FNP Kandidaten Wetterskip Fryslân 2019


1 Bram Bonnema, Frjentsjer
2 Yde Dijkstra, Ljouwert
3 Bert Vollema, Tsjom
4 Jan van der Kooi, Ryptsjerk
5 Wietske Poelman, Strobos
6 Jeltsje Piersma, Nijemardum
7 Gabe Schaaf, Baard
8 Johannes van der Pal, De Lemmer
9 Wietze Lap, De Rottefalle
10 Age de Jong, Skearnegoutum
11 Annigje Toering, Mantgum
12 Sicco Rijpma, Blauhús
13 Frank de Boer, Ljouwert
14 Geerling Schippers, Burgum
15 Sake van der Meer, Koatstertille
16 Poppe Hooijsma, Mildaam
17 Jaap Cuperus, Dokkum
18 Auke Bijlsma, Terherne
19 Jan van der Schaar, Tsjummearum
20 Durk Oosterhof, Drachten
Onze lijsttrekker: Bram Bonnema


Woonplaats: Franeker

E-mail: bram.bonnemafnp.frlBram Bonnema (64), Franeker

Ik ben 64 jaar geleden geboren aan de zeedijk onder Tzummarum. Na de M.U.L.O. en MEAO (commerciële richting) het uitgeversdiploma gehaald bij de FMA. Ruim 30 jaar als hoofd inkoop / bureauredacteur gewerkt bij uitgeverij Wever / Van Wijnen. Vanaf 2006 12 jaar gewerkt als wethouder in 3 gemeenten met o.a. ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, beheer openbare ruimte en financiën in portefeuille. Ik was in die periode 8 jaar bestuurslid van de VFG (Vereniging van Friese Gemeenten).
Als vrijwilliger ben ik voorzitter van het Keatsmuseum in Franeker en schipper op de pont bij Keimptille.

In het waterschapsbestuur wil ik mij inzetten voor:
- Meer waterberging om schade aan de natuur te voorkomen
- Inwoners met lokale kennis betrekken bij het maken van plannen
- Het principe 'de vervuiler betaalt' meer gewicht geven
- Een gezond financieel beleid; belasting niet meer verhogen dan met het inflatiecijfer
2019 FNP Fryslân - Disclaimer