NIJS   03-01-2015


FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út

Kees Mourits (Fytsersbûn) en Doarpstún Snakkerbuorren yn de blommen

FNP Natuer en Miljeupriis 2015    De FNP hat sneon 3 jannewaris op de nijjiersgearsit yn Ljouwert wer de tradisjonele Sulveren Fyts en de Fryske Natuer- en miljeupriis útrikt. Beide prizen binne ynsteld troch de FNP en alle jierren siket de organisearjende ôfdieling, dit jier FNP-Ljouwert, dêr de kandidaten foar út. De Ljouwerter FNP-riedsleden Pier Tilma en Lyda Veldstra rikten de prizen út.  

De Sulveren Fyts gie dit jier nei Kees Mourits út Ljouwert. Mourits is provinsjaal fertsjintwurdiger fan it Fytsersbûn yn Fryslân en set him al jierren yn foar de belangen fan de fytsers yn ús provinsje. Sa sprekt hy yn by tal fan gearkomsten om op te kommen foar de belangen fan de fytsers en skriuwt er ek brieven en mails nei bestjoerders út namme fan it Fytsersbûn. Útsoarte fytst Mourits sels ek hast altyd om it goede foarbyld te jaan. By de Sulveren Fyts heart ek noch in oarkonde.


Stichting Doarpstún Snakkerbuorren krige de Fryske Natuer- en Miljeupriis.  De Doarpstún is in mienskiplik projekt fan de ynwenners fan Snakkerbuorren, Lekkum en Miedum. Op de tún wurde op biologyske wize griente, fruit en blommen ferboud en yn eigen behear ferkocht. Ek wurde der aktiviteiten organisearre en binne der toaniel- en muzykútfieringen, lykas it iepenloftspul Snakkerbuorren. Koördinator fan de Doarpstún Geartsje Janssen fan de Doarpstún naam de priis yn ûntfangst. Dy bestiet út in Opal Prommebeam en in oarkonde.

 

De Sulveren Fyts wurdt alle jierren útrikt oan dy ynwenner fan Fryslân dy't yn it brûken fan de fyts in foarbyld is foar oaren en him/har ynset foar de belangen fan fytsers. De Fryske Natuer- en Miljeupriis giet alle jierren nei in persoan, ynstelling of organisaasje yn Fryslân dy't him/har ynset foar it behâld en fuortsterkjen fan de natuer en in skjin miljeu yn Fryslân.

 

FNP Sulveren Fyts 2015 

Kees Mourits mei de Sulveren  Fyts en de oarkonde

 

FNP Natuer en Miljeupriis 2015 
Geartsje Janssen mei de Opal Prommebeam en oarkonde 


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer