FNP Kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019


 Hieronder onze kandidatenlijst met 50 personen. Onder de lijst is een overzicht te vinden van de eerste 10 personen.

 

1 Johannes Kramer, Sibrandabuorren
2 Corlienke de Jong, Jutryp
3 Sijbe Knol, Sint-Anne
4 Sybren Posthumus, Reduzum
5 Wopke Veenstra, Boelensloane
6 Rein van der Wal, Surhústerfean
7 Gerben van der Mei, Tsjummearum
8 Albert Seldenrust, Ljouwert
9 Thom Feddema, Raard
10 Lisette Akkerman, Ferwert
11 Janke de Vries, Dunegea
12 Klaas Fokkinga, Nes (NEF)
13 Gea Iedema, Frjentsjer
14 Bert Koonstra, Sweagerbosk
15 Liskje Flapper, Burchwert
16 Ate Eijer, Jobbegea
17 Welmoed van der Werf, Dokkum
18 Sicco Rijpma, Blauhús
19 Gerda de Vries, De Jouwer
20 Leendert Ferwerda, Sint-Anne
21 Ben Bruinsma, Sint-Anne
22 Jeltsje Piersma, Nijemardum
23 Jelle Gerbrandy, Drylts
24 Anje Wester, Earnewâld
25 Rikus Sinnema, Stiens
26 Tsjerk Bouwhuis, Toppenhuzen
27 Ferry van der Ploeg, De Westereen
28 Jochum Meester, Sint-Jânsgea
29 Aant Jelle Soepboer, Nijewier
30 Jan Pieter van der Velde, Ryptsjerk
31 Hanneke Jouta, Ferwert
32 Chris van Hes, De Jouwer
33 Alette de Jong-Kleefstra, Nijbrêge
34 Ruurd de Graaf, Dokkum
35 Aeltsje de Groot-Zantema, Stiens
36 Jaap Postema, Dokkum
37 Saapke de Groot-Voolstra, Ljouwert
38 Jorrit Zondervan, Wâldsein
39 Lyda Veldstra, Grou
40 Bram Bonnema, Frjentsjer
41 Jan Willem Tuininga, Stiens
42 Wijbe Postma, Eastermar
43 Corry Bergstra-Veldhuis, Snits
44 Jan Dijkstra, Hitsum
45 Annigje Toering, Mantgum
46 Tjibbe Brinkman, Twizel
47 Durk Durksz, Vegelinsoard
48 Pytsje de Graaf, Ternaard
49 Wout Zijlstra, Folsgeare
50 Cees van Mourik, De Gaastmar

 
1. Johannes Kramer


Woonplaats: Sibrandabuorren

E-mail: johannes.kramerfnp.frlIk ben Johannes Kramer, ik ben 51 jaar oud en woon met Christina en onze vier kinderen, Tsjits, Gooitske, Gerrit en Arjen yn Sibrandabuorren.

 

De afgelopen 8 jaar heb ik mij als gedeputeerde namens de FNP van en voor Fryslân hard ingezet voor onze samenleving. Onze natuur en onze landbouw zijn erg belangrijk voor onze provincie. Dat is ons groene goud wat we moeten beschermen en versterken. Ook het OV is belangrijk voor de samenleving, de schoolkinderen en de mensen zonder auto. Ik heb me ingezet om de bereikbaarheid van onze provincie, zowel naar als binnen de provincie overeind te houden en te verbeteren. Een leefbaar platteland is een speerpunt voor mij en de FNP. Door het Iepen Mienskipsfûns hebben wij honderden projecten van onderop mogelijk kunnen maken.

 

Natuurlijk wil ik mij graag ook de komende vier jaar intensief voor onze Friese samenleving blijven inzetten. Met uw steun moet dat lukken!
2. Corlienke de Jong


Woonplaats: Jutryp

E-mail: c.dejongfryslan.frl

Telefoon: 06 - 220 190 66

 Graag stel ik mij even voor: Corlienke de Jong is mijn naam en ik kom uit Jutryp; een klein dorpje onder de rook van Sneek. Ik ben getrouwd en moeder van drie prachtige dochters, die alle drie buiten Fryslân studeren, werken en wonen. In het dagelijkse leven werk ik al meer dan 30 jaar als docent op het Friesland College in Heerenveen op de Techniek-afdeling. Naast lesgevende taken, houd ik mij bezig met de stagecoördinatie van meubelmakers en scheepsinterieurbouwers. In die functie kom ik in tal van bedrijven binnen en buiten Fryslân om onze studenten te begeleiden. Ook ben ik nog relatiebeheerder van de sector Techniek van onze school.

 

Sinds 1992 heb ik een hele mooie nevenfunctie gekregen: toen ben ik namelijk trouwambtenaar geworden van de gemeente Wymbritseradeel en later van de gemeente Súdwest-Fryslân. Wat ik toen vond, vind ik nog altijd: het is een voorrecht èn een weelde om een rol te mogen spelen op één van de meest gelukkige momenten in het leven van twee mensen.

 

In 2015 kreeg ik er nog een geweldige uitdaging bij; toen werd ik gekozen als Statenlid en later als Fractievoorzitter voor de FNP in de Provinciale Staten van Fryslân. Fantastisch! Om er aan bij te kunnen dragen om Fryslân, de provincie die mij zo nauw aan het hart ligt, toekomstbestendig te maken en goed over te dragen aan onze nageslacht, dat raakt mij diep.

 

Ik voel mij met hart en ziel verbonden met Fryslân.
3. Sijbe Knol


Woonplaats: Sint Anne

E-mail: sijbe.knolfnp.frl

Telefoon: 06 - 309 444 15Sijbe Knol, 28 jaar, met mijn vriendin Geertje woon ik tegenwoordig in Sint-Anne en daarvoor in Berlikum. Sinds 2013 ben ik lid van de FNP en vanaf 2016 mag ik volksvertegenwoordiger zijn.

 

Er zijn voor de mensen. Als ze bellen en er is iets, dan er heen en er werk van maken. Dat is wat de mensen van me kunnen verwachten. Wonen, leven en vooral ook plezier. De kracht van de samenleving gebruiken. Dat is waar ik voor sta. Dat doe ik nu in de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke en dat zal in de Provinciale Staten niet anders zijn.

 

De FNP is voor mij de partij, die naar de inwoners luistert en daar ook wat mee doet. We kunnen trots zijn op onze provincie Fryslân en de manier van omgaan met elkaar. Betaalbare en beschikbare (duurzame) woningen en daarnaast cultuur en sport zijn de speerpunten waar ik me hard voor wil maken. In Fryslân zijn we rijk aan cultuur (talen) en sport en dat moeten we stimuleren.

 

Bij de FNP is momenteel sprake van een flinke groei van jongere leden; een prachtige ontwikkeling. Ik zou graag die stem van de toekomst ook in de Staten willen laten horen. Er worden veel zaken besproken over een wereld, waar we het nog jaren mee moeten doen. Dan is het ook zaak om daar over mee te praten en te besluiten. Kortom: een stem voor de toekomst!
4. Sybren Posthumus


Woonplaats: Reduzum

E-mail: sybren.posthumusfnp.frl

Telefoon: 06 - 302 266 84

 Mijn naam is Sybren Posthumus, 49 jaar en wonend in Reduzum. Mijn vriendin heet Alexandra en ik heb twee dochters van 13 (Sjoukje) en 15 jaar (Hannelys). Ik heb een eigen bedrijfje en werk als zzp'er. Reduzum ligt heel centraal in Friesland en is dus ideaal voor een ondernemer maar ook als Statenlid natuurlijk! Ik ben geboren in Marssum, diamant van het voormalige Menameradiel en daar heb ik de eerste 18 jaar ook gewoond. Daarna, vanwege studie, naar de stad Groningen verhuisd. Ik heb een prachtige studententijd gehad, ben lid geweest van de Friese studentenvereniging Bernlef en heb gelukkig de studie Bedrijfskunde met goed resultaat kunnen afsluiten.

