NIJS

Tag: Soarch yn Fryslan


FNP Fryslan Sjirurgy (pixa
16-01-2023

Bernehertsjirurgy Grins moat bliuwe

Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te konsintrearjen. Dêrmei is it behâld fan de bernehertsjirurgy yn it noarden fan Nederlân noch hieltyd yn gefaar, in ...

FNP Fryslan Umcg g
08-02-2022

Iepen brief oan de (noardlike) leden fan de Twadde Keamer

Yn goed oparbeidzjen tusken de Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Fryske Nasjonale Partij en Sterk Lokaal Drenthe stjoere de noardlike regionale partijen in iepen brief oer de driigjende sluting van it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins ...

FNP Fryslan Umcg aksj
26-01-2022

Frysk Parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG

Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe stelling ynnommen ta behâld fan it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. De Fryske folksfertsjintwurdigers stjoere it Kolleezje fan Deputearre Steaten op 'n paad. Fryslân fiert hjirmei solid ...

FNP Fryslan Umcg g
29-12-2021

FNP solidêr foar behâld hertsjirurgy UMCG Grins

Mei in hiel soad oare partijen tidiget de FNP op it behâld fan de spesjalisearre hertsjirurgy foar bern en oaren op it UMCG Grins. Wy fine it net akseptabel as dat fanwege effisjinsje-oerwagings ferdwine soe nei de Rânestêd. ...

FNP Fryslan FNP aksje sions
13-11-2020

Fragen FNP oer útklaaien akute soarch yn Fryslân

De FNP hat noed oer de plannen fan it Ryk mei de driuwende soarch yn Nederlân. Mei it mooglik útklaaien fan de saneamde ‘acute zorg', konsintraasje en opskaling kin dat in negative ynfloed hawwe op de berikberens fan de soarch en d ...

FNP Fryslan Hûsdo
26-11-2019

Soarch FNP oer sluting húsdokterspraktiken plattelân

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Kramer oer de plannen fan De Friesland Zorgverzekeraar foar hiele grutte dokterspraktiken. Mei 10.000 pasjinten per praktyk soene der yn guon gemeenten mar in pear plakken oerbliuwe. ...

FNP Fryslan Encircled rod of asclepius svg
11-10-2017

Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert

Nei oanlieding fan in berjocht yn de LC fan 4 oktober oer it tekoart oan húsdokters yn Ljouwert en ynkoarten yn hiel Fryslân, stelt de FNP skriftlike fragen oan it kolleezje. It liket der op dat, as it kolleezje gjin aksje ûndernim ...

FNP Fryslan Sar
13-11-2015

Helikopters ambulânsesoarch faak te let

Helikopters en bussen fan de ambulânsesoarch kinne yn in part fan Fryslân net binnen de noarm fan 30 minuten te plak komme. It giet om de westlike strook fan Fryslân en de trije westlike waadeilannen. ...

FNP Fryslan 6304830201 0199d2ddde o3
03-11-2009

Soarch oer elektromagnetyske fjilden heechspanningskabels

Undersyk moat útwize oft de nije heechspanningsferbining tusken de Eemshaven en de Ranestêd ek ûnder de Noardsee oanlein wurde kin yn stee fan oer lân. De FNP-steatefraksje wol dat de provinsje by it ministearje fan Ekonomysk ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer