NIJS   07-01-2021


FNP Fryslân ropt inisjatyfnimmers wolvestek op ta realiteitssin

De provinsjale fraksje fan de Fryske Nasjonale Partij hat kennis naam fan it inisjatyf fan de stifting Wolvenhek Fryslân. Mei dat inisjatyf wol de stifting it fêstigjen fan de wolf yn Fryslân te foaren komme mei in stek fan it Iselmar oant Lauwerseach ta.

De FNP fraksje ropt de inisjatyfnimmers op ta realiteitssin. Fraksjefoarsitter Sijbe Knol: ‘Wy tochten dat wy nei de moasje yn de Fryske Steaten om de wolf út Fryslân wei te hâlden it djiptepunt wol berikt hienen. Mar it koe noch folle mâler. In stek fan 150 kilometer lang dwars troch it lânskip, dêr't noch net in knyn of hert trochhinne kin. Op dy manier meitsje wy fan ús moaie en natuerrike provinsje in bistetún.'

 

De partij docht in appel op de provinsje om op gjin inkelde wize meiwurking te ferlienen oan it inisjatyf en wiist ek op Europeeske regeljouwing dy't sa'n stek net tastiet. Knol: ‘De útfierberens is nul en om in ekosysteem mei in stek sa te fersteuren giet elke realiteitssin te boppe, it sil de polarisaasje fergrutsje en in echte wurkbere oplossing allinne mar yn de wei sitte.'Tags: Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer