NIJS

Tag: fnp fryslan


FNP Fryslan Ferkiez
19-10-2020

FNP: ‘Noardlik' ferkiezingsdebat oer regionale ûnderwerpen

In noardlik ferkiezingsdebat foar de Twadde Keamerferkiezings yn maart moat gean oer regionale ûnderwerpen. Ornaris komt dêr net folle fan op 'e hispel. De FNP stjoert der mei fragen fan 'e wike yn de Fryske Steaten op oan dat it ditkear ...

FNP Fryslan FNP-fraksjefoarsitter sijbe
30-08-2020

Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP

De fraksje fan de FNP yn provinsjale steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong docht, nei hast seis jier fraksjefoarsitterskip fan de FNP, in stap tebek. ...

FNP Fryslan Stilsteand we
16-03-2020

De FNP is de kommende tiid stil

Hjoed hat de premier in tapraak holden oer de aktuele situaasje. Dy situaasje is tige dreech en Fryslân is foar in grut part stil fallen. ...

FNP Fryslan Fakatuere maart 2020
03-03-2020

Fakatuere: kommunikaasje-adviseur

De FNP-Steatefraksje siket in betûfte en entûsjaste kommunikaasje-adviseur. Wolst do in boeiende baan yn in dynamyske wurkomjouwing, bist do ynteressearre yn de Fryske polityk en yn it wurk fan de Fryske Steatefraksje en hast boppedat in ...

FNP Fryslan FNP ald en nij
31-12-2019

De FNP knalt it jier út !

Wy winskje jim in sûn en lokkich 2020 ...

FNP Fryslan Foto krystdagen
24-12-2019

Noflike krystdagen!

De FNP winsket jim allegear noflike krystdagen ta! ...

FNP Fryslan Jabikskr&uci
03-12-2019

FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels

De FNP stelt oanfoljende fragen oer it neilibjen fan de twa provinsjale feroarderingen oer de bestriding fan skealike planten. Nei oanlieding fan sinjalen fan eigners fan fee- en hynstehâlders hie de FNP ôfrûne simmer al earder oank ...

FNP Fryslan Foto wouter wouda
01-12-2019

Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP

Wouter Wouda is troch de leden fan de FNP ôfrûne freed op harren hjerstgearkomste yn Wurdum keazen as nije bestjoersfoarsitter.
It deistich bestjoer is fierder fernijd troch Wietske Poelman as skriuwster en Jan Benedictus as pongh&aci ...

FNP Fryslan Klaas fokk
29-11-2019

Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP

Klaas Fokkinga wurdt nei alle gedachten de nije FNP-deputearre. Fokkinga is 66 jier en wennet yn Nes (Noardeast-Fryslân). Hy siet earder yn Provinsjale Steaten (2015-2019) en yn de gemeenterie fan Dongeradiel (2010-2015). Fokkinga folget depute ...

FNP Fryslan Feangr
11-10-2019

FNP: In Fryske oanpak foar de PAS

De FNP wol dat de problematyk mei de PAS troch de regio sels oppakt wurdt en net fia in Haachsk diktaat. Dat hâldt neffens de FNP yn dat wy mei alle belutsen partijen yn de regio sels en fan ûnderen op de problemen oplosse wolle. Wy binne ...

2020 FNP Fryslân - Disclaimer