FNP Steatefraksje


Provinsjale Steaten foarmje it demokratysk keazen parlemint fan Fryslân. Der binne 43 Steateleden dy't meielkoar 12 politike partijen fertsjintwurdigje. De FNP hat op it stuit fjouwer sitten. Underoan dizze side fine jo mear ynformaasje oer ús Steateleden.

 

As ynwenner fan Fryslân kinne jo de leden fan Provinsjale Steaten kieze. Dat kin ienkear yn ’e fjouwer jier by de provinsjale ferkiezingen.

 

Provinsjale Steaten hawwe trije haadtaken:

  • it fertsjintwurdigjen fan de ynwenners fan Fryslân
  • it opstellen fan de rânebetingsten (kaders) foar it deistich bestjoer (Deputearre Steaten)
  • kontrolearje oft Deputearre Steaten harren wurk goed dogge

 

Provinsjale Steaten hawwe ek noch in oare taak: hja kieze de leden fan de Earste Keamer yn Den Haag.
FNP Steatefraksje


Provinsjehûs 

Twibaksmerk 52

8911 KZ Ljouwert

 

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

 

Tillefoan: 058-292 5803

E-post: fnpfryslan.frl
2022 FNP Fryslân - Disclaimer