Corlienke de Jong
undefined
Corlienke de Jong FNP
 Corlienke de Jong 2015 lyts      

Steatelid , fraksjefoarsitter 

Portefúlje: 

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk  

   

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl 

Tillefoan: 06 - 220 190 66 

Twitter: @corlienkeSybren Posthumus
 Sybren Posthumus 2015 lyts     

Steatelid , fise-fraksjefoarsitter 

Portefúlje:

Programma 6, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme

Programma 10, Finânsjes

Programma 11, Ynset NUON-middels

Lid Auditkommisje, AB-Tresoar en Platfoarm Europa

      

Wenplak: Reduzum

E-Post: s.posthumus@fryslan.frl 

Tillefoan: 06 - 302 266 84

Twitter: @sybrenposthumusWopke Veenstra
 Wopke Veenstra 2015 lyts    

Steatelid 

Portefúlje:

Programma 4, Miljeu

Programma 5, Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou

ynklusyf de mynbousaken

Lid Algemien Bestjoer IPO  

      

Wenplak:  Boelensloane 

E-Post: w.veenstra@fryslan.frl 

Tillefoan: 06 - 133 737 29     Klaas Fokkinga
 Klaas Fokkinga 2015 lyts     

Steatelid

Portefúlje:   

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 3, Wetter

Programma 9, Romte en wenjen

   

Wenplak: Nes (D.)

E-Post: k.fokkinga@fryslan.frl  

Tillefoan: 06 - 200 335 81 

Twitter: @fnpkfRein van der Wal
 Rein van der Wal 2015 lyts

Earste Opfolger 

Portefúlje:

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 4, Miljeu   

Programma 5, Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou

inklusyf Mynbousaken         

 

 

Wenplak: Surhústerfean         

E-mail: r.vanderwal@fryslan.frl

 

Tel.: 06 - 1591 2231         

Twitter: @reinvdwal2019 FNP Fryslân - Disclaimer