Súdwest Fryslân

  Webside : sudwestfryslan.fnp.frl

 Facebook: facebook.com/FnpSudwestFryslan

 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Anke de Boer (kontakt persoan) WARKUM
0515-541997 anke.de.boerfnp.frl
       
Durk Stoker (riedslid   KOUDUM  0514-522497  durk.stokerfnp.frl
Sicco Rypma (riedslid) BLAUHÛS 0515-579476 sicco.rypmafnp.frl
Corry Bergstra-Veldhuis (riedslid)
SNITS

0515-418332 

corry.bergstrafnp.frl

Tsjerk Bouwhuis (riedslid)
TOPPENHUZEN
06 57760825
tsjerk.bouwhuisfnp.frl
Douwe Blom (riedslid) DRYLTS
06-15122196 douwe.blomfnp.frl  


2019 FNP Fryslân - Disclaimer