FNP Steatefraksje


Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 10 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten, ûnderoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:
- it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
- it opstellen fan de rânebetinksten foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
- kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: Sy kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.
Corlienke de Jong


Steatelid, fraksjefoarsitter

 

Portefúlje

Programma 1, Algemiene Saken/Bestjoer/Feiligens

Programma 7, Sosjaal belied en Soarch

Programma 8, Taal, Kultuer, Underwiis en Media

Lid Steatekomitee Frysk

 

Wenplak: Jutryp

E-post: c.dejongfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 220 190 66

 Graach stel ik my efkes foar: Corlienke de Jong is myn namme en ik kom fan ’e Jutryp; in lyts doarpke ûnder de reek fan Snits. Ik bin troud en mem fan trije prachtige dochters, dy’t alle trije bûten Fryslân studearje, wurkje en wenje. Yn it deistige libben wurkje ik al mear as 30 jier as dosint op it Friesland College yn Hearrenfean op de Technyk-ôfdieling. Njonken lesjowende taken, hâld ik my dêr dwaande mei de staazjekoördinaasje fan meubelmakkers en skipsinterieurbouwers. Yn dy funksje kom ik yn tal fan bedriuwen binnen en bûten Fryslân om ús studinten te begelieden. Ek bin ik noch relaasjebehearder fan de sektor Tegnyk fan ús skoalle.

 

Sûnt 1992 haw ik in hiele moaie njonkenfunksje krigen; doe bin ik nammentlik trou-amtner wurden fan de gemeente Wymbritseradiel en letter fan de gemeente Súdwest-Fryslân. Wat ik doe fûn, fyn ik noch altyd: it is in foarrjocht én in weelde om in rol spylje te meien op ien fan de meast lokkige mominten yn it libben fan twa minsken.

 

Yn 2015 krige ik der noch in geweldige útdaging by; doe waard ik keazen as Steatelid en letter as Fraksjefoarsitter foar de FNP yn Provinsjale Steaten fan Fryslân. In boppeslach! Om der oan by te dragen dat Fryslân, de provinsje dy’t my sa oan it hert bakt sit, takomstbestindich te meitsjen en goed oer te dragen oan ús neiteam,rekket my djip.

 

Ik fiel my mei herte en siele ferbûn mei Fryslân.

 

Mei groetnisse,
Corlienke de Jong

 
Sybren Posthumus


Steatelid, fise-fraksjefoarsitter

 

Portefúlje:

Programma 6, Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme

Programma 10, Finânsjes

Programma 11, Ynset NUON-middels

Lid Auditkommisje, AB-Tresoar en Platfoarm Europa

 

Wenplak: Reduzum

E-post: s.posthumusfryslan.frl

Tillefoan: 06 - 302 266 84

 Sybren Posthumus (1969) is selsstannich ûndernimmer. Hobbys binne reizgje nei oare lannen, kultuer priuwe en fytse. Hat foar de FNP keazen omdat de partij polityk bedriuwt op basis fan sûn ferstân, net op basis fan stellige ideologyen. Hat in soad ûnderfining yn de polityk: hy wie earder jierrenlang riedslid yn Ljouwert, Boarnsterhim, 1e opfolger by de Steatefraksje en burolid by de EFA, ús Europeeske memmepartij yn Brussel. Fynt dat der mear sizzenskip komme moat foar de regio. Sybren is pas tefreden at de ôfspraken dy't makke wurde ek neikaam wurde.
Wopke Veenstra


Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 4, Miljeu

Programma 5, Lanlik Gebiet, Natuer en Lânbou ynklusyf mynbousaken

Lid Algemien Bestjoer IPO

 

Wenplak: Boelensloane

E-Post: w.veenstrafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29Wopke (1962) is biologysk boer en al 15 jier bestjoerlik warber foar de lânbou en it agrarysk natuer- en lânskipsbehear. De lêste seis jier siet er foar de FNP yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân. Wichtige tema's: duorsumens en in leefber plattelân.
Klaas Fokkinga


Steatelid

 

Portefúlje:

Programma 2, Ferkear en Ferfier

Programma 3, Wetter

Programma 9, Romte en Wenjen

 

Wenplak: Nes (NEF)

E-post: k.fokkingafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 200 335 81Klaas Fokkinga (1953) is selsstannich ûndernimmer. Hy wurket meinamme binnen it basisûnderwiis as ynterim-direkteur, koördinator fan ynternasjonale ûnderwiisprojekten en as konsultant fan in tal Europeeske talenskoallen. Earder hat hy in soad ûnderfining opdien as direkteur basisûnderwiis fan lytse doarpsskoallen ôf oant grutte stêdsskoallen ta. Ek is hy in tal jierren algemien-direkteur west fan in skoalleferiening mei sa’n 110 meiwurkers.

 

As politikus hat hy earder 5 jier yn de ried fan Dongeradiel sitten en is no Steatelid fan 2015 ôf. Hobby’s binne fuotbal (is ek jierrenlang foarsitter west fan in fuotbalferiening) en toaniel (op it stuit regisseur by in amateurtoanielklup).

 

Wol minder regels en mear mooglikheden foar inisjativen út de mienskip. Fan ûnderen op en in regionaal maatwurk dat rjocht docht oan lokale omstannichheden en winsken fan ynwenners.

 
Rein van der Wal


Earste opfolger

 

Wenplak: Surhústerfean

E-post: rein.van.der.walfnp.frl

Tillefoan:Myn namme is Rein van der Wal, 60 jier âld en wenje yn Surhústerfean. Ein 2018 bin ik trout mei myn freondinne Sandra. We ha 2 prachtige jonge soannen: Kristian en Kevin. Ik bin ûnderwizer fan orizjine.

 

Wat doch ik sa al? Yn haadsaak bin ik op dit stuit Earste Opfolger by de Steate-fraksje fan de FNP, dêrneist sit ik yn de stipe-fraksje fan FNP Achtkarspelen (skriuwer). Ik ha yn it ferline ek al in protte politike ûnderfining opdien as riedslid.

 

Dêrneist ha ik fansels ek wol oare saken dien as polityk: ik bin lid west fan it journalistenforum fan Omrop Fryslân, ik ha beheinde minsken begelied op hun simmerfakânsjes, en ik bin lid west fan it haadbestjoer fan de Provinsjale Fryske Dambûn, want neist polityk is damjen myn grutte hobje.

Ik fyn dat Fryslân in unike provinsje is, mei syn moaie taal, kultuer, lânskip en sporten. Dit moatte we koesterje, bewarje en útbouwe. De 7 kearnwearden fan de FNP ûnderskriuw ik hielendal, wêrby de kearnwearde solidariteit foar my it wichtichst is. Dat ha myn âlders my leart en komt dus wei út myn grutbringen. Dêrneist moat de mienskip sintraal stean foar de FNP.

 

Ik wol my graach yn de Steaten sterk meitsje foar en bezig hâlde mei:
1. Ferkear en infrastructuur
2. Leefberens
3. Iepenbier ferfier, en
4. Sport.

 

Koartom, ik wol graach myn bêst dwaan foar de FNP en foar jimme opkomme yn de Steaten fan Fryslân. Ik bin in Wâldman dus striidber at it moat!

 
2019 FNP Fryslân - Disclaimer