mear >>
13-03-2019 - Us ynset foar de Fryske greidefûgels Lês mear >>
12-03-2019 - FNP fiert sichtber kampanje Lês mear >>
12-03-2019 - Ús ynset foar Ljouwert Lês mear >>
12-03-2019 - Us ynset foar it Fryske lânskip Lês mear >>
11-03-2019 - Us ynset foar Súdeast-Fryslân Lês mear >>
11-03-2019 - Ús ynset foar it Wetterskip Lês mear >>
08-03-2019 - Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe Lês mear >>
06-03-2019 - Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân Lês mear >>
04-03-2019 - Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen Lês mear >>
28-02-2019 - BACKUP alde side > Wetterskip Fryslân Lês mear >>
26-02-2019 - Fan de Wetterskipsfraksje Lês mear >>
25-02-2019 - Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum Lês mear >>
25-02-2019 - Kear nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
19-02-2019 - Doarpen en wiken moatte profitearje fan Wynpark Fryslân Lês mear >>
07-02-2019 - Ynsette op solide takomst Fryske Akademy Lês mear >>
05-02-2019 - Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings Lês mear >>
02-02-2019 - Treinrit Rânestêd healoere sneller Lês mear >>
29-01-2019 - Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers Lês mear >>
26-01-2019 - Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen Lês mear >>
23-01-2019 - backup Earste Keamer > Oersjoch (foar PS2019) Lês mear >>
23-01-2019 - Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou Lês mear >>
21-01-2019 - Kom mei alternativen foar djoere advysburo’s Lês mear >>
19-01-2019 - "Faklju helpe oan better imago" Lês mear >>
11-01-2019 - Oprin faklju yn ambachtsdoarp De Jouwer Lês mear >>
08-01-2019 - Fragen FNP yn Europeesk Parlemint Lês mear >>
05-01-2019 - Kom nei de kampanjestart 2019 yn Boalsert Lês mear >>
27-12-2018 - FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes Lês mear >>
24-12-2018 - Doch de wolf in halsbân om Lês mear >>
20-12-2018 - Deputearre Steaten Lês mear >>
19-12-2018 - Krystreses fraksjekeamer FNP Steatefraksje Lês mear >>
19-12-2018 - Algemiene skôging Begrutting 2019 Lês mear >>
17-12-2018 - Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer Lês mear >>
12-12-2018 - Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum Lês mear >>
09-12-2018 - Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte Lês mear >>
07-12-2018 - Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre? Lês mear >>
06-12-2018 - FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden Lês mear >>
26-11-2018 - Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân Lês mear >>
18-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk Lês mear >>
16-11-2018 - FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum Lês mear >>
15-11-2018 - Konsept-ferkiezingsprogramma FNP en amendeminten Lês mear >>
14-11-2018 - FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen Lês mear >>
12-11-2018 - FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring Lês mear >>
07-11-2018 - Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum Lês mear >>
04-11-2018 - FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân Lês mear >>
25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân Lês mear >>
24-10-2018 - Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân Lês mear >>
20-10-2018 - FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân Lês mear >>
17-10-2018 - Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert Lês mear >>
01-10-2018 - Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân Lês mear >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lês mear >>
20-09-2018 - FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette Lês mear >>
14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado Lês mear >>
07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lês mear >>
03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online Lês mear >>
06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar Lês mear >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lês mear >>
10-07-2018 - Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân Lês mear >>
10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling Lês mear >>
03-07-2018 - Mear Arriva treinen nei Snits Lês mear >>
20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp Lês mear >>
11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje Lês mear >>
24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip Lês mear >>
22-05-2018 - Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns Lês mear >>
14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' Lês mear >>
11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken Lês mear >>
10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân Lês mear >>
21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij Lês mear >>
13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 Lês mear >>
06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied Lês mear >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lês mear >>
28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion Lês mear >>
27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân Lês mear >>
26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio Lês mear >>
22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen Lês mear >>
15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren Lês mear >>
12-03-2018 - Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre Lês mear >>
05-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
26-02-2018 - Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean Lês mear >>
23-02-2018 - 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân Lês mear >>
21-02-2018 - Gjin takomstich kearnôffal yn de Fryske boaiem Lês mear >>
19-02-2018 - Gjin gegriem yn Fryske grûn mei kearnôffal Lês mear >>
12-02-2018 - Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten Lês mear >>
07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer Lês mear >>
05-02-2018 - FNP: fergees belje nei ‘Jobinder' Lês mear >>
03-02-2018 - Lanlike regeljouwing sirkulêre ekonomy foar Fryslân oanpasse Lês mear >>
25-01-2018 - Faasje mei maatregels pealrot en fundearringsskea Lês mear >>
23-01-2018 - Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide Lês mear >>
16-01-2018 - Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers Lês mear >>
10-01-2018 - FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân? Lês mear >>
23-12-2017 - Noflike feestdagen Lês mear >>
19-12-2017 - FNP: fragen oer nije fertraging breedbân ynternet Lês mear >>
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle Lês mear >>
07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve Lês mear >>
06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
19-11-2017 - FNP: kompinsaasje BTW-ferheging op drinkwetter fia fermogen Vitens Lês mear >>
16-11-2017 - FNP fragen oer takomst soarchfersekerder ‘De Friesland' Lês mear >>
07-11-2017 - FNP: mear ynsette op geotermy Lês mear >>
06-11-2017 - FNP: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels Lês mear >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lês mear >>
30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017 Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF Lês mear >>
18-10-2017 - FNP wol legere behearskosten Frysk finansieringsfûns FOM Lês mear >>
11-10-2017 - Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert Lês mear >>
22-09-2017 - FNP fragen oer befoardering Fryske Literatuer Lês mear >>
18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online Lês mear >>
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert Lês mear >>
13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje Lês mear >>
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter Lês mear >>
03-09-2017 - Frysk natoerbehear: mei de boeren Lês mear >>
01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied Lês mear >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF Lês mear >>
14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas? Lês mear >>
24-07-2017 - Simmerfakânsje 2017 Lês mear >>
21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen Lês mear >>
19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen Lês mear >>
14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens Lês mear >>
11-07-2017 - Pak skea fan guozzen ynternasjonaal oan Lês mear >>
11-07-2017 - FNP: ynternasjonale oanpak guozzeskea Lês mear >>
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken Lês mear >>
14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny Lês mear >>
08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF Lês mear >>
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas Lês mear >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje Lês mear >>
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou Lês mear >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota' Lês mear >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing Lês mear >>
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje Lês mear >>
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke Lês mear >>
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding Lês mear >>
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lês mear >>
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou Lês mear >>
28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân Lês mear >>
22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân Lês mear >>
17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice Lês mear >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP Lês mear >>
06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer Lês mear >>
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten Lês mear >>
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân Lês mear >>
06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online Lês mear >>
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch Lês mear >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens Lês mear >>
15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman Lês mear >>
07-01-2017 - Nijjiersgearsit FNP ferset nei 14 jannewaris 2017 Lês mear >>
31-12-2016 - De FNP winsket jimme in lokkich en sûn 2017 Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch Lês mear >>
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok Lês mear >>
12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel Lês mear >>
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle Lês mear >>
24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta Lês mear >>
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme Lês mear >>
11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP Lês mear >>
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle Lês mear >>
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren Lês mear >>
31-10-2016 - Frijbûtser no online Lês mear >>
28-10-2016 - Trein nei Swolle moat faker ride Lês mear >>
27-10-2016 - Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân Lês mear >>
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens Lês mear >>
20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge Lês mear >>
03-10-2016 - FNP stekt personiel en besikers Sionsberg hert ûnder de riem Lês mear >>
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding) Lês mear >>
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze Lês mear >>
17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje Lês mear >>
12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje Lês mear >>
03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg Lês mear >>
06-07-2016 - FNP: belang fan de EU foar Fryslân yn kaart bringe Lês mear >>
30-06-2016 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk Lês mear >>
22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains Lês mear >>
21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy Lês mear >>
20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen Lês mear >>
09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân Lês mear >>
02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis Lês mear >>
26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân Lês mear >>
25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer Lês mear >>
02-05-2016 - Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône Lês mear >>
02-05-2016 - Fryslân moat TTIP frije sône wurde Lês mear >>
28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje Lês mear >>
22-04-2016 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
04-04-2016 - Gjin permaninte grinskontrôles yn Europa Lês mear >>
25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
21-03-2016 - FNP mei 8 minsken nei kongres op Korsika Lês mear >>
15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne Lês mear >>
12-03-2016 - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
11-03-2016 - Fakatuere fraksjemeiwurker Lês mear >>
02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten Lês mear >>
02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop Lês mear >>
01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris Lês mear >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP Lês mear >>
22-02-2016 - FNP: ûndersyk farwei Drachten breder besjen Lês mear >>
16-02-2016 - Burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
15-02-2016 - FNP: maksimale druk fia oandielhâlders REC Omrin Lês mear >>
08-02-2016 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat Lês mear >>
04-02-2016 - FNP wurkbesite soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
28-01-2016 - Gjin jild foar gala's en sponsoring troch SNN Lês mear >>
19-01-2016 - FNP: legere pachtprizen by duorsum boaiembehear Lês mear >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast by In Bosk fan Minsken fan Tryater Lês mear >>
06-01-2016 - Net alle aaien ûnder ien hin lizze Lês mear >>
05-01-2016 - Partijfoarsitter: FNP fernije en ferbreedzje Lês mear >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP nei Pieter Weening Lês mear >>
31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd Lês mear >>
18-12-2015 - Histoaryske Steategearkomste mei Campus Fryslân Lês mear >>
17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lês mear >>
14-12-2015 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
09-12-2015 - FNP: fluggere reparaasje spoarbrêge Ostfriesland Lês mear >>
25-11-2015 - FNP: aksje omkearde bewiislêst skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
13-11-2015 - Helikopters ambulânsesoarch faak te let Lês mear >>
12-11-2015 - FNP bringt Fryslân nei Brussel Lês mear >>
09-11-2015 - FNP komt op foar partikulieren by skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober no online Lês mear >>
26-10-2015 - Fragen FNP oer Omrop yn PS 28 oktober Lês mear >>
21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning Lês mear >>
13-10-2015 - Beskermje de regionale omroppen Lês mear >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ? Lês mear >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer