NIJS

Tag: wetter


FNP Fryslan 3726279512 041e20cea0 o1
11-03-2019

Ús ynset foar it Wetterskip

20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân. ...

FNP Fryslan FNP algemien wetter 2w750
26-02-2019

Fan de Wetterskipsfraksje

Op 10 desimber 2018 hat Jan van der Kooi, út namme fan de FNP-fraksje yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân, yn syn skôging nei oanlieding fan de begrutting 2019 krityske opmerkingen makke. Hjirûnder sjogge wy hjir o ...

FNP Fryslan Tempeltsje ids willemsma
07-11-2018

Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum

Ut namme fan de Wetterskipsfraksje FNP hat fraksjefoarsitter Jan van der Kooi skriftlike fragen steld oer it ferrotsjen fan it saneamde kuenstwurk "Timpeltsje fan Ids Willemsma" op de seedyk by Marrum. ...

FNP Fryslan Wetter
10-07-2018

Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân

Yn it ramt fan de besprekking fan it Mearjierre-perspektyf 2019-2023 joech de FNP-fraksje ûndersteande skôging. ...

FNP Fryslan Pealrot jan van der
17-08-2015

CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet

Urgenda hat okkerdeis gelyk krigen fan de rjochter yn harren saak tsjin de Nederlânske Steat oer de CO2-útstjit. De Wetterskipsfraksje fan de FNP wol no witte wat de gefolgen fan dit fûnis binne foar it belied fan Wetterskip en Pr ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer