Jan van der Kooi

 Jan van der Kooi 2015 lyts

AB lid, Fraksjefoarsitter

         

Wenplak: Ryptsjerk      

E-Post: jan.van.der.kooi @fnp.frl

Tillefoan: 06 - 286 258 13

Twitter:  @ypeijsingel    Jan (1947) wie earder riedslid FNP yn Tytsjerksteradiel en lid fan it FNP Haadbestjoer. Is bestjoerslid fan CNV Fakminsken. Wichtich: Lân, Lucht en Wetter freegje yntegraal behear fan it Wetterskip. Fynt dat ekonomy allinnich net liedend is. Boeren, boargers en bedriuwen hawwe in maatskiplike taak yn de soarch foar minske, bist en natuer.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer