De Fryske Marren

 
De gemeenten en FNP ôfdielingen Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân tegearre mei Gemeentebelangen Lemsterland foarmje fan 1 jannewaris 2014 ôf de nije FNP ôfdieling De Fryske Marren. Fanút gemeente Boarnsterhim kaam it plak Terherne ek oer.
 
Webside: defryskemarren.FNP.frl
Twitter: twitter.com/FNPDFM
Facebook: Facebook.com/FNPDFM
Instagram: www.instagram/FNPDFM

 

FNP ôfdieling De Fryske Marren:
Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
(kontaktpersoan/bestjoer)     dfm.bestjoerfnp.frl
       
Jan Volbeda (fraksjefoarsitter)     ALDEGEA
0514-603797
jan.volbedafnp.frl 
Gerda de Vries-Suierveld (riedslid) DE JOUWER 0513-416614 gerda.de.vriesfnp.frl
Jeltsje Piersma (riedslid) NIJEMARDUM 0514-593632 jeltsje.piersmafnp.frl
Jochum Meester (riedslid) SINT JÂNSGEA 06 28053995 jochum.meesterfnp.frl
Janke de Vries (riedslid) DUNEGEA 0513-432292 janke.de.vriesfnp.frl
Chris van Hes (riedslid)
DE JOUWER
06-48449800
chris.van.hesfnp.frl
Remboud van Iddekinge (riedslid)
DE LEMMER
06 11310960
remboud.van.iddekingefnp.frl
       
Durk Durksz (wethâlder) VEGELINSOARD 06 13122400
durk.durkszfnp.frl
Durk Stoker (wethâlder) KOUDUM 0514-522497 durk.stokerfnp.frl


2019 FNP Fryslân - Disclaimer