"Word ook lid van de FNP"

Inspraak en meestemmen op ledenvergaderingen
Als lid van FNP kun je jouw persoonlijke mening geven over politieke kwesties op provinciaal en gemeentelijk FNP-bijeenkomsten. De ledenvergaderingen zijn het hoogste besluitvormingsorgaan in de FNP. Het verkiezingsprogramma wordt bijvoorbeeld hierin vastgelegd. In dit programma worden de politieke uitgangspunten en doelen van de FNP gedefinieerd. Door je stem te heb je direct invloed op het beleid van de FNP! Ook de leden van commissie en de kandidaat-stateleden en gemeenteraadsleden worden hierin benoemd.
 
Ledenblad 'De Frijbûtser'
7 keer per jaar krijg je het feestmagazine 'Frijbûtser', het FNP-magazine.

Contributie
De minimale bijdrage is € 27,50 per jaar. Een minimale bijdrage van € 16,00 per jaar is van toepassing op huisbezoekers (het 2e lid in één gezin) en leden onder de leeftijd van 27 jaar. De bijdrage wordt jaarlijks aangepast op basis van de inflatie. Mensen die deze bijdrage niet missen, kunnen de geldhouder ertoe brengen minder te betalen.

Eenmaal per jaar ontvang je een acceptgiro. De gemeentelijke FNP-vestigingen ontvangen 20% van deze  bijdrage. Bij verkiezingen krijgt u meestal een verzoek om een ​​vrijwillige bijdrage voor het verkiezingsfonds. U kunt geld en andere giften aan de FNP opnemen uit uw belastbaar inkomen. De FNP zorgt voor uw persoonlijke gegevens en geeft deze niet door aan derden. 

Nu gratis: cursus Friese spelling
De FNP organiseert elk jaar een AFUK-spellingcursus voor haar leden. Deze cursus wordt gratis aangeboden! Op het inlogformulier kun je de interesse aangeven.


Ferklearring lidmaatskip OSF:
"De FNP is mei noch fyftjin oare Nederlânske regionale partijen by de Onafhankelijke Senaatsfractie oansletten. De OSF krijt subsydzjes fan de oerheid. Om as FNP oanspraak op dy subsydzje meitsje te kinnen, moatte minsken dy't lid binne fan de FNP formeel ek lid wêze fan de OSF. It bringt foar jo persoanlik fierders gjin ferplichtings mei him mei."
Ik haw der

beswier tsjin ek as lid fan de OSF oanmurken te wurden.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer