"Gemeenschapsbeleid voorwaarde om prettig te wonen" (Wat vindt de FNP over leefbaarheid en sport)

In Fryslân redden we ons ermee. Al jaren blijkt dat de inwoners van Fryslân tot de meest gelukkige inwoners van Nederland behoren. De manier waarop we hier met elkaar omgaan en ook onze sociale infrastructuur leveren daar een positieve bijdrage aan. We gaan uit van een open gemeenschap die gastvrij en respectvol omgaat met andere culturen en levenswijzen. De FNP wil alle hulp bieden aan nieuwe inwoners om hun deel uit te laten maken van de Friese gemeenschap en cultuur. De laatste jaren is er door de inzet van de FNP miljoenen geïnvesteerd in gemeenschapsbeleid. Zo heeft tegenwoordig eigenlijk bijna elke plaats of wijk een fatsoenlijk ontmoetingscentrum in de vorm van een dorpshuis, wijkcentrum of MFA. We zien dat het Iepen Mienskipsfonds van de provincie een ware aanjaagfunctie heeft gehad. Daar willen we mee doorgaan. Het is de verbinding die mensen hier nog met elkaar hebben, die het leven kleur geeft.

 

Een gedeputeerde voor de jongeren

Verder pleit de FNP voor een gedeputeerde voor de jongeren. Jongeren en starters moeten als ze dat willen weer terug kunnen komen naar het heitelân. Iedereen moet de kans krijgen om inwoner van Fryslân en Fries te worden. Daarnaast wil de FNP ruimte geven aan lokale initiatieven om dorpen en plaatsen ook voor jongeren leefbaar en aantrekkelijk te houden. Zo moet er een laagdrempelige subsidieregeling komen voor kleine initiatieven en voor kleine ondernemers. Daarmee kunnen activiteiten worden gestimuleerd die het leven kleur geven en voor vertier zorgen. Denk bijvoorbeeld aan bootcamps, sup-scholen, personal training enzovoort.

 

Eén leefbaarheidsloket - het huis van de gemeenschap

Volgens de FNP wordt het tijd voor een nieuwe stap. De FNP wil in de komende jaren toewerken naar een breed provinciaal leefbaarheidsloket. Er zijn in Fryslân talloze organisaties die de Friese gemeenschap op verschillende manieren ondersteunen: organisaties zoals Doarpswurk, Keunstwurk, Sport Fryslân en Fryslân Pop. Die hebben kennis en kunde die niet verloren mag gaan. We willen de komende jaren gebruiken om te komen tot één samenwerkingsorganisatie die al die kennis en kunde bij elkaar brengt en borgt. Het moet op die manier veel eenvoudiger worden voor onze inwoners, bedrijven en andere organisaties om soepel en vlug met vragen of ideeën daar terecht te kunnen. De schotten ertussenuit en op naar één loket, met als doel dat het werk dat de organisaties doen duurzaam kan blijven bestaan.

 

We willen binnen het evenementenbeleid, bij het aanvragen van vergunningen, help bieden bij het omgaan met de beperkingen door de natuurwet- en regelgeving. Organisatoren van culturele activiteiten, sportevenementen, dorpsfeesten of verenigingen moeten daar soepel geholpen worden. Soms is het papierwerk voor zulke activiteiten in heksentoer; dat moet anders. Minder benauwd zijn voor juridische problemen en meer handelen naar de geest van de wet.

 

Bovendien wil de FNP dat er een onderhoudsfonds komt voor dorpshuizen, wijkcentra en andere ontmoetingsruimtes. Dit fonds moet gevuld worden in samenwerking met de gemeenten. Ook de verduurzaming van die gebouwen moet hierin een plek krijgen.

Een ander aspect waar de FNP bezorgd over is, is het aantal vrijwilligers. Daarom komt er vanuit het leefbaarheidsloket een steunfunctie om voor de ontmoetingsruimtes te komen tot een goede organisatiestructuur, passend bij deze tijd. In dat licht zal de functie van de ontmoetingscentra ook een plus kunnen krijgen. Als werkplek bijvoorbeeld, of om er te studeren. Een meer centrale functie voor de wijk of dorp, ook overdag. Snel internet (glasvezel) overal in Fryslân is daarvoor een voorwaarde. We spreken de ambitie uit dat Friese dorpshuizen en MFA's in 2024 twee keer zo vaak open zijn als in 2022.

 

Lokaal als voorwaarde voor een rijk verenigingsleven

Als laatste punt zal er een bewustwordingscampagne komen over de schaduweffecten van de snelle economie van vandaag-de-dag. Ook in Fryslân duiken overal de zogenaamde flitsbezorgers op. Op sommige plekken kan het de leefbaarheid misschien vergroten, maar de loyaliteit van de FNP ligt bij de lokale ondernemers. De campagne zal inzetten op het lokaal kopen van onze spullen en daarmee steun geven aan de lokale ondernemers, die met sponsoring en andere hulp vaak aan de wortel staan van onze verenigingen, clubs en vertier. In een tijd dat alles snel moet, mag hier wel eens wat meer aandacht en waardering voor zijn.

 

Het land van de topsport!

Met de Nederlandse schaatstempel (Thialf), een mooie schaatsbaan in Leeuwarden (Erfstedenhal), twee betaald-voetbalclubs (Cambuur en sc Heerenveen), de oudste sportwedstrijd van Nederland (de PC in Franeker) en onze eigen sporten (zoals kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen) is Fryslân bijzonder. Bij de meeste sporten speelt de Provincie Fryslân geen rol van betekenis. Wat de Friese sporten betreft, ligt er wat de FNP betreft wel een verantwoordelijkheid.

De tijd dat de provincie dure wielrenwedstrijden naar Fryslân haalde is voorbij. De FNP wil dat geld gebruiken voor de versterking van onze Friese sporten en van de sportinfrastructuur.

 

Een jaar lang gratis sporten voor kinderen

De FNP wil in de komende jaren de rol van deze sporten binnen het bewegingsonderwijs aanjagen. Daarnaast wil de FNP een fonds waarmee onze jongste inwoners als ze zeven jaar worden een jaar lang gratis lid kunnen worden van de lokale sportvereniging. Samen met de koepelorganisaties van de Friese sporten wil de FNP in programma opzetten om praktiserende sporters in het basis- en middelbaar onderwijs in te zetten met als doel dat meer jongeren lid zullen worden en daarna actief die sporten beoefenen. 

  2023 FNP Fryslân - Disclaimer