NIJS

Tag: Kulturiele haadsted


FNP Fryslan Waa
14-11-2020

Fryslân fertsjinnet better

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

FNP Fryslan Lf
12-02-2018

Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten

Opinystik fan Corlienke de Jong en Sybren Posthumus - Kulturele haadstêd 2018 is brûzjend úteinsetten. It liket dus in grut súkses te wurden, mar hoe komt it nei 2018? ...

FNP Fryslan Kul
16-02-2016

Burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018

Kulturele organisaasjes driigje de handoek yn'e ring te smiten mei KH2018. Inisjatyfnimmers wurde konfrontearre mei beslútfoarming dyt hieltyd mar foarútskood wurdt. Se moatte ekstra fragelisten ynfolje en sa't it liket oan hieltyd nije ...

FNP Fryslan
27-08-2014

Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018

De Steatefraksje fan de FNP hat noed oer de start fan de projekten foar Kulturele Haadstêd 2018. De organisaasje soe per 1 septimber klear wêze om projektoanfragen te beoardieljen. De FNP hat sinjalen krigen dat it ‘subsydzjeloket' ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer