Noardeast-Fryslân

Ynternet    : noardeast-fryslan.fnp.frl

Twitter       : @fnp_noardeast
Facebook  : facebook.com/fnpnoardeast
Instagram : FNPNoardeast

 

 

 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Pytsje de Graaf-van der Meer (ynterim-skriuwster) TERNAARD  0519-571929 pytsje.de.graaffnp.frl
       
Bert Koonstra SWEAGERBOSK  06-51632676 
bert.koonstrafnp.frl  
Fedde Breeuwsma   DOKKUM   0519-296132 fedde.breeuwsmafnp.frl 
Lisette Akkerman
FERWERT
0518-412408 lisette.akkermanfnp.frl  
Hanneke Jouta
FERWERT
0518 413130 hanneke.joutafnp.frl
Aant Jelle Soepboer
NIJEWIER
06 22305899 aj.soepboerfnp.frl


2019 FNP Fryslân - Disclaimer