Jan Arendz


Foarsitter

 

Wenplak: Beetstersweach

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Achtkarspelen en Opsterlân

Jan Benedictus


Ponghâlder 

 

Wenplak: Boelensloane

 

Finansjele kommisje

HB-kontaktpersoan Partijhûs (finânsjes)  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Aeltsje de Groot


Skriuwster

 

Wenplak: Stiens

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings It Hearrenfean en Ljouwert
Annigje Toering


Wenplak: Mantgum

 

OPNL-kommisje

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke

Marcel van der Wal


Wenplak: Aldegea (Smellingerlân)

 

ICT-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Smellingerlân en Tytsjerksteradiel
2023 FNP Fryslân - Disclaimer