 

Na mijn studie heb ik verschillende banen gehad in de stad Groningen (bij een drukkerij) en in Leeuwarden (bij Frigem, bij de Postbank en ook als beleidsmedewerker bij de provincie). Sinds 2002 ben ik politiek actief, eerst als raadslid in Leeuwarden, later als raadslid in Boarnsterhim en vanaf 2011 in de Staten van Friesland. Daar voel ik me thuis als een vis in het water. Ik heb nu twee periodes van 4 jaar erop zitten en het werk is nog niet gedaan! Graag ga ik verder voor de FNP-fractie in de Staten. Mijn aandachtsgebieden zijn economie, recreatie en toerisme, financiën en Europa. Dat betekent mijn inzet voor goed én genoeg werk in Friesland, het aantrekken van toeristen naar onze mooie regio, behoedzaam omgaan met gemeenschapsgeld en zien waar voor Fryslân de kansen liggen in Europa. Wat de economie betreft moeten wij vooral de ambachtseconomie (vakmensen) stimuleren !
5. Wopke Veenstra


Woonplaats: Boelensloane

E-mail: wopke.veenstrafnp.frl

Telefoon: 06 - 133 737 29Ik ben Wopke Veenstra, geboren te Smallingerland op 17 juni 1962 en ik wil mij even kort voorstellen.

Griet en ik zijn getrouwd op 24 september 1962, we zijn trots op onze dochter Tineke. Intussen is er ook een schoonzoon in ons midden: Hains Mous. We wonen in Boelensloane in de gemeente Achtkarspelen. Tot vorig jaar hebben we een biologische veehouderij gehad, maar door een ongeval is dit niet meer mogelijk. Dat is jammer maar het is niet anders. Gelukkig is de meeste grond wel overgegaan naar een biologische boer.

 

Uit naam van de FNP mocht ik 6 jaar lang in het algemeen bestuur van het Wetterskip zitten. Na deze periode ben ik in de Staten gekomen, tot nu toe met veel genoegen want het is prachtig werk. Voordat ik in de Staten kwam, ben ik in verschillende agrarische natuur-verenigingen bestuurlijk actief geweest. Dat begon bij de VANLa (Achtkarspelen), daarna kwam het bestuur van de NFW (Noardlike Fryske Wâlden) op mijn pad. Via die weg kwam ik ook in het bestuur van BoerenNatuur afdeling Friesland. Toen ik in de Staten ben gekomen, heb ik afscheid van al deze besturen genomen. Ik wilde 'zonder last en ruggespraak' het verhaal in de Staten kunnen doen. Vandaar geen bestuurlijke activiteiten die naar mijn mening niet te combineren zijn met het Statenlidmaatschap.

Op dit moment ben ik voorzitter van de Menistengemeente Rottefalle / het Wietfean, en doe nog iets voor de voetbalclub van Rottevalle: VVR Rottevalle.

 

Graag wil ik mij de komende Statenperiode weer inzetten voor de FNP!

 
6. Rein van der Wal


Woonplaats: Surhústerfean

E-mail: rein.van.der.walfnp.frl

Telefoon:Mijn naam is Rein van der Wal, 60 jaar oud en ik woon in Surhuisterveen. Eind 2018 ben ik getrouwd met mijn vriendin Sandra. We hebben 2 prachtige jonge zonen: Kristian en Kevin. Ik ben onderwijzer van origine.

 

Wat doe ik zo al? In de hoofdzaak ben ik momenteel eerste opvolger bij de Statenfractie van de FNP, daarnaast zit ik in de steunfractie van FNP Achtkarspelen (secretaris). Ik heb in het verleden ook al veel politieke ervaring opgedaan als raadslid.

