NIJS   13-07-2023


Oparbeidzje foar Fryslân - it bestjoersakkoart 2023 - 2027

Achte FNP-leden,

Op 6 july skreaunen wy jimme oer it bestjoersakkoart dêr’t de FNP har ferantwurdlikens foar nimme sil. Doe koene wy noch neat oer de ynhâld sizze. Hjoed is it dan safier en wurdt it akkoart presintearre oan de bûtenwrâld.


Achte FNP-leden,

 

Op 6 july skreaunen wy jimme oer it bestjoersakkoart dêr't de FNP har ferantwurdlikens foar nimme sil. Doe koene wy noch neat oer de ynhâld sizze. Yntusken is it akkoart tastjoerd oan Provinsjale Steaten - ús heechste bestjoerlike orgaan. En hjoed is it dan ek safier en wurdt it akkoart presintearre oan de bûtenwrâld.

 

Wy binne tige grutsk op it akkoart sa't dat der no leit. Mei dit skriuwen wolle by jimme graach meinimme nei de saken dy't wy as FNP binnen helle hawwe. Saken dy't ús goed passen en dêr't wy bliid fan wurde. In folslein oersjoch fine jimme op de link ûnderoan it berjocht. 

 

 

Oparbeidzje foar Fryslân', wy strûpe de mouwen op en geane oan it wurk!

 

 

De FNP Steatefraksje

 

Gerben van der Mei, Dinie Visser, Sijbe Knol, Sita Land-Dotinga,

Thom Feddema, Tjitte Hemstra, Aukje Holtrop en Frank de Boer.Downloads:
Brief oan de leden oer it bestjoersakkoart 2023 - 2027
Bestjoersakkoart 2023-2027


Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer