NIJS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan Rjochtbank noard-nederl&aci
22-08-2023

FNP hat soarch oer brûken Frysk by de rjochter

Nei oanlieding fan yn ynsidint oer it brûken fan it Frysk by in saak yn de rjochtbank fan Swol stelt de FNP-Steatefraksje fragen oan it kolleezje. Yn dy saak waard in tsjûge syn rjocht skeint om in Fryske ferklearring ôf te lizzen. ...

FNP Fryslan Befrijingsfest
22-06-2023

FNP stelt fragen oer besteging befrijingsjild

De FNP wol dat it jild dat oer is fan de regeling foar festivals en projekten dy’t omtinken jouwe oan de befrijing en de frijheid, ynsetten wurdt foar datselde doel. It kolleezje wol dat jild weromfloeie litte nei de algemiene reserve. Yn juny ...

FNP Fryslan Doarpsf
20-02-2023

FNP: Optochten en doarpsfeesten fertsjinje stipe

Optochten mei fersierde weinen soargje foar in soad wille yn ús Fryske doarpen. Minsken binne al moannen earder yn it spier mei de tariedings fan de optochten en it bouwen fan de weinen. De optochten sels lûke faak tûzenen minsken ...

FNP Fryslan Jongerein (foto: ec - audiovisual ser
18-01-2023

PvdA, VVD, D66 en FNP: Jou it lûd fan de jongerein in plak op it Provinsjehûs

De provinsje beslút oer tema’s dy’t wichtich binne foar de takomst fan de jongerein yn Fryslân. Dy besluten gean bygelyks oer it klimaat, wenjen, lânbou, natuer, kultuer en de foarsjenningen yn dyn doarp of wyk. Neffens ...

FNP Fryslan Holwert oan see (foto: holwerd aan
17-01-2023

FNP: Wy litte Holwert net fersûpe

De fraksje fan de FNP hat kundskip naam fan it beslút fan it kolleezje fan Deputearre Steaten om negatyf advys út te bringen oer de fuortgong fan Holwert oan See. De FNP is sa fier noch net. ...

FNP Fryslan Sijbe
19-11-2022

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

FNP-lieder Sijbe Knol wie hjoed ien fan de trije haadsprekkers op de Fedde Schurer-lêzing. ...

FNP Fryslan Sinnepani
08-11-2022

Ien miljoen euro foar MKB en ferieningslibben

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Steatelid Goudzwaard en de ChristenUnie freegje de provinsje om yn de begrutting fan it jier 2023 ien miljoen frij te meitsjen foar de enerzjy-problematyk. Dêrfan is 500.000 euro bestimd foar it M ...

FNP Fryslan Porthos-pro
02-11-2022

FNP: wat binne de gefolgen fan de Porthos-útspraak foar Fryslân?

De FNP Steatefraksje hat fan ‘e moarn oan it kolleezje frege om oan te jaan wat de gefolgen wêze sille fan de jongste útspraak fan de Ried fan Steat oer it natuerbelied en de stikstof. De FNP wol witte wat de gefolgen binne foar pr ...

FNP Fryslan Bern sw
16-08-2022

FNP: gjin algemien swimferbod foar it Fryske wetter

Neffens berjochten yn de media soe it swimmen yn iepen wetter yn de takomst wol ferbean wurde kinne. In lanlike wurkgroep is dwaande mei nije oanbefellings, en út eangst foar oanspraaklikheid soene legere oerheden it frij swimmen yn iepen wett ...

FNP Fryslan Provinsjeh&uci
08-06-2022

Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings

De koälysjepartijen yn Provinsjale Steaten (CDA, PvdA, FNP en VVD) wolle mear romte oerlitte oan de nije Provinsjale Steaten om in kar te meitsjen. Dêrom wolle se no net definityf beslute om te besunigjen op kultuer en de Fryske taal, de e ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer