FNP programma Provinciale Steaten 2019-2023

Hjirûnder is it FNP programma Provinciale Steaten yn meardere talen te lêzen. Dit programma is definityf fêststeld yn de Ledegearkomste fan 23 novimber 2018 te Wurdum.

 

Frysk
FNP programma PS2019 Frysk
Nederlands
FNP programma PS2019 Nederlânsk
Bildts
FNP programma PS2019 Bildtsk
Stellingwarfs
FNP programma PS2019 Stellingwarfs


Tags: algemien

Downloads:
FNP Steateprogram 2019 definityf.pdf


2019 FNP Fryslân - Disclaimer