Programma Provinsjale Steaten

 

 

2015-2019 Minder Den Haach, mear Fryslân 

 

DEFINITIVE ferzje (5), fêststeld troch de Algemiene Ledegearkomste op 7 novimber 2014

 

Jo kinne hjir it folsleine program as *.pdf delhelje (tekst, FR)

 

U kunt hier het volledige programma als *.pdf downloaden (tekst, NL)

 

Klik hier veur et FNP pergramme in et Stellingwarfs (tekst, Stellingwarfs)

 

Klik hier foor 't FNP program in 't Bildts (tekst, Bildts)

 

 Tags: algemien

Downloads:
FNP programma 2015-2019 nl
FNP pergramme 2015-2019 stellingwarfs
FNP program 2015-2019 bildts


2019 FNP Fryslân - Disclaimer