 

Daarnaast heb ik natuurlijk ook wel andere zaken gedaan dan politiek: ik ben lid geweest van het journalistenforum van Omrop Fryslân, ik heb mensen met een beperking begeleid op hun zomervakanties, en ik ben lid geweest van het hoofdbestuur van de Provinciale Friesche Dambond, want naast politiek is dammen mijn grote hobby.

Ik vind dat Fryslân een unieke provincie is, met zijn mooie taal, cultuur, landschap en sporten. Dit moeten we koesteren, bewaren en uitbouwen. De 7 kernwaarden van de FNP onderschrijf ik volledig, waarbij de kernwaarde solidariteit voor mij het belangrijkst is. Dat hebben mijn ouders mij geleerd en komt dus vanuit mijn opvoeding. Daarnaast moet de samenleving centraal staan voor de FNP.

 

Ik wil me in de Staten graag sterk maken voor en bezig houden met:
1. Verkeer en infrastructuur
2. Leefbaarheid
3. Openbaar vervoer, en
4. Sport.

 

Kortom, ik wil graag mijn best doen voor de FNP en opkomen voor jullie in de Staten van Friesland. Ik ben een Wâldman dus strijdbaar als het moet!
7. Gerben van der Mei


Woonplaats: Tsjummearum

E-mail: gerben.van.der.meifnp.frlIk ben Gerben van der Mei, woon in Tzummarum waar ik in 1957 ook geboren ben. Samen met Sietske hebben wij drie kinderen die alweer een poosje uit huis zijn.

 

Na mijn studie HEAO en Fiscaal Recht in Groningen heb ik bij een groot kantoor het vak van belastingadviseur geleerd. Maar alweer zo'n 25 jaar verdien ik nu de kost in mijn eigen praktijk. Ondernemers, particulieren en accountants- en administratiekantoren kunnen een beroep op mij doen.

 

Vanaf 2002 tot 2010 was ik raadslid voor de FNP in de gemeente Franekeradeel, nu Waadhoeke. Naast de politiek ben ik al jaren actief in besturen van diverse (dorps-)verenigingen en stichtingen. Van de Stichting Slachtemarathon was ik van de oprichting in 2002 tot 2013 penningmeester. Zo ben ik alweer bijna 7 jaar voorzitter van dorpsbelang. Verder vertegenwoordig ik de dorpen in de regio in de bestuurscommissie Gebiedsontwikkeling Noardwest Fryslân. Een provinciale commissie die is ingesteld om de herstelwerken van de gevolgen van de zout- en gaswinning uit te voeren.

 

et de FNP wil ik mij inzetten voor het unieke van Friesland, de Friezen, de samenleving. Om ons heen ziet u in de dorpen de gevolgen van krimp en vergrijzing. Voorzieningen die verdwijnen, leefbaarheid in de knel, het wegtrekken van jongeren (braindrain).

Inzetten op behoud van voorzieningen en een goede infrastructuur; dat hebben we nodig. Een goede bereikbaarheid en verbinding met (openbaar) vervoer in zowel Fryslân als de rest van Nederland.
8. Albert Seldenrust


Woonplaats: Ljouwert

E-mail: albert.seldenrustfnp.frl

Telefoon:Geboren in Grou. Opgegroeid bijna op het water. Het voortgezet onderwijs gevolgd in Leeuwarden aan de BHV, daarna aan het werk.

 

Eerst 8 jaar Halbertsma in Grou en vervolgens via verzekeringen en industriële onderhoud verkoop naar een internationaal kantoor en directie meubilair onder de rook van Rotterdam. Tussentijdse weer aan de studie en opgewerkt naar verkoopleider Nederland. In 1989 de overstap gemaakt naar de Horeca en een hotel / café / restaurant overgenomen in Sint Nicolaasga, de Maxis Horeca hypermarkt in Leeuwarden, een restaurant gemaakt van NS station Grou. Toch na tal van bedrijven de overstap (terug) naar de meubelbranche in 1999. Na een aantal management- en directiefuncties voor mezelf begonnen als ASM meubelgroothandel en Meubeldroom winkels. Dus al met al meer dan 30 jaar ervaring in management en directies.

 

Wat ik voor de FNP wil betekenen, en dus voor Fryslân, is mij sterk maken voor: economie, toerisme, recreatie, werkgelegenheid en welzijn. Niet het welzijn in medische zin maar het welzijn in maatschappelijke zin. Voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, voor kleine ondernemers, voor ieder die hem / haar niet veilig voelt in eigen omgeving, voor mensen die zich beperkt voelen door regeldruk en bureaucratie.

 

Kortom: voor iedereen die beperkt wordt in zijn leven op het maatschappelijk vlak. Eerst praten maar dan doen!
9. Thom Feddema


Woonplaats: Raard

E-mail: thom.feddemafnp.frl

Telefoon:Hallo! Mijn naam is Thom Feddema uit Noardeast-Fryslân, 54 jaar, getrouwd en drie kinderen. Werkzaam bij Justitie in de 'circulaire economie'.

De reden dat ik op de lijst voor de FNP staan is: voor de stem van Fryslân. Behoeden en behouden, groot zijn door op het kleine te passen.

 

Wat wil ik doen voor Fryslân en hoe?!

Na 45 jaar in het veld gewerkt te hebben, wil ik zo snel mogelijk de achteruitgang van onze biodiversiteit stoppen. Met de 'koning van de weide' de grutto als liedvogel. Door een langetermijn-visie en geen ad-hoc politiek zoals nu, wil ik een gezonde bodem terug, ook met kruiden en bloemen. Dit geeft weer insecten, dus voer voor de kuikens. Een goed soepel weidevogelbeheer met een eerlijke vergoeding voor de ondernemer. Met goed predatiebeheer. Een landbouwbeleid met toekomst voor boer en biodiversiteit. Dus meer vogels en niet minder boeren! Ik wil de meitijdsgeluiden terug in het veld en een boer die trots over zijn land loopt!

 

We mogen trots zijn op Fryslân. Niet om niets gekozen tot mooiste provincie. Dit mooie wil ik behouden. Zo is FNP voor windenergie, maar wel op zee! We willen ons mooie wijdse landschap niet vernielen. Geen nieuwe gasboringen en al helemaal niet op de Waddenzee! We zijn trots op onze kliffen, meren, klei, duinen, bos en wouden. We hebben maar één landschap, daar voel ik me verantwoordelijkheid voor; u ook?

 

Onze taal: ik wil van peuter tot universiteit goed Fries onderwijs. Dat er geen Friese kinderen als analfabeten in hun eigen taal meer van school komen. Dit gebaseerd op gelijkwaardigheid. Dit houdt in: meters maken en niet zuchten, maar beginnen. Met vrolijkheid en kleur op de wangen en een beetje humor.

 

Daar ga ik voor, daar sta ik voor! Stem 20 Maart FNP! Voor DE stem van Fryslân!
10. Lisette Akkerman


Woonplaats: Ferwert

E-mail: lisette.akkermanfnp.frlMijn naam is Lisette Akkerman, 36 lentes jong en ik woon samen met mijn vriend in Ferwerd. Ik werk in de uitvaartzorg en daarnaast heb ik een eigen bedrijf in coaching en training.

 

Sinds 2014 ben ik politiek actief; eerst als raadslid van de FNP in Ferwerderadeel en nu na de herindeling van 1 januari 2019 in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Fryslân is een prachtige provincie met een eigen taal, met prachtige natuur en landschappen en met unieke sporten. Dit moeten we behouden en beschermen. Ook de leefbaarheid in dorp en wijk moet goed zijn, met goed openbaar vervoer en een dorpshuis of wijkgebouw om elkaar te ontmoeten.

 

Ik vind het belangrijk dat mensen met plezier werken, leven, en ontspannen en kunnen genieten in hun prachtige provincie. Ik zet me dan ook graag in voor de natuur en biodiversiteit, de leefbaarheid, behoud van sport, cultuur en zorgvoorzieningen voor jong en oud!
2019 FNP Fryslân - Disclaimer