NIJS

Tag: natuer en lanskip


FNP Fryslan Jacobskruisk
16-07-2019

Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid)

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de bestriding fan de Jabikskrúswoartel (Sint Jacobskruiskruid) en Stikels (Distel). Oanlieding binne sinjalen dat de fersprieding fan de skealike planten út provinsjale bermen wei ...

FNP Fryslan Ise
08-07-2019

Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar

De FNP stelt mûnlinge fragen oer de mooglike komst fan sinneparken op de Iselmar yn provinsjale Steaten op 10 juny. Oanlieding is de petysje út de regio dy’t oan de Steaten oanbean wurdt. De FNP wol it lânskip fan de Fryske I ...

FNP Fryslan P
21-06-2019

Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat

‘Pykje’ wie op de poster it symboal foar de FNP yn ferkiezingstiid om serieus te ynvestearjen yn de greidefûgel. Yn it koalysje-akkoart binne nije doelen fêststeld foar it tal greidefûgels yn gebieten mei agrarysk natuer ...

FNP Fryslan Pdfgrafie652
13-03-2019

Us ynset foar de Fryske greidefûgels

It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skri ...

FNP Fryslan 34136952341 d3cb7c5dd1 o1
12-03-2019

Us ynset foar it Fryske lânskip

Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân. ...

FNP Fryslan EFA
08-03-2019

Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe

De moasje fan de FNP om it delsjitten en de konsumpsje fan beskerme greidfûgels yn Frankryk foar te kommen, hat in romme mearderheid krigen by de Europeeske susterpartijen. Dat hat hjoed bliken dien op it jierlikse kongres fan de EFA yn Brussel ...

FNP Fryslan 38694533295 a120cc7f98 o
25-02-2019

Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum

De FNP-Steatefraksje freget oandacht foar it moaie lânskip oan de westkant fan de âlde Middelsee tusken Marsum en Berltsum. Dêr binne noch tal fan karakteristike eleminten oanwêzich, mar dy wurde bedrige. Tal fan slingerjende ...

FNP Fryslan De warren 2
25-02-2019

Kear nijbou De Warren Burgum

De FNP-Steatefraksje hat oandacht frege foar de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der in soad wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat der noch ...

FNP Fryslan Oie 2616640tub1fiwr
26-01-2019

Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen

De FNP wol boeren dy’t oerskeakelje nei biologyske lânbou finansjeel stypje. Boeren moatte op syn minst twa jier lang frijsteld wurde fan ozb en wetterskipsbelêsting, fynt de partij. Dit is nedich omdat it oergean op biologysk buork ...

FNP Fryslan Wolfmin2
24-12-2018

Doch de wolf in halsbân om

Elektroanyske halsbannen en saneamde 'wolf-watchers' soene helpe kinne om de yntegraasje fan wolven yn Nederlân te ferbetterjen. Dat tinkt deputearre Johannes Kramer. It idee foar it folgjen fan wolven komt út Amearika, dêr't se yn ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer