NIJS   22-06-2023


FNP stelt fragen oer besteging befrijingsjild

De FNP wol dat it jild dat oer is fan de regeling foar festivals en projekten dy’t omtinken jouwe oan de befrijing en de frijheid, ynsetten wurdt foar datselde doel. It kolleezje wol dat jild weromfloeie litte nei de algemiene reserve. Yn juny 2021 hiene Provinsjale Steaten dêr in bedrach fan 75.000 euro beskikber foar steld en dêr is no noch mear as de helte fan oer.

Steatelid Sita Land-Dotinga: ‘Festivals spylje in wichtige rol foar ús mienskip en foar de leefberens yn ús provinsje. Wy sjogge dat it kulturele klimaat yn Fryslân ferearmet, juster noch waard bekend dat Welcome to the Village der mei ophâldt. Ek it Befrijingsfestival Fryslân hat noed oer de finânsjes. Befrijingsfestivals yn oare provinsjes hawwe dit jier foarse ferliezen ynboeke moatten, ek omdat se lêst hiene fan min waar.'

 

De FNP wol dat it budzjet dat oerbleaun is foar itselde doel beskikber bliuwt, bygelyks as stipe foar it befrijingsfestival fan oar jier. Ek wol de fraksje fan it kolleezje witte wat de provinsje Fryslân der oan dwaan kin om der foar te soargjen dat festivals foldwaande tarist binne om bestean te bliuwen. Downloads:
Skriftlike fragen FNP oer it fieren fan de frijheid


Tags: Kultuer, Thus yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer