Wouter Wouda


Wouter Wouda

Wenplak: De Jouwer

Tillefoan: 06 25095159

E-post: wouter.woudafnp.frl

 

Foarsitter FNP Fryslân

 

PR   kommisje

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling  Ljouwert
Annigje Toering


Annigje Toering

Wenplak: Mantgum

Tillefoan: 058 2501564

E-post: annigje.toeringfnp.frl

 

OSF kommisje

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en de Fryske Marren

Jan Benedictus


Jan Benedictus

Wenplak: Boelensloane

Tillefoan: 0512 342741

E-post: jan.benedictusfnp.frl  

 

Ponghâlder

 

Finansjele kommisje

HB-kontaktpersoan Partijhûs (finânsjes)  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Noardeast-Fryslân en Opsterlân
Wietske Poelman


Wietske Poelman

Wenplak: Bûtenpost

Tillefoan: 06 12618378

E-post: wietske.poelmanfnp.frl  

 

Skriuwster HB

 

HB-Kontaktpersoan FNP partijhûs

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling It Hearrenfean
Janneke de Boer


Janneke de Boer

Wenplak: Weidum

Tillefoan: 058 2519402

E-post: janneke.de.boerfnp.frl  

 

Redaksje partijblêd "de Frijbûtser"  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel
2022 FNP Fryslân - Disclaimer