Jan Arendz


Foarsitter

 

Wenplak: Beetstersweach

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling: Opsterlân

Jan Benedictus


Ponghâlder 

 

Wenplak: Boelensloane

 

Finansjele kommisje

HB-kontaktpersoan Partijhûs (finânsjes)  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Noardeast-Fryslân en Opsterlân
Aeltsje de Groot


Skriuwster

 

Wenplak: Stiens

 

 
Annigje Toering


Wenplak: Mantgum

 

OPNL-kommisje

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en de Fryske Marren

Marcel van der Wal


Wenplak: Aldegea (Smellingerlân)

 

ICT-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling: Smellingerlân
2022 FNP Fryslân - Disclaimer