NIJS

Tag: wenje yn fryslan


FNP Fryslan Foto hunen
15-05-2019

Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de ferkeap fan it oefenterrein fan twa hûnesportklups op 'e Tynje. It giet om grûn fan de provinsje dy't fersmoarge wêze soe. De FNP wol witte oft de provinsje de grûn sa ...

FNP Fryslan 33191113 1759869674107484 4984000695909744640 n
18-03-2019

Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings

De FNP hat altyd foar pasjende wentebou yn doarpen west. Nije huzen hâlde in doarp libben en leefber. Mar dat de fraach sa grut wêze soe as yn Berltsum bliken die, dat hie Sijbe Knol nea ferwachte. ,,Dit bewiist dat it noflik wenjen is op ...

FNP Fryslan De warren 2
25-02-2019

Kear nijbou De Warren Burgum

De FNP-Steatefraksje hat oandacht frege foar de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der in soad wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat der noch ...

FNP Fryslan FNP wurkje yn Fryslânw600
29-01-2019

Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers

De húsfesting fan arbeidsmigranten mei net ten koste gean fan de leefberens yn doarpen en stedswiken. De provinsje soe in rol spylje moatte by dit gemeente-oerstiigjende probleem. FNP-Steatelid Klaas Fokkinga hat fragen steld oer de kwestje oa ...

FNP Fryslan Karbydsjitten 002
27-12-2018

FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes

Fryske plattelânstradysjes stean ûnder druk troch gemeentefúzjes en nije regels. Optochten mei fersierde weinen stean faai en karbydsjitten wurdt op guon plakken muolik makke. De FNP begjint dêrom in provinsjaal meldpunt foar ...

FNP Fryslan Gemeente tdiel
12-12-2018

Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum

De FNP-Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen yntsjinne oer de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat ...

FNP Fryslan Asbest
24-10-2018

Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân

Fan út de media hat de FNP fernaam dat de Twadde Keamer besluten hat dat alle asbest op dakken yn Nederlân, dus ek yn Fryslân, per 31 desimber 2024 saneard wêze moat. Der is yn de Twadde Keamer ynstimd mei dit wetsfoarstel. D ...

FNP Fryslan Iepen mienskipsfns
22-05-2018

Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns

De provinsje is tefreden oer it yn 2015 opsette provinsjale Iepen Mienskipsfûns. Fan it IMF wurdt folop gebrûk makke en de resultaten binne prima. Dat seit Johannes Kramer, dy't it fûns as deputearre yn syn portefúlje hat. ...

FNP Fryslan Sions
27-10-2016

Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân

Soarchfersekerders regearje yn harren eigen keninkrykjes. Yn de praktyk komt it der eins op del dat mar in hantsjefol managers beslute kin oer de soarch fan hûnderttûzenen minsken. ